Zastupnička pitanja

Admela Hodžić

10.08.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, - drugi novi prečišćeni tekst broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje ministrici Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS gosp. Naidi Hota-Muminović koliko je održano edukacija uposlenika Vašeg ministarstva, gdje su održane edukacije, koliko je koštala pojedinčno svaka održana edukacija i ko je finansirao edukacije koje se održavaju van obrazovnih ustanova KS odnosno u hotelima?


10.08.2021

Smiljana Viteškić

10.08.2021

10.08.2021

Senad Hasanović

10.08.2021

Elvedin Okerić

10.08.2021

Vildana Bešlija

10.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

Amra Hasagić

10.08.2021

10.08.2021

Arijana Memić

10.08.2021
Odgovor:

jedan odgovor na više pitanja


10.08.2021
Odgovor:

jedan odgovor na više pitanja


10.08.2021
Puni tekst pitanja:

Da li će biti poduzete disciplinske ili neke druge mjere za tužitelje kojima je dokazano da su zastupali pogrešnu optužnicu, trošili vrijeme, nisu zastupali oštećenu stranu na način na koji su trebali, na kraju, trošili novac građana KS, pri tome uznemiravali javnost ili ćete se pozvati na nastupanje zastare disciplinskog prekršaja jer je proteklo 5 godina od događaja?


Amra Junuzović-Kaljić

10.08.2021

Damir Marjanović

10.08.2021
Puni tekst pitanja:

• Da Vlada Kantona Sarajevo rebalansom budžeta za 2021. i nacrtom budžetom za 2022 godinu predvidi i obezbijedi sredstva za finansiranje studija u akademskoj 2021/2022 godini koji realiziraju samofinansirajući redovni studenti Univerziteta u Sarajevu a koji su položili sve ispite iz prethodne školske godine prosjekom većim od 8.0.


Samir Suljević

10.08.2021

Hamed Aljović

13.07.2021

13.07.2021

Danijela Kristić

13.07.2021

13.07.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu odgovora Ministarstva kulture i sporta akt broj 12/01-04-25258-4/21 od 01.07.2021. godine i odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove akt broj 14-02-04-03083/21 od 06.07.2021. godine, podnosim inicijativu za izmjenu sljedećih zakonskih odredbi:

1. Odredbe čl. 58. i 61. stav (2) Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12-Prečišćeni tekst) u kojim je riječ: "Ministarstvo", potrebno zamjeniti riječima: "Kantonalna uprava za inspekcijske poslove" i
2. Odredbe člana 16 i 20. u Zakonu o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12 - Prečišćeni tekst i br. 41/12, 8/15, 13/17, 50/20, 51/20- ispravka i 14/21) - U članu 16. (iz djelokruga Ministarstva kulture i sporta) brisati riječi: "i poslove inspekcije za sport", a u članu 20. (djelokrug KUIP-a) stav (2) u tački n) brisati riječ: "i", a iza tačke o), dodati riječ: "i" i tačka p) koja glasi: "p) inspekcija za sport."


Amra Hasagić

13.07.2021

13.07.2021

13.07.2021