Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju dječijeg igrališta u sklopu vrtića Dječiji grad (MZ Olimpijsko naselje)

Proslijeđeno:
JU "Djeca Sarajeva", Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za kreiranje jedinstvene web str Min.kulture i sporta KS za ustanove kulture KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje ograničenja brzine motornim vozilima i drugim vrstama prevoza u ulicama Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva na 30 km/h

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši finansijska procjena osnivanja Studentskog Fonda slodarnosti za studente koji studiraju na javnim univerzitetima u Kantonu Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

Adi Kalem,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu novog Prostornog plana KS i produženje važenja starog prostornog plana KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje koje se tiče zapošljavanja slijepih i slabovidnih lica u KS koji su, po odobrenju Ministarstva iobrazovanja KS, a koje su završile neki od programa dokvalif. i prekvalif. u Ks, na koji način im institucije mogu pomoći za zapošlj.?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Koje aktivnosti su poduzete po pitanju mog Zaključka usvojenog na 52. Radnoj sj.Skupštine KS i kakve rezultate ste dobili?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa kojom se traži da se nevladinim udruženjima, fondacijama..odobri besplatno korištenje scenckih prostora i pratećih prostorija javnih ustanova KS u svrhu realizacije svojih umjetničkih projekat

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koji je razlog neujednačenog postupanja prema oštećenim licima u krivičnim predmetima (vezano za sl.predmeta Nadin Smajlović, pri čemu se odbo omogućiti uvid u spis predmeta)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Iz Tužilaštva je potekla info da Vi (Sabina Sarajlija) znate da je Dalida Burzić nezakonito otuđila dokumentaciju iz Kantonalnog tužilaštva KS a koja se odnosi na predmet Dženan Memić. Koje radnje ste poduzeli po tom pitanju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Koje su to odlike prioritetnog postupanja Kantonalnog tužilaštva KS, odnosno koje to privilegije uživa predmet koji je označen kao prioritetan (u odnosu na navode kako je tužil.predmet malodobne Nadin Smajlović smatralo prioritetnim)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Iz kogeg razloga niste saslušali generalnu direktoricu kliničkog centra u Sarajevu, koja se također nalazi u krivičnoj prijavi koju je podnijela porodica Smajlović?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Koji su pravnii/ili stvarni razlozi iz kojih vještačenje u predmetu malodobne Nadin Smajlović nije moglo biti povjereno vještacima u BiH, već se isto moralo povjeriti organima Republike Srbije?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Da li je ovo istovremeno donošenje naredbe o provođenju istrage i podizanju optužnice izuzetak ili česta pojava u radu Kantonalnog tužilaštva KS (a vezano za oca Nadin Smajlovići obuhvaćanje njega naredbom o provođenju istrage)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Koliko je tužitelja raspoređeno za rad u Odjelu za maloljetnike Kantonalnog tužilaštvas KS i smatrate li da je taj broj dovoljan za rad samog tužilaštva u odnosu na maloljetničku delikvenciju i rad na predmetima u kojima su oštećena lica upravo djeca?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Zašto se u predmetu ostećene Nadin Smajlović nikad nije pristupilo ispitivanju postojanja krivičnog djela iz člana 193. KZ FBiH, kao kr.dj.nedozvoljenog korištenja ličnih podataka

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Da li ste kao glavna tužiteljica pokrenuli disc.post.protiv službenika za informisanje koji je postupajući po zahtjevu Amine Smajlović donio Rješenje koje su Ombudsmeni BiH označili kao suprotno zakonu pa ste kanisje i Vi poništili..?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalno tužilaštvo KS

Damir Marjanović,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je ministrica odgoja i obraz.gđa.Hota Muminović upoznata sa činjenicom da je vijeće roditelja Osnovne škole Abdulah Nakaš podnijelo inicijativu da školsko igralište bude nazvano po poginulom maloljetnom borcu Karlu Ivandiću?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Šta su ministarstva uradila po pitanju zaštite prava i osiguranja neometanog nastavka školovanja učenika D.R. kojeg je majka drugog dječaka pretukla u prostorijama osnovne škole Saburina?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS od nadležnih institucija traži unaprijeđenje boravka svih štićenika Zavod Pazarić

Proslijeđeno:
JU Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, Kantonalno tužilaštvo KS, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zbog čega i na koji način je vršena promjena u sistematizaciji radnih mjesta u periodu od kako je direktor Zavoda Pazarić gospodin Samir Suljagić?

Da li su Vlada Kantona Sarajevo, resorno ministarstvo ili direktor Zavoda Pazarić uključili Tužilaštvo u istragu svih nemilih slučajeva koji su se dogodili u periodu mandata gospodina Suljagića, a koji se tiču smrti dva štićenika od tuberkoloze i nedavnog premlaćivanja štićenika od strane uposlenika Zavoda?

Da li direktor Zavoda Pazarić može dokazati da su djeca imala adekvatnu skrb i liječenje u periodu njegovog mandata, da li može navesti pojedinačno imena i prezimena doktora koji se brinu o zdravlju štićenika Zavoda, da li pulmolog i drugi specijalistički medicinski kadar redovno dolazi i liječi štićenike?

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Zbog čega i na koji način je vršena promjena u sistematizaciji radnih mjesta u periodu od kako je direktor Zavoda gospodin Samir Suljuagić?

Proslijeđeno:
Vlada Kantona, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vladi KS organizira tematsku sjednicu pod radnim nazivom kurikularna reforma

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS zatraži hitnu reviziju svih diploma u Zavodu Pazarić

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se status perspektivnog sportiste veže za školsku godinu, a ne kalendarsku

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje