Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe građana podnosim inicijativu da se na dječijem igralištu koje se nalazi između zgrada Nedima Filipovića 10, 12 i Paromlinske ulice 55, Čengić Vila, Novo Sarajevo postavi još jedna korpa za smeće ili redovnije prazni postojeća zbog žalbi građana da je igralište često zaprljano zbog popunjenosti postojeće korpe za smeće, a igralište koristi veliki broj djece.


27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo i njena resorna ministarstva, kao i KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo da mi taksativno navedu koje mjere su provedene iz trenutno važeće Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju („Službene novine grada Sarajeva”, broj 2/87), a koje nisu, te koji su javni organi ili javna preduzeća odgovorna za sprovedbu nerealiziranih mjera iz Odluke.


27.08.2020

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Obzirom da je Kantonalna uprava civilne zaštite u svom odgovoru 01-04-1527-1/20 navela da nema saznanja vezana za troškove uspostave izolatorija na Građevinskom fakultetu i uputila me na Vas, molim Vas za dostavu odgovora.
- Koja firma je vršila radove na oposobljavanju prostorija Građevinskog fakulteta za funkciju izolatorija?
- Koliko sredstava je Kanton Sarajevo uložio u opremu tj.pregrade da bi obezbjedio funkcionalnost istog i koja firma je vršila te radove ? Molim Vas da mi dostavite specifikaciju svih troškova.
- Ko je vršio uklanjanje (rasklapanje) tih pregrada i po čijem nalogu?
- Gdje je ta oprema trenutno uskladištena i čija je odgovornost ukoliko dodje do oštećenja iste?”


27.08.2020
Puni tekst pitanja:

1. Da li su doneseni Zaključci usvojeni na 43 radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo 25.
Juna 2018 godine na incijativu Udruženja dijabetičara djece i omladine Kantona Sarajevo
obavezujući ?
2. Ako su obavezujući koje institucije su dužne provesti zaključke Skupštine ?
3. Da li pratite provođenje zaključaka Skupštine i na koji način ?
4. Ukoliko su zaključci obavezujući da li poduzimate sankcije u slučaju nepoštivanja ?
5. Šta će te učiniti ako se utvrdi da institucije koje su zadužene za provođenje Zaključaka
Skupštine Kantona Sarajevo od 25. Juna 2018 godine nisu to uradile ili su to uradile
djelimično ? Dali će te im dati rok da to provedu ili sankcionisati odgovorne ?


27.08.2020

Neira Dizdarević

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Zahvaljujem se od srca u ime građana koji žive u blizini deponije Smiljevići na obavljenom poslu analize poljoprivrednog zemljišta. U zaključku dokumenta ‘Rezultati analize poljoprivrednog tla u okruženju deponije Smiljevići-Sarajevo’ predložili ste analizu biljnog materijala (uzgajanih kultura biljaka) da bi se utvrdilo eventualno folijarno usvajanje kontaminanata koji mogu da dođu na biljke imisijom iz zraka, te predlažete monitoring svake tri godine, stoga ljubazno molim ukoliko imate neku procjenu potrebnih sredstava za ova dva prijedloga da me obavijestite kako bih kao zastupnica nadležnim javnim organima na vrijeme uputila inicijativu za obezbjeđenje sredstava u budžetima.”


02.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravitelja prikupi informacije o stanjima računa SVIH zgrada na području Kantona Sarajevo koji će sadržavati sljedeće elemente:

1. Adresa zgrade
2. Stanje računa zgrade (iznos u KM) na dan 31.12.2018 ili 01.01.2019. godine
3. Stanje računa zgrade (iznos u KM) na dan 31.12.2019. ili 01.01.2020. godine”


02.09.2020

31.08.2020

02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Da li su privatne zdravstvene ustanove prema važećem zakonskom okviru na federalnom nivou u potpunosti izjednačene po pitanju izdavanja ljekarskih uvjerenja za djecu predškolskog i školskog uzrasta sa javnim zdravstvenim ustanovama?

Da li privatne zdravstvene ustanove, privatne prakse imaju neke dodatne uslove za obavljanje gore navedenog posla?”


