Zastupnička pitanja

Jasna Duraković

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Koje planske preventivne aktivnosti preduzima Policija KS u vezi sa KD “Nasilje u porodici“?

Da li u programima RPZ (rad policije u zajednici) postoje aktivnosti koje se odnose na ovo krivično djelo?

Kada je posljednji put sprovedena posljednja javna kampanja o podizanju svijesti građana o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja u porodici?

Da li Policija KS vrši obuku policijskih službenika u vezi s načinom postupanja prema žrtvama nasilja u porodici? (humani pristup)

Da li u slučajevima kada su uključena djeca, da li kao žrtve ili kao svjedoci nasilja u porodici, policija ima obučene policijske službenike za rad i postupanje s djecom u takvim okolnostima, koliko policajaca je prošlo te obuke i koje obuke su u pitanju?

Kakva je saradnja Policije KS sa nevladinim organizacijama i centrima za socijalni rad u ovim slučajevima, te da li provode zajednički preventine aktivnosti? Koje?

Da li su (bile) preduzete bilo kakve pojačane mjere u vezi s nasiljem u porodici za vrijeme lockdowna i pandemije općenito, kako je to bio slučaj sa policijskim agencijama u okruženju (npr. Hrvatska imala kampanju za pomoć žrtvama nasilja u porodici koje su zatvorene s nasilnicima tokom lockdowna)


Arijana Memić

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

07.09.2021.g pred zastupnicima Skupštine KS i javnošću izjavili ste da je smrt Dženana Memića
posljedica saobraćajne nesreće, te da kao i cjelokupna javnost čekate presudu Vrhovnog suda FBiH.
14.01.2022.g gostovali ste na programu TVSA u emisiji “Polis”, kada ste također izjavili da čekate
pisani otpravak presude Vrhovnog suda FBiH, te da ćete tada odlučiti kakve ćete radnje poduzeti na
ovom predmetu.
Pisani otpravak presude je stigao 07.02.2022.g u kojem je navedeno da Tužilaštvo KS ni jednim
dokazom nije van razumne sumnje dokazalo da je Dženan Memić stradao na način kako je opisano
u optužnici Kantonalnog tužilaštva KS.
Odgovorite nama ali i javnosti koje su vaše prve radnje po otpravku presude?
Koje ste mjere preuzeli toga dana, sutradan?


Hamed Aljović

21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo za stavljanje van snage Odluke Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj 02-04-5574-24/22 od 24.2.2022. godine („Službene novine Kantona sarajevo“ broj 9/2022 od 3.3.2022.godine). Svrha je omogućavanje nastavnicima Kulture življenja da realizuju nastavne sadržaje u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Kurikulumom, a u cilju unapređenja zdravlja i života naše djece.


21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo zdrastva KS, da mi odgovori: Dali je tačno da je došlo do nezakonitog poklanjanja zgrade starog Doma zdravlja i Hitne pomoći na Ilidzi i zemljišta oko njih bez saglasnosti Skupštine KS privatnoj firmi ,,Bosna lik“doo Ilidza?


21.03.2022
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo i Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo:

1. U kojoj fazi je izrada Strategije turizma Kantona Sarajevo?

2. Da li je formirana radna grupa , koo čini radnu grupu i da li su u istoj zastupljenih predstvnici jedinica lokalne samouprave?

3. Koja su to proglašena turistička mjesta/područja na lokalitetu općine Trnovo?

4. Da li je Komisija za proglašenje turističkog mjesta aktivno radno tijelo i ko su članovi prednje navedene Komisije?


Jasmina Bišćević-Tokić

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje da li je v.d. predsjednika Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Tanović Irsa prijavila Tužilaštvu Kantona Sarajevo da poslovi javnih nabavki koji su u nadležnosti izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove nisu obavljeni u cjelosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki i općih akata KJP “Sarajevo-šume” d.o.o., jer je na Nadzornom odboru usvojen Zaključak br. 0102-3121-35/21, čiji je ona potpisnik?


