Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica. Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim Ured da u okviru svoje nadležnosti nadgleda proces donošenja pomenutog regulacionog plana u saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove.

Molim da se naročito obrati pažnja prema kojoj prilikom izrade svakog planskog dokumenta odnosno njegove izmjene i dopune shodno članu 34. stav (3) Zakona o prostornom uređenju KS potrebno je uraditi Stratešku procjenu uticaja na okoliš čiju obavezu utvrđuje nadležno ministarstvo, što se nadam da je učinjeno od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nakon svih propusta koji su učinjeni u prošlosti.

Također molim da se provjeri da li su građani na vrijeme uključeni u javnu raspravu i na zakonski način obaviješteni.


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša po pitanju Regulacionog plana i Urbanističkog projekta Igman-Veliko polje, te utvrdi da li su se primjedbe navedene u aktu Ministarstva broj 05-23-3836-13/19 VI od 18.11.2020. godine ispoštovale kod nove Strateške studije uticaja na okoliš, kao i drugih navedenih primjedbi na RP i UP Igman-Veliko polje.


Samir Suljević

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Imate li saznanja da su u postupcima Donošenja novog Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. prekršene procedure, jer se smatra da Vijeće uposlenika i Sindikat nisu adekvatno upoznati sa istim, pa je čak Sindikat povukao prethodno datu saglasnost na Pravnik, jer kako kažu isti nije u konačnici izgledao isti kao onaj za koj je data saglasnost?

2 Kako je novim Pravilnikom predviđeno povećanje plata za 90 od ukupno 117 uposlenika i to od 20 KM do skoro 300 KM ( 45 uposlenika do 80 KM), a za 19 uposlenika nema povećanja plata, te da je za 7 dugogodišnjih uposlenika predviđeno smanjenje plata u iznosu od 81 KM do 406 KM ( uzimajući u obzir i radni staž ovi iznosi su veći) nije mi jasno iz kojih se sredstava ovo planira?

3 Da li su sredstva za povećanje plata, na ovakav način, ona sredstva koja smo na 45. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, u iznosu od 280.000 KM, predvidjeli na ime linearnog povećanja plata za sve uposlenike JP TV SA


Arijana Memić

10.03.2022
Puni tekst pitanja:

Da li je Uprava policije MUP-a KS dostavila kompletnu dokumentaciju za nezakonito
činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g nadležnom tužilaštvu a shodno pravosnažnoj
presudi Kantonalnog suda od 02.11.2020.godine?
Drugo pitanje također se odnosi na Upravu policije i vezano je za već pomenuto nezakonito
činovanje:
U kojoj su fazi pravni postupci po donesenim rješenjima o poništenju činova za policijske
službenike/ preciznije da li su uložene žalbe na rješenja i da li su pokrenuti upravni sporovi
pred nadležnim sudom/?
Svako odugovlačenje postupanja povlači za sobom da ovaj predmet


Haris Zahiragić

11.03.2022
Puni tekst pitanja:

Iako je ugovorom definisan rok za završetak prve faze radova na rekonstrukciji tramvajske pruge do novembra, ista do danas nije realizovana. Tražim odgovor zašto se to desilo? Također, tražim da mi dostavite ugovor o realizaciji kredita za predmetni projekat, kao i sve ugovore sa izvođačima, kako bismo imali transparentan uvid u cijene i rokove pojedinih faza, a sa ciljem kvalitetnog parlamentarnog monitoringa nad važnim projektom za Kanton Sarajevo.


Delalić Sabahudin

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

1. Da li je u budžetu za 2020. godinu bilo predviđeno povećanje plata za zaposlene u socijalnim ustanovama za posebne tj. otežane uslove rada?

2. Da li će raditi izmjene zakona o platama u ustanovama socijalne zaštite i kada će se naći u skupštinskoj proceduri? Da li se planira da se ovaj Zakon mijenja u hitnoj proceduri ili redovnoj? 3. Kada očekujete da bi plate zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite mogle biti uvećane?


Elmedin Konaković

04.01.2022

04.01.2022
Puni tekst pitanja:

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Sutra je tačno 40 dana od tragične smrti Džene Gadžun.
Da li poduzimate adekvatne radnje u istrazi? Jeste li saslušali sve osumnjičene?
U svojim ste obraćanjima obećali prioritetno postupanje u ovom slučaju, tražim da postupate u skladu sa obećanjima.


Vibor Handžić

04.01.2022

04.01.2022
Puni tekst pitanja:

Da li mi možete dostaviti informaciju koji je broj prijavljenih po pozivu za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za isplatu finansijskih potraživanja iz radnog odnosa uposlenicima organa i institucija KS na osnovu pravosnažnih sudskih presuda?


Hamed Aljović

04.01.2022
Puni tekst pitanja:

Koliko je novca uplaćeno advokatima iz Budžeta za zastupanje Osnovne muzičke škole Ilidža u periodu 2014-2020. godina u sudskim sporovima koje je uzrokovala Uprava škole i kojim advokatima (ime i prezime)?


Vildana Bešlija

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se odmah iznađe rješenje za upošljavanje dostatnog broja asistenata u ovoj osnovnoj školi, pri čemu bi trebalo uzeti u razmatranje i mogućnost njihovog zapošljavanja preko projekata JU Služba za zapošljavanje KS.


Segmedina Srna-Bajramović

04.01.2022

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za odgoj i obrazovanje da se u što kraćem vremenskom periodu izvrše preostale obaveze iz člana 118, 119. i 120. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.


04.01.2022

Jasna Duraković

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi KS za usklađivanje Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo ( Sl. nov. KS Broj: 37/2020 od 17.9.2020.god) sa članom 14. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.nov FED Broj:54/19 od 31.7.2019.god.)


29.12.2021
Puni tekst pitanja:

U cilju podcrtavanja važnosti i značaja nauke i doprinosa žena u nauci, o kojima nismo mnogo čuli jer im nikada nije ustupljen adekvatan udžbenički prostor, podnosim inicijativu za imenovanje Katedre/amfiteatra za matematiku na Prirodno mnatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji bi nosio naziv profesorice Naze Tanović Miller, akademkinje koja je izuzetno zaslužna za razvoj matematike, pokretanje časopisa u ovoj oblasti, ali i podsticanje razvoja žena u STEM naukama.


Amra Hasagić

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li je razmatrana inicijativa upućena na 38. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo a odnosi se na alociranje više policijskih službenika na područje Općine Vogošća


29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za boračka pitanja da u saradnji sa Fondom memorijala Kantona Sarajevo i porodicom pokojnog Karla Ivandića hitno pristupi izradi i izgradnji adekvatnog spomen obilježja pomenutom tragično stradalom momku.


29.12.2021
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je proces donošenja Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Upravi policije obzirom da se isti reflektira na konkurs koji je u toku?


Samir Suljević

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

1. U kojoj mjeri su Ministarstvo za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS socijale, odnosno nadlešne ustanove i službe, svjesni ovog problema i koje su glavne aktivnosti koje se poduzimaju da se ova pojava suzbije ?

2. Da li je KJU “Odgojni centar KS” dovoljno kapacitirana da može uspješno odgovoriti svim potrebama u KS ? Šta bi bilo neophodno unaprijediti da bi ova ustanova počela efikasnije djelovati ?


29.12.2021
Puni tekst pitanja:

1. Da li je istina da radnici KJKP „Park“ nemaju radne kombinezone, cipele i ostalu radnu opremu?

Da li je istina da su plate radnika na održavanju zelenih površina kao što sam naprijed naveo?

Ako je sve navedeno istina molim da mi se odgovori; Šta se preduzima da se radnicima obezbijedi oprema za rad i povežaju plaće?


Vibor Handžić

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Zavodu za planiranje razvoja KS, u ime građanki i građana okupljenih u neformalnu grupu „Spasimo Dobrinju“, upućujem sljedeća zastupnička pitanja:
1. Da li je stručno mišljenje Zavoda br. 02-03-5067/19 vezano za izgradnju Hifa Oil kompleksa pozitivno stručno mišljenje ili negativno stručno mišljenje?
2. Prema važećem regulacionom planu Dobrinja, kolika je okomita udaljenost između planirane saobraćajnice XII transferzale i najisturenijeg dijela objekta u ulici Trg zlatnih ljiljana?
3. Da li je prema važećem RP Dobrinja planiran drvored na zelenoj površini između Trg zlatnih ljiljana i XII transferzale i na kojoj udaljenosti od najisturenijeg objekta?
Molimo da nam dostavite zahtjev koji vam je upućen za vaše mišljenje o izgradnji XII trasferzale (dio Stupska petlja - granica entiteta) i vaš odgovor na taj zahtjev?


Bilsena Šahman

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Molim da naložite KJKP ,,Vodovod I kanalizacija ,, da oformi ekipu koja će redovno kontrolisati kolektor Bjelašnica -Hadžići .


Danijela Kristić

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za postavljanje dovoljnog broja klupa za odmor posjetilaca na lokalitetu gradskog groblja Vlakovo.