02.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo pravde i uprave KS, te Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS da mi pojasni koji javni organ je prema važećim zakonskim propisima dužan prijaviti krivično djelo nadležnom tužilaštvu kada Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvlitetom KS u svojim redovnim aktivnostima otkrije djelo koje ima obilježje krivičnog djela.”


Vildana Bešlija

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „za pronalazak rješenja za besplatno korištenje interneta uz odgovarajuće uslove za praćenje nastave za djecu socijalno ugroženih kategorija, npr. omogućavanje korištenja sigurnih prostora za učenje (udruženja građana, centara za kulturu, biblioteke i sl.), kroz određene subvencije samohranim majkama u socijalnoj potrebi i sl.”


Elvis Vreto

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije
resornom ministarstvu upućujem inicijativu za sufinansiranje izgradnje
gradske vodovodne mreže za 180 domačinstava u ulici Kamenolom, MZ
Blažuj –Općina Ilidža.

Obrazloženje
Na zahtjev građana, predstavnika 180 domačinstava ulice Kamenolom podnosim inicijativu za
izgradnju gradske vodovodne mreže, kako bi pitanje pitke vode za nevedenu ulicu bilo
konačno riješeno. Inicijativu podnosim na prehodno postavljeno i odgovoreno pitanje oko
navedene ulice i na osnovu odgovora koji sam dobio od ministrastva, ViK ( akt br.3227/2 od
05.05.2020) i Općine Ilidža( akt br 04-sl-453/20 od 05.05.2020) jasno je da su građani taoci u
postojećoj situaciji. Od Općine Ilidža ze zahtjeva provedbeno planska dokumentacija koja ne
postoji za navedeni ruralni lokalitet, kao što ne postoji ni za područje MZ Rakovica ali se na
osnovu projekta vodosnadbijevanja nove mreže u velikoj mjeri realizuje izgradnja vodovodne
mreže u fazama.
Činjenica je da Općina Ilidža nije uradila za pojedine MZ provedbeno plansku dokumantaciju
pravdajući to ruralnim dijelom i gustoćom naseljenosti navedenih područja, ali je sa druge
strane Općina uradila projektno- tehnički prijedlog nove mreže vodosnadbijevanja ulice
Kamenolom, spremna finansirati izgradnju ali KJKP ViK odbija prihvatiti projekt postavljajući
uslov da za ruralni dio treba prostorno planska dokumentacija.
Inicijativom tražim da se sufinasira i prihvati prijedlog projekta Općine Ilidža kako bi se krenulo u realizaciju vodosnadbijevanja, tražim od ministrastva i KJKP ViK da daju saglasnost i
pristupe nadzoru izgradnje vodovoda u ulici Kamenolom kao u sličnom slučaju i principima
kod projekta vodosnadbijevnja i izgradnje gradske vodovodne mreže u Rakovici. Nadzorom
nad izvedenim radovima KJKP ViK će omogućiti da realizirani projekt ispunjava sve uslove za
buduću provedbenu plansku dokumentaciju na koju građani ne smiju čekati jer se radi o pitkoj
vodi.

Napominjem da u navedenoj ulici od 180 domačinstava, živi dosta starih osoba, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih pripadnika ARBiH, invalidnih lica, ogroman broj porodica sa
maleljetnom djecom i da je voda u njihovim domovima pitanje svih pitanja.


31.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornom ministarstvu upućujem pitanje koliko je sklopljeno ugovora o djelu i tražim podatke pojedinačno od svih KJKP od 01.jula do 20.augusta 2020. godine ?


27.08.2020

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornom
ministarstvu upućujem inicijativu za potkresivanje drveća u naselju Lužani i
Pejton- Općina Ilidža

Obrazloženje
Inicijativu pokrećem na zahtijev građana MZ Lužani i Pejtona kojom tražim da se izvrši potkresivanje
stabala u naselju uz saobaraćajnice kao i niskog raslinja, koje svojim granama prelaze na javnu
površinu i otežavaju preglednost odvijanja saobraćaja, zaklanjaju uličnu rasvjetu te time smanjuju
vidljivost i ugrožavaju saobraćaj i djelimično ili potpuno zaklanjaju saobraćajne znakove.