16.03.2022
Puni tekst pitanja:

U Sarajevogasu je izvršena nabavka revizije Informacionog sistema u vrijednosti od cca 50.000 KM kao i nabavka Informacionih sistema ERP i Biling u vrijednosti cca 900.000 KM. Svako poboljšanje u radu komunalnih preduzeća pohvaljujem i podržavam. Ono što zabrinjava jeste da osoba koja je bila član tima za Reviziju IS nakon revizije postaje i član tima koji rade implementaciju ERP-a, Bilinga i SCADA rješenja

1. Kako je moguće da osoba koja napravi reviziju IS ustanovi šta nedostaje unutar organizacije, da nakon te revizije ista ta osoba implementira tri različita rješenja?

2.Da li su za sva 4 tendera bili isti članovi komisije i da li je poveznica tih Tendera Certifikat jedne osobe?

3.U prethodna dva budžeta KS bila su predviđena sredstva za implementaciju Informacionog ERP i Biling sistema u iznosu od 2 miliona KM za svih 7 komunalnih preduzeća. Ne čini li vam se malo čudnim iznos od cca 950.000 KM za samo jedno preduzeće?


Samir Suljević

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Vlada Kantona Sarajevo ima evidenciju o direktorima kantonalnih preduzeća i uprava, koji su zbog kršenja normativnih akta, ugrožavanja prava radnika, te drugih zloupotreba položaja kažnjavani od nadležnih sudova, inspekcija i agencija? Molim da mi se osim imena direktora dostavi i visina kazni, te da li su te kazne plaćene iz sredstava firmi. Ukoliko imate ove informacije molim vas da mi ih dostavite i to za period posljednje tri ( 3 ) godine.


16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Da li ste Vi ministrice Softić-Kadenić dostavili moja zastupnička pitanja i napisali tekst objavljen u navedenom portalu koji sadrži niz neistina. Ovo pitanje postavljam iz razloga što sam jedino Vama, na Vaše traženje, ista dostavio putem vibera, potpisana. Napominjem da u vrijeme pisanja tog teksta pitanja nisu bila objavljena na zvaničnoj stranici SKS?

Ako je odgovor da niste, imajući u vidu da ste ih Vi jedino imali možete mi odgovoriti kome ste ih proslijedili?


Danijela Kristić

11.03.2022
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim incijativu za refundiranje troškova prevoza onih pacijenata koji pri odlasku na dijalizu koriste vlastiti prevoz, kao što je regulisano u drugim kantonima.


Amra Junuzović-Kaljić

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva saobraćaja, što prije poduzmu potrebni
koraci kako bi se tramvajska i autobuska stajališta detaljno očistila što uključuje čišćenje
grafita, kao i odstranjivanje nepripadajućeg reklamnog materijala sa istih i montažu
nedostajućih korpica za sitni otpad.


Senad Hasanović

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu složenu sigurnosnu situaciju u Evropi, te intezivno izvođenje ratnih operacija relativno blizu teritorije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, da li nadležne službe poduzimaju specifične preventivne aktivnosti u cilju zaštite civilnog stanovništva i osiguranja dovoljnih količina osnovnih životnih namirnica?

Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti aktivnosti na edukaciji stanovništva, pripremi i obezbjeđenju neophodnih materijalnih sredstava u cilju zaštite ljudi, vode za piće, hrane i dr. a u slučaju radiološke, hemiske ili biološke opasnosti?


Bibija Kerla

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Koji je način realizacije nastave na fakultetima Univerziteta u Sarajevu u ljetnom semestru 2021./2022.


Smiljana Viteškić

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Pitanje koje se odnosi na Osnovnu muzičku školu Ilidža


Samir Suljević

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu da je usvajanjem Budžeta za 2022. godinu, Skupština Kantona

Sarajevo obezbijedila 280.000 KM, za potrebe povećanja plata (10%) uposlenicima

JP Tv Sa, koje se nalazi u Vašem resoru, a da isto nije urađeno, postavljam

ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Kako je Budžet zakon, a zakon se mora sprovoditi, da li neisplaćivanjem povećanja plata uposlenicima JP TV SA prekršen zakon?

