Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

1. da Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede,
infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Kantonalnom upravom
Civilne zaštite, Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, KJKP „Park“ d.o.o. i
Profesionalnom vatrogasnom brigadom Kantona Sarajevo poduzme potrebne
aktivnosti kako bi se na lokalitetu Stupske petlje postojeći jarboli / stubovi reparirali,
te postavile zastave Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.
2. da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo obezbijedi potrebna novčana sredstva za
inicijalnu reparaciju stubova, provjeru statike, eventualno učvršćivanje, premazivanje
antikorozivnim zaštitnim sredstvom, montažu elemenata za kačenje, spuštanje i
dizanje zastave, nabavku čeličnih užadi, koturova i kočnica za koturove, te nakon toga
predmetne stubove uz saglasnost o preuzimanju na redovno održavanje preda
Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
3. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
obezbijedi sredstva za redovno održavanje do kraja tekuće godine, te isto pripremi i u
Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu.
4. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
u saradnji sa KJKP „Park“ d.o.o. pripremi plan održavanja, pranja i zamjene zastava,
redovne provjere statike i periodičnog obnavljanja antikorozivnog premaza, pregled,
podmazivanje i reparaciju elemenata za kačenje, podizanje i spuštanje zastava.
5. da Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo pruži svu potrebnu tehničku
pomoć i podršku za realizaciju predmetnih aktivnosti.
6. da se sve navedene aktivnosti realizuju zaključno sa 23.11.2021. godine, kako bi se
zastave simbolično podigle na Dan državnosti Bosne i Hercegovine
25.11.2021.godine.

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Profesionalna vatrogasna brigada, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Bibija Kerla,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

Bilsena Šahman,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pokrećem INICIJATIVU da se pod upravom nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša oformi radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva, javnih preduzeća RAD i PARK, koja će u roku od pet dana snimiti stanje i potrebe i da u saradnji sa Službom za zapošljavanje, pripremi odgovarajući program javnih radova koji će početi sa realizacijom odmah i trajati minimalno tri mjeseca, s ciljem čiščenja Kantona od smeća, lišća, snijega i dr.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Damir Nikšić,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu da se u budžetu 2022.godine izdvoje sredstva za opremanje ambulante u C fazi Alipašinog Polja i da se obezbjede sredstva u budžetu ZZO za 2022. godinu planiraju sredstva za upošljavanja novog kadra za novootvorenu ambulantu.

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da mi dostavite informaciju da li boca sa kisikom koji je nabavljen od strane Diamedic firme 2018 godine i plaćen 4.353,00 KM bez PDV ( sa garancijom 12 mjeseci) se po specifikaciji razlikuje od boce sa kisikom koji je nabavljen od firme INEL d.o.o. 2017 godine, a plaćena je 726,49 KM ( sa garancijom 24 mjeseca).
Da li je navedena razlika u cijeni opravdana i da mi dostavite informaciju tj.zapisnik ponuda ko se sve 2018 godine javio na tender OP-18/18 LOT 2 za nabavku navedene boce za kisik."

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Inspektorat za zaštitu od požara, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

1. Podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede,  infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša formira radnu grupu, te u roku od  30 dana pripremi i donese Uredbu o obavljanju pogrebnih djelatnosti, upravljanju i održavanju  aktivnih i separatnih grobalja, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima („Sl.novine  KS“ broj: 14/16, 43/16, 10/17, 19/17, 20/18 i 22/19). 

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da mi dostavite informaciju da li EKG aparat koji je nabavljen od strane Diamedic firme 2018 godine i plaćen 12.150,00 KM bez PDV ( sa garancijom 12 mjeseci) se po specifikaciji razlikuje od EKG aparata koji je nabavljen od firme INEL d.o.o. 2017 godine, a plaćen je 3.115,00 KM ( sa garancijom 24 mjeseca).
Da li je navedena razlika u cijeni opravdana i da mi dostavite informaciju tj.zapisnik ponuda ko se sve 2018 godine javio na tender OP-18/18 LOT 2 za nabavku navedenog aparata."

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Dževad Poturak,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Tražim da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo zaustavi ovaj haos kroz cijeli grad a radi se krpljenju ceste od Ilidže prema gradu, ja ne kažem da ovo ne treba, već tažim da se ovaj posao radi u noćnim satima jer se mnogo vremena gubi, bez potrebe u saobraćaju. Mnogo je udesa."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Elmedin Konaković,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Tražim da izvjestite Skupštinu Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima u predmetu provjere diplome direktorice KCUS. 
Prošlo je više od dva mjeseca od inicijative koju je Skupština usvojila i zatražila da se uključite u provjere. 
Do danas od vas nemamo odgovor. 
Zaključak je Skupština donijela 13.9, a kako nije riječ o procesu koji zahtjeva posebne istražne radnje smatramo da ste odgovor do sad morali dostaviti. 
Predmet nije komplikovan, odugovlačenje je suspektno i još jednom ukazuje na moguće uplitanje politike u rad Tužilaštva kojim rukovodite, a čemu smo nekoliko puta do sad svjedočili. 
Tražim HITAN odgovor. 

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ZA OBNOVU LOKALITETA I NAMJENE PROSTORA
OTVORENOG KINA “BOSNA” KAO OBJEKTA OD ZNAČAJA ZA KULTURU
KANTONA SARAJEVO :
1) Vlada KS da pruži punu podršku Javnoj ustanovi “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” –
Bosanskom kulturnom centru, kao vlasniku parcele na katastarskoj čestiti 491/1 – lokalitetu
nekadašnjeg otvorenog kina “1. maj” / “Bosna”, da pokrene aktivnosti na stavljanju ovog prostora u funkciju građana i građanki Kantona Sarajevo.
2) Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da izvrši provjere o trenutnom status bilo kakvih eventualnih imovinsko-pravnih sporova u vezi sa parcelom 491/1 koji bi mogli ugroziti,
usporiti ili osujetiti napore da se objekat privede namjeni i stavi u funkciji građana/ki Kantona
Sarajevo. Ukoliko postoji, tražimo da se postavi kao medijator u sporazumnom rješavanju ovog
dijela imovine, kako bi se isti što prije stavio u funkciju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU BKC, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Haris Pleho,

Saziv: Aktuelni
17.11.2021