Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020
Puni tekst pitanja:

Molim informaciju o postignutim uštedama i gubicima GRAS-a po određenim segmentima, poput uštede električne energije ili gubitaka po pitanju broja prodatih karata zbog obustave saobraćaja zbog pandemije korona virusa.


27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

Danijela Kristić

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

27.04.2020

Arijana Memić

27.04.2020

Vibor Handžić

27.04.2020

Samir Suljević

27.04.2020

27.04.2020

Jasna Duraković

27.04.2020

27.04.2020

Igor Stojanović

27.04.2020
Puni tekst pitanja:

"U toku vanrednog stanja u Centru Vladimir Nazor planirane su dežure po 7 nastavnika.Ovom odlukom prijeti potencijalno stvaranje klastera u ustanovi koja radi sa posebnom grupom ljudi. Takođe i potencijalna opasnost da uposlenici zaraze svoje članove porodice. Molim Vas da provjerite ovu Odluku, da li je ona u skladu sa Zakonom o radu(čl.55), kao i sa Zakonom o zaštiti na radu?"


Mahir Dević

27.04.2020

Segmedina Srna-Bajramović

27.04.2020

Samra Ćosović-Hajdarević

27.04.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2020.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema  Ministarstvu kulture i sporta “da pokrene proceduru istraživanja  tržista sa ciljem prikupljanja informacija o višekratnim perivim maskama koje mogu sportisti koristiti u svojim aktivnostima, te u skladu sa mogucnostima pokrene proceduru nabavke kako bi iste podijelili svim sportistima i trenerima u KS. Radi se o maskama koje su namjenski napravljene za sportiste i ne ugrožavaju protok kisika prilikom treninga i takmičenja”.

Zastupnica je navela sljedeće obrazloženje:
“Obzirom da države u regionu koje su već u silaznoj putanji pamdemije koronavurisa najavljuju početak određenih sportskih manifestacija iskreno se nadamo da će u BiH kao i KS  biti ista situacija. Kako struka najavljuje duži vremenski period ćemo biti obavezni  koristiti maske u rukavice u svakodnevnom životu. Obične maske za redovnu upotrebu ne mogu biti korištene u trenažnom i takmičarskom procesu jer nemaju dovoljnu propustiljivost kisika.”


Admela Hodžić

27.04.2020

Amel Mekić

27.04.2020