Zastupnička pitanja

Arijana Memić

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju o tome da li se rukovodilac policijskog organa (Policijski komesar Uprave policije MUP-a KS) odnosno organ uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, može pozvati na Zakon o zaštiti ličnih podataka, i ako da, u kojim uslovima


30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Zakona o radu, tj. Pravilnik o radu policijskih službenika KS, u smislu da se boravak policijskim službenicima za vrijeme trajanja radnog vremena, ali u svakom slučaju i izvan radnog vremena ukoliko su u datom trenutku uniformisani, boravak u ugostiteljskim objektima, uključujući one koji su dio Benzinskih pumpi, izričito dozvoli samo po službenoj dužnosti, kada je njihovo prisustvo potrebno


Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

16.05.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva i ministru finansija KS da upute prijedlog prema Vijeću ministara BiH da se reguliše i uredi pitanje oslobađanja od plaćanja PDV na donirane lijekove u BiH


Marijela Hašimbegović

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina i poreza na naslijeđe i poklone sa ciljem jasnog definisanja poreznog tretmana udruženja i fondacija od društvenog značaja, kao i prijeko potrebne podrške njihovom radu, otklanjanja postojećih pravnih nejasnoća, kao i usklađivanja sa praksama naprednih evropskih zemalja i zemalja okruženja


Danijela Kristić

30.04.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto se roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju ne uručuje evaluacija rada po IEP ili IPP iako istu potpisuju i isti je slučaj kao i sa samim dokumentom usvajanja IPPa ili IEPa?

Odgovor:

Odgovor ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine


Arijana Memić

15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se riješi pravni status ambulante u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, te da se reguliše prijem medicinskog kadra


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijlnu politiku KS da se KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, iz ustanove socijalne zaštite statusno promjeni u ustanovu socijalno-zdravstvene zaštite, te da se za ove potrebe osnoje medicinski hospis


Marijela Hašimbegović

27.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi obezbjeđenja zamjenskih stanova porodicama sa statusom interno raseljenih lica sa područja općine Novo Sarajevo u izinosu od 500.000,00 KM


04.03.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu radi izmjene Uredbe koja propisuje oblast prednosti pri prijemu pacijenta u amblantu porodične medicine radi ostvarivanja prava na prednost pri prijemu za onkološke pacijente


16.04.2024
Puni tekst pitanja:

Dostavljam inicijativu radi inspekcijskog nadzora Odluke broj 10-04-931/24 od 22.03.2024. godine koju donosi Ministarstvo zdravstva KS radi provjere pravne valjanosti i usklađenosti sa federalnim propisima i demografskim/geografskim uslovima za osnivanje apoteka

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-02297/24 od 09.05.2024. godine


25.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi izvršenja nadzora rada Ministarstva za odgoj i osnovno obrazovanje po predmetu donošenja dokumenta Odluke o Pedagoškim standardima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila za osnovnu školu.
Tražim da se izvrši inspekcijski nadzor kao i nadzor Ureda za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta KS radi osnovane sumnje o grubom i višestrukom kršenju zakona prilikom donošenja ove Odluke , zlouptrebi položaja i nesavjestan rad od strane resorne ministrice Naide Hota- Muminović kao donosioca Odluke.
U međuvremenu dok traje postupak utvrđivanja zakonitog djelovanja tražim od premijera Vlade KS da se HITNO i bez odlaganja ova štetna Odluka za radnike, ustanovu, organ rukovođenja, organ upravljanja, koja je odraz ozbiljne pravne nesigurnosti i koja ugrožava interese Osnivača stavi van snage.

Odgovor:

Odgovor Ureda za borbu protiv korupcije KS, broj: 20-04-197-520/24 AT od 10.05.2024. godine


Davor Čičić

15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da Ministarstvo za boračka pitanja KS razmotri mogućnost osnivanja Veteranskog centra za boračku popoulaciju KS i otkupi od sadašnjih vlasnika i renovira u izvornom obliku objekat bivšeg Doma penzionera Novo Sarajevo, ilica Aleja lipa 56, lociran na k.č. 1151 K.O. Novo Sarajevo II kao objekat značajan za kulturno historijsko naslijeđe naslijeđe KS u kojem bi se uspostavio navedeni Veteranski centar


Danijela Kristić

28.02.2024
Puni tekst pitanja:

Nakon odgovora ZOI 84 gdje podržava navedenu inicijativu za adptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod šatora za led koji koriste hokejaški timovi za treninge, podnosim inicijativu prema Ministarstvu privrede za sufinansiranje ovog projekta


28.02.2024
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju koji je broj policijskih službenika koji je primljen na posljednjem konkursu raspoređen i nastavio svoj rad direktno na terenu, a koliko policijskih službenika je rad nastavilo u kancelarijama?


28.02.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za sanaciju, obnovu i adaptaciju predškolskog odjela More nade koji je otvoren u sklopu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor


Kristina Petrović

19.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje građevinske građevinske rente za mlade bračne parove koji prvi put rješavanju stambeno pitanje

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, broj: 05/03-19-5869-160/24 od 25.04.2024. godine


Vedrana Vujović

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS da u drugoj polovini 2024. godine predvidi sredstva u iznosu od približno 5 500 000 KM za isplatu razlike iznosa pojedinačne subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih po pozivu iz 2023. god.u visini od 10 000 KM


Redžo Lemezan

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i postavljanje većeg broja DEFIBRILATORA u KS


Jelena Pekić

29.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje odjeljenja za primjenu mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi pri JU Psihijatrijska bolnica Ks, uključujući poseban odjel za maloljetnike


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za propisivanje obaveznog uspostavljanja Registra godišnjih izvještaja o poslovanju javnih preduzeća, javnih ustanova, fondova, agencija i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za zapošljavanje socijalnih radnika na punu normu u školama i centrima na svim niovima odgoja i obrazovanja po principu jedna škola jedan socijalni radnik


Vildana Bešlija

05.03.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem sljedeća pitanja:
1. Koliko djece trenutno koristi usluge produženog boravka?
2. Koliko škola u Kantonu Sarajevo ima produženi boravak i broj djece po školama?
3. Koliko ima angažovanih osoba u produženom boravku i koliko ih je povremeno na određeno i koliko na neodređeno vrijeme angažovano?


Sanela Klarić

29.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u idejnom i izvedbenom projektu izgradnje zgrade nove zgrade MUP KS i rušenja postojeće građevine u ulici Kolodvorska uvedu principe zelenog certificiranje i poslednje standarde održivog građenja po uzoru na EU


Faruk Selmanović

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Koja je to priroda poslova koja zahtjeva, da Kabinet premijera KS ima svojstvo pravnog lica, da li je s tim u vezi Kabinet premijera KS upisan u registar, te koji je pravni osnov da Kabinet, odobrava korištenje sredstava tekuće rezerve...?


Mersiha Mehmedagić

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju o stanju Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike nakon Zaključka iz 2014. godine kojim se prihvata prijedlog da se navedeni prostor rekonstruiše u izolatorij i Odluke Upravnog odbora o odobrenju rekonstrukcije i prilagodbu prostora bivše Dnevne bolnice Psihijatrijske klinike za izolatorij sa pratećim sadržajem površine 230 m2. Koliko novca je utrošeno za privođenje objekta krajnjoj namjeni i imamo li trenutno izolatorij?