Zastupnička pitanja

Adi Kalem

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za postavljanje uređaja za kontrolu saobraćaja u ulici "RAštelica" Općina Hadžići


Jelena Pekić

01.04.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje senzornog kutka u školama na području Kantona Sarajevo


Arijana Memić

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Da li smatrate da pomenuti izvještaj ad hoc tijela, da tri presude u postupku koji je tužilaštvo KS vodilo po izmišljenoj optužnici, te presuda Suda BiH protiv Hasana Dupovca i istrage koje se u kontekstu ovog slučaja aktivno vode, a kojima su obuhvaćeni i drugi policijski službenici, nisu već i više nego dovoljni razlozi i odličan povod za adekvatnu reakciju, detaljnu istragu i analizu rada policijskih službenika u ovom predmetu? Da li ste ikada izvršili analizu postupaka policijskih službenika koji su bili uključeni u predmet, analizu o tome kolike su to greške koje su nanijele štetu ugledu MUP-a KS? Pomenute presude su jasno ukazale na slabosti policijskog sistema kadad je u pitanju istraga u ovom predmetu. Ovom prilikom vam dostavljam i spisak imena policijskih službenika koji su bili uključeni u predmet, te tražim da mi dostavite sve informacije o tome da li su imenovani policijski službenici nagrađivani, raspoređeni na druga radana mjesta, unaprijeđeni, te da li su uključeni u komisije, od 2016. g.pa dod danas?


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo pokrene nabavka sobnih liftova


Faruk Selmanović

27.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Skupštini KS za utvrđivanje odgovornosti Javne ustanove "Memorijalni centar Sarajevo", prema osnivaču, odnosno Skupštini Kantona Sarajevo, zbog objave na društvenoj mreži novog logotipa Memorijalnog centra, koji je uklonjen tek nakon reakcije javnosti, odnosno građana boraca, te pripadnika šehidskih porodica poginulih boraca i građana iz proteklog rata


Admela Hodžić

15.03.2024
Puni tekst pitanja:

1. Zašto se do danas nije udovoljilo zahtjevima stanara novoizgrađenog stambeno-poslovnog objekta Sarajevo Tower za isključen je sa toplifikacijskog sistema centralnog grijanja sa "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo?
2. Građani imaju informaciju za novoizgrađenop stambeno-poslovnog objekta Penthaouse na Otoci da su svi zahtjevi za isključenje sa centralnog grijanja "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo pozitivno riješeni i da su stanari isključeni sa sistema centralnog grijanja, te zbog toga pitaaju koliko stanara te zgrade je podnijelo zahtjev za isključenje, koliko je isključeno sa sisitema centralnog gijanja i po kojem osnovu?
3.
4.
5.


Danijela Kristić

28.02.2024
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju, a u koji će biti uključen Pedagoški fakultet, Muzička akademija, Likovna akademija i fakultet zdravstvenih studija


Kristina Petrović

19.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje barijera-stubića u ulici Bistrik (uz Carevu džamiju, Isa Begov hamam i hotel)


Ilijaz Pilav

04.03.2024
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu u ime Kluba DF da se na nivou Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS pripreme sve radnje a Skupština KS u okviru svojih nadležnosti razmotri pitanje i u školski program od naredne školske godine vrati predmet čiji će sadržaj uključivati sticanje osnovnih znanja i praktičnih vještina iz oblasti odbrane zaštite i spašavanja


Mahir Dević

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Uredbe o općim uslovima za snadbjevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05-04-53807-65/23 od 07.05.2024. godine


Elvis Vreto

19.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju saobraćajnice, ulica Vlakovo u Blažuju


Elza Gaković

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku i instalaciju tehnološki adekvatnog prečistača procjednih voda iz trupa deponije Smiljevići


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu Glavnog projekta kanalizacionog sistema prema idejnom rješenju prečistača Priboj za mjesne zajednice Dobroševići, Reljevo i Zabrđe


Arijana Memić

05.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za umanjenje cijene zakupa za ustanovu Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-02/1-04-53807-16-1/24 od 01.02.2024. godine


Danijela Kristić

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju, obnovu i adaptaciju predškolskog odjela More nade koji je otvoren u sklopu JU Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za adaptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod Šatora za led koji koriostehokejaški timovi za treninge


Jelena Pekić

18.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje novog Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo


Marijela Hašimbegović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da mi se dostavi informacija o svim aktuelnim kreditnim zaduženjima sa potrošačke jedinice Ministarstva saobraćaja na način da se prezentira kreditno zaduženje u njegovom iznosu, u koje svrhe je izvršeno kr.zaduženje,kada, rok otplate.


11.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi održavanja hitne tematske sjednice Skupštine KS sa ciljem preispitivanja svih reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u KS, posebno aktuelnog strateškog dokumenta SAFER


Mahir Dević

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u skladu sa svojim nadležnostima Ministarstvo privrede KS i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede šumarstva utvrde određene izmjene i dopune zakona i mjera i iste upute u dalju proceduru-vezano zasve učestalije napade naStoku


Vedrana Vujović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto su se pravili kriteriji i bodovali aplikanti prilikom prijave na program Subvencioniranje mladih pri rješavanju stambenogpitanja, akoćete podijeliti novac linearno-uiznosu od4800 KM-za sveone koji su ispunili kriterije, čime nećete ispuniti obećanje


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dostavu informacije iz oblasti inkluzije supervizije koja treba sadržavati:....


Jasmin Šaljić

04.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u članu 2. Zakona o dopunskim pravima boraca KS, koji definiše kategorije pod pojmom "porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, branilac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, RVI, mirnodopski vojni


Jelena Pekić

23.01.2024
Puni tekst pitanja:

Koliko osnovnih škola na području KS nema osiguran produženi boravak za djecu, u odnosu na ukupan broj osnovnih škola koje se nalaze na području KS?


Faruk Selmanović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

inicijativa da se Skupštini KS dostavi Izvještaj o realizaciji Posebnog programa Vlade KS za unapređenje inkluzije u KS sa Informacijom o stanju i radu pet centara koji se bave odgojem i obaz.djece sa poteškoćama u razvoju u KS