2. Ako je zakon prekršen, šta će te preduzeti?


Neira Dizdarević

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem KJKP Vodovod i kanalizacija, kao i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša zbog toga što je nadležno resorno ministarstvo i gore pomenuto preduzeće propustilo uspostaviti ekonomsku cijenu vode za urbani dio Bjelašnice koji treba biti višestruko veći zbog potrošnje električne energije za pumpe koje vodu moraju dopremiti sa izvorišta Sarajevsko polje na veliki nadmorsku visinu i time se nanosi ekonomska šteta preduzeću, kao i diskriminacija ostalih potrošača.”


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo poduzmu radnje da se provjeri da li uzimanje pozajmica navedeno u gore pomenutom aktu koje se desilo bez zakonske odluke etažnih vlasnika ima obilježja krivičnih djela krađe shodno članu 286. Krivičnog zakona FBiH, zloupotrebe povjerenja shodno članu 297. kao i ostalih mogućih krivičnih djela od strane predstavnika etažnih vlasnika i upravnika/upravitelja.

Molim nadležni sektor da provjeri da li su upravnici/upravitelji pozajmice isplaćivali sa bankovnih računa svojih pravnih lica, a ne sa transakcijskih računa upravnika/upravitelja otvorenih isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade, jer se na tim računima nalaze sredstva ostalih zgrada, te bi na takav način upravitelj pozajmljivao

novac koji nije njegov što predstavlja krivično djelo. Molim da mi se za svaku pozajmicu iz nadzora dostavi kopija bankovne uplatnice vezano za svaku pozajmicu.

Molim Ministarstvo pravde i uprave da pruži stručnu pomoć državnim službenicima nadležnog sektora Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po ovom pitanju, a Ured za borbu protiv korupcije da prati u okviru svoje nadležnosti postupanja državnih službenika jer su etažni vlasnici na području Kantona Sarajevo uzeli pozajmica u iznosu preko mi


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu ukoliko do sada ništa nije poduzeto za sanaciju dijela kolektora Igman-Hadžići na Brezovači koja bi bila uvrštena u rebalans budžeta 2022. godine zbog izlijevanja fekalnog sadržaja na Vrelo Bosne čime izvorište Sarajevsko polje ugroženo, a dodatnom urbanizacijom Bjelašnice stanje se pogoršava. Ukoliko je potrebno pozivam Vladu Kantona Sarajevo da zajedno sa resornim ministarstvima se i kreditno zaduži, jer pitka voda nema cijenu.”


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar-Stup ljubazno molim da izvršite nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem inspekcijskih organa i službi Općine Ilidža i njenih službenika i namještenika po pitanju poduzetih koraka na uklanjanju reklama sa fasada zgrada u naselju Bulevar.

Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža izvršila je inspekcijski nadzor nad postavljanjem reklama i utvrdila kako to stoji u aktu broj 15-19-2149/20 od 07.09.2020. da investitor Bulevar d.o.o. ima odobrenje za postavljanje istih izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža što pobija akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. a sve vezano za akt broj 13-04-5153–2/20 od 15.11.2021. u kojem stoji da Služba za prostorno uređenje nije izdala urbanističku saglanost za postavljanje reklama u naselju, što inspektor u svome nadzoru u 2020. godine propustio utvrditi tokom inspekcijskog nadzora.

U narednom inspekcijskom nadzoru inspektori Faruk Pijalović i Amir Arnautović u nadzoru od 20.12.2021. godine akt broj 11-19-SL/21 opet utvrđuju gore pomenutu činjenicu u vezi odobrenja za postavljanje izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža

zanemarujući opet akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. kao i utvrđivanje ispunjenosti uslova koje propisuje Odluka o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Prema informacijama od strane etažnih vlasnika inspektor je naložio otklanjanje nedostataka zbog buke i vlage koje izazivaju reklame u zadnjem inspekcijskom nadzoru, ali sve gore pomenute činjenice je propustio provjeriti i postupiti po zakonskom okviru.

Etažni vlasnici i dalje imaju probleme sa bukom i vlagom i dalje se pitaju ko je dozvolio postavljanje reklama bez urbanističke saglasnosti i ispunjenih uvjeta iz Odluke o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).


Sabahudin Delalić

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva, gospodinu Vraniću, da izvrši izmjenu Odluke koju je donio bez saglasnosti Ministarstva za boračka pitanja i Saveza RVI (koji ostvaruju dopunska prava boraca) na način da izbriše pojam da doktori (opće prakse i ortopedi) propisuju ortopedsko pomagalo za RVI obzirom da je o riječ trajnom pravu koje se ne mjenja i da ZZO KS i Ministarstvo zdravstva KS instanca koja provjeraava i odobrava kada korisnik se stekne to pravo /datum ,mjsec i godina/.


Amra Hasagić

10.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molila bih da mi se dostave tačne informacije o sredstvima ZZOIR Kantona Sarajevo koja su utrošena na pomenuti program ( za period 2019, 2020 i 2021 godina) kao i o sredstvima koja se eventualno nisu iskoristila a mogla su se usmjeriti na bolesnike koji se nalaze na listi čekanja, rebalansom je sigurna sam izvršena prenamjena, zanima me na koju poziciju?.


Haris Zahiragić

11.03.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu inicijative koju sam lično uputio, Skupština KS je donijela Zaključak da se duple zlatne značke na Univerzitetu u Sarajevu, prime u odgovarajuća naučna zvanja asistenata na matičnim fakultetima.
S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od usvojene inicijative, zanima me u kojoj fazi je realizacija navedenog zaključka i šta konkretno je do sada urađeno na njenoj realizaciji?


Igor Stojanović

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za otvaranje budžetske stavke KK Bosna u iznosu od 2 miliona KM


Jasmina Bišćević-Tokić

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Vezano za Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, na moja postavljena zastupnička pitanja, u skladu sa čl. 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, dobila sam dana 14.1.2022. godine, odgovore od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koji ukazuju na pogrešnu primjenu propisa, te vam iste dostavljam u prilogu, da u skladu sa vašim nadležnostima provedete istražne radnje vezano za provedeni postupak privatizacije Hotela „Igman“ i odgovorite da li je navedeni postupak prodaje Hotela „Igman“ proveden u skladu sa propisima.

Naime, uz postavljena zastupnička pitanja zatražila sam od ministra privrede Kantona Sarajevo, da mi kao nadležni ministar dostavi pismenu informaciju o cjelokupnom postupku prodaje Hotela „Igman“. Međutim, nisam dobila traženu pismenu informaciju od ministra, nego akt nepotpisan i neovjeren iz ministarstva, sa odgovorima Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i KJP „ZOI 84“ d.o.o. Sarajevo.

Kantonalna agencija za privatizaciju je aktom broj: 21-06/1-15-373-648/EI od 7.1.2022. godine, Ministarstvu privrede Kantona Srajevo, uz odgovor dostavila i Informaciju Komisije za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“ od 27.12.2021. godine sa prilozima i Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-47813-13/21 od 28.12.2021. godine.

U navedenoj Informaciji,u prilogu na strani 11, u zadnjoj rečenici Komisija za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“, konstatuje i to:“Obzirom, da je ponuđena cijena niža za 1.821.000,00 KM odnossno 26,29% u odnosu na početnu cijenu: 6.926.000,00 KM, ali i jedina zaprimljena, o istom želimo da informišemo Vladu Kantona Sarajevo.“


Admela Hodžić

10.03.2022
Puni tekst pitanja:

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u 2022. godini odnosno u ovoj budžetskoj godini razmotri mogućnost promjena kriterija prethodnih javnih poziva za ostvarivanje prava prilikom rješavanja stambenog pitanja mladih, odnosno da u narednom javnom pozivu za 2022. godinu stoji sljedeća izmjena umjesto u prethodnom pod a):

• Uslovi koje kandidat za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih mora ispuniti su:

• da je starosne dobi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 38 godina u momentu podnošenja zahtjeva,

u narednom javnom pozivu stoji izmjena :

• da je starosne dobi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 41 godina u momentu podnošenja zahtjeva.