Damir Nikšić

27.08.2020

Haris Pleho

02.09.2020

Admela Hodžić

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo da u saradnji sa Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo obezbijedi edukaciju, odnosno pohađanje kursa znakovnog jezika za zaposlene u organima i institucijama Kantona Sarajevo, kao i druga pravna i fizička lica zainteresovana za učenje znakovnog jezika. a radi obezbjeđenja uspješnije komunikacije sa gluhim licima.

O b r a z l o ž e n j e:

U cilju uključivanja zaposlenih u organima i institucijama Kantona Sarajevo, koji nemaju oštećen sluh u problematiku gluhih lica, humanizacije odnosa prema gluhim licima i omogućavanja uspješnije međusobne komunikacije, kao i to da gluhe osobe ostvare svoje pravo komunikacije Zakononom propisano. Članom 27. Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 11/11), propisano je da organi i institucije Kantona, u saradnji sa Udruženjem gluhih Kantona Sarajevo, mogu obezbijediti pohađanje kursa znakovnog jezika za zaposlenike, radi obezbjeđenja uspješnije komunikacije sa gluhim licem. Članom 10. Istog zakona propisano je da udruženje može organizovati edukaciju/ kurseve za organe iinstitucije Kantona, kao i za druga pravna i fizička lica zainteresovana za učenje znakovnog jezika, te da ove poslove Udruženje obavlja kao javna ovlaštenja i kao udruženje od javnog interesa.


Igor Stojanović

27.08.2020

Amra Hasagić

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu, odnosno, pitanje Kantonalnom Tužilaštvu Sarajevo da mi se dostavi povratna informacija u vezi predmeta koji je pokrenut kod ovog tužilaštva, a tiče se podnošenja krivične prijave protiv dopredsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo, g-de Smiljane Viteškić, zbog zloupotrebe službenog položaja.


Aljoša Čampara

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- Da li je istina da se u KJKP „Park“ imenovanja na određene rukovodeće pozicije vrše na način da se za potrebe upražnjavanja određenih pozicija izmjenio Statut ovog preduzeća, te da su po novom Statutu izbrisane odredbe o neophodnom iskustvu za rukovodeću poziciju, a dio kojim je bila precizirana struka koja je potrebna, dopunjen sa nekoliko fakulteta?

- Da li je istina da se po ovoj matrici radi i na izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj sistematizaciji u KJKP „Rad“, a sve sa ciljem ponovnog dovođenja Senada Hasanspahića za direktora. Pravilnik se navodno prilagođava u dijelu potrebne školske spreme, jer podsjetit ćemo naprasno imenovanje Hasanspahića već je jednom, protivno aktima preduzeća, pokušano i trajalo je 48 sati?

- Da li vi ministrice Glamoč tražite za rukovodioce, prije svega stručne osobe koje će biti na čelu ovog preduzeća, sa menadžerskim kvalitetima ili želite udovoljiti željama političkih lidera stranaka ispred kojih imenovani dolaze? Ukoliko tražite kompetencije, na raspolaganju su vam desetine mladih, obrazovanih i sposobnih kadrova koji bi mogli izvanredno voditi ova preduzeća, međutim ukoliko je u pitanju ovo drugo onda ste vi nažalost među onima koji ne poštuju standarde struke, koji ne cijene obrazovanje, iskustvo i znanje?

- Da li ste svjesni da je prilagođavanje akata preduzeća najeklatantniji primjer institucionalne korupcije i u potpunoj suprotnosti sa pravdom i vladavinom prava za koju se borimo?

- Jeste li spremni snositi posljedice za odgovornost koju ćete snositi ukoliko se ovi navodi pokažu tačnim? Imate priliku poslati poruku obrazovanim ljudima da trebaju ostati u KS, da imaju priliku biti i direktori i članovi UO i NO, umjesto što reciklirate potrošene kadrove, pa se nadam da ćete vašu poziciju za to i iskoristiti.

Isto tako, tražim od vas da mi u roku od maksimalno 30 dana, za sva preduzeća iz nadležnosti vašeg ministarstva dostavite tabelu za direktore i članove Skupština i Nadzornih odbora sa navedenom stručnom spremom, tačnim nazivom obrazovne ustanove na kojoj su stekli svoje zvanje i sa godinama radnog staža koje su proveli u radeći u struci.