Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za formiranje Fonda za investiranje u tehnološke startupe u 2024. godini

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje Programa određenih beneficija za dobrovoljne darivaoce krvi sa područja KS za osobe koje su dobrovoljni darivaoci krvi za 2024. godin

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada nacrta poslovnika Skupštine KS i kad možemo isti očekivati da se uputi u procedutru prema Skupštini KS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Radna grupa za izradu Poslovnika KS

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se donese propis na osnovu kojeg je moguće izvršiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa radi izvršenja inspekcijskog nalaza za postupak konkursne procedure u organizaciji Min.privrede KS za Javni konk.za ustupanje prava Ribolovnom području na period od 10 godina

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Upućujemo (Klub zastupnika DF) hitnu Inicijativu radi saniranja štete nastale usljed požara otvorene pijace "Kvadrant" na sljedeći način

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši provjera o posjedovanju akta Plan zaštite od požara za sve kantonalne javne ustanove kulture i izvrši uvid u sve druge mjere koje su propisane zakonom po pitanju zaštite od požara

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Da li je Centralna uprava HKD Napredak dostavila ponudu Vladi KS za kupovinom Napretkovog doma Trebević obzirom na zakonska prava prvokupa i ograničenja u pravnoom prometu

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se nabavljene količine pneumokoknih vakcina hitno učine dostupnim i javnost obavijesti o datumu početka vakcinacije

Proslijeđeno:
Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poduzmu sv e potrebne mjere kako bi se građani KS kao potencijalni konzumenti gaziranih pića, upozorinli i zaštitili od eventualnih štetnih posljedica po zdravlje (vezano za trovanje gaziranim pićima Coca Cola..)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH, Zavod za javno zdravstvo KS
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o broju prijavljenih sl.nasilja u porodici i broju izrečenih zaštitnih mjera u periodu od 2020. godine

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE

Miomirka Melank,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izvršenje nadzora nad radom Kantonalne Ljekarske komore

Proslijeđeno:
Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu, i zaštitu stanovništva, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se Dom mladih u Skenderiji nazove Dom mladih "Želimir Altarac-Čičak"

Proslijeđeno:
Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu kategorizacije prema pravilniku Zavoda ili prema pravilniku o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH

Proslijeđeno:
JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta KS preuzme nadležnost nad upravljanjem Kantonalnim javnim preduzećem Skenderija d.o.o

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Muamer Bandić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje stacioniranog radara/kamere u ulici Safeta Zajke na relaciji Briješće-Rajlovac

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Samir Avdić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa u vezi sa određenim izmjenama rasporeda (satnica) vožnji na redovnoj liniji Doglodi-Otes-Ilidža te na redovnoj liniji Ilidža-Kovači

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Centrotrans d.d. Sarajevo, Kabinet premijera KS, Ministarstvo saobraćaja, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS
Puni tekst pitanja:

Zanima me trenutni pravni status Hotela Maršal, na Bjelašnici i to:...?

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije sistema informisanja kao i planiranja optimalnijeg organizovanja servisa na grobljima u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

1. U kojoj je fazi, te koja je dinamika, realizacija projekta proširenja Južne longitudinale na teritoriji opštine Novi grad? 2. U kojoj je fazi projekat -Magistralnom putu M18?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitno postavljanje pješačkog prelaza sa vertikalnom signalizacijom i znakom za ograničavanje brzine ili izgradnju paserale kod željezničke stanice u Ilijašu na putnom pravcu R445 u ulici Bosanski put

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve KS, broj: 04(01)-04-45131-37/23 od 09.01.2024. godine

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije prostora, infrastrukturnih proširenja, održivog i odgovornog upravljanja na grobljima KS posebno na groblju Vlakovo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se obezbjede timovi saobraćajnih policajaca koji će edukovati vozače o pravilnom korištenju kružnih tokova na teritoriji KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitnu izradu i usvajanje Plana promocije, efikasnije usluge i osiguranja svih kritičnih tački na željezničkoj infrastrukturi na teritoriji KS

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo, broj: 04(01)-04-45131-38/23 od 08.01.2024. godine

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
25.10.2023

10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u ul.Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja