Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2014-2018

Zastupnik

Dževad Rađo,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Pokrećem inicijativu da se na Trebeviću, u sklopu zaštićenog područja, riješi pitanje rekonstrukcije vodovodne mreže sa otvaranjem javne česme, kao i izgradnje javnog toaleta."

Proslijeđeno:
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Mario Vukasović,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Adresirani vas zbog jednog jako ozbiljnog problema a koji se već duže vrijeme vuče. Nisam siguran da li je neko od kolega već pokretao ovo pitanje ali je problem još uvijek prisutan. Naime, svjedoci smo katastrofalnog stanja dijela ceste na tranzitu gdje je došlo do odrona ceste usljed pokretanja klizišta. Ovaj problem traje već skoro godinu dana no javnost ne vidi da se išta ozbiljnije radi na rješavanju ovog problema. Ovaj odron ceste izazvao je višestruke probleme. Ljudima se urušavaju garaže, cesta prijeti da se dalje odroni i niko ne zna u kojoj mjeri, a svi autobusi i kamioni su preusmjereni da već mjesecima idu kroz centar grada ,što izaziva ogromne gužve u gradu i uništava asfalt na glavnoj ulici.

Bez obzira što je taj dio ceste u nadležnosti JP Ceste FBiH, mislim da se radi o dijelu puta koji je izuzetno bitan za Kanton Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

„Adresirani Vas zbog jednog jako ozbiljnog problema, a koji se već duže vrijeme vuče. Nisam siguran da li je neko od kolega već pokretao ovo pitanje, ali je probnem još uvijek prisutan. Naime, svedoci smo katastrofalnog stanja dijela ceste na tranzitu gdje je došlo do odrona ceste usljed pokretanja klizišta. Ovaj problem traje već skoro godinu dana no javnost ne vidi da se išta ozbiljnije radi na rješavanju ovog problema. Ovaj odron ceste izazvao je višestruke probleme. Ljudima se urušavaju garaže, cesta prijeti da se dalje odroni i niko ne zna u kojoj mjeri, a svi autobusi i kamioni su preusmjereni da već mjesecima idu kroz centar grada, što izaziva ogromne gužve u gradu i uništava asfalt na glavnoj ulici. Bez obzira što je taj dio ceste u nadležnosti JP Ceste Federacije BiFL mislim da se radi o dijelu puta koji je izuzetno bitan za Kanton Sarajevo. Molim da mi se odgovori da li su provedene ikakve istražne radnje po ovom pitanju? Da li se utvrđivalo ko je odgovoran za odron ceste te da li je Vlada KS nešto poduzela po ovom pitanju?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

"Koliko novca je isplaćeno u protekle dvije godine sa računa Studentskog centra i studentskog servisa trenutnom predsjedniku Udruženja studenata studentskog centra Mustafi Ljaljiću i po kom osnovu su vršene isplate? Molim da mi se dostavi informacija kako o gotovinskim, tako i o isplatama preko računa."

Proslijeđeno:
JU Studentski centar

Mersiha Mehmedagić,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

U toku prethodnog mjeseca JU Domovi zdravlja i JU Apoteke Šarajavo imali su problem sa snabdijevanjem anti-tetanus vakcinama. U tom periodu, navodno, redovan program imunizacije nije bio doveden u pitanje, ali su građanai, koji su zbog ugriza pasa, posjekotina ili lakših povreda koje zahtijevaju primanje Ana-Te vakcine, bili su ugroženi i prepušteni sami sebi u potrazi za istom.

Na osnovu navedenih informacija pokrećem inicijativu prema Ministarstvu zdravstva:

- Da ispita nivo snabdjevenosti potrebnim dozama Ana-Te vakcina za JU Domove zdravlja KS, JU Apoteke Sarajevo i JU Zavod za hitnu i medicinsku pomoć, kao i svim ostalim ugovornim ustanovama.

- Da obezbijedi svim korisnicima zdravstvene zaštite kojima je to potrebno, besplatnu vakcinaciju i revakcinaciju u Domovima zdravlja ili Hitnoj pomoći.

OBRAZLOŽENJE:

S obzirom da je rok za vakcinaciju od 36 do 72 sata nakon ugriza ili povrede neophodno je obezbijediti dovoljnu dozu vakcine, kako bi svi kojima je to potrebno, dobili adekvatnu zdravstvenu zaštitu od mogućeg tetanusa, ali i pravovremenu revakcinaciju. Struka upozorava da je ovo, u posljednjih godinu dana, četvrta nestašica na našem tržištu, te se Ministarstvo mora aktivnije uključiti u rješavanje ovog problema.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi napotrebne doze Ana-te vakcina u DZ Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

U nekoliko navrata sam postavljala pitanje Ministarstvu privrede da odgovori.

Koje konkretne mjere su poduzete ili se planiraju poduzeti kako bi se obezbijedila decidna primjena Ugovora o koncesiji i unaprijedili mehanizmi naplate koncesione naknade?

Kako nisam dobila adekvatan odgovor, usmjeravam pitanje Kantonalnom pravobranilaštvu u dijelu pregleda utuženih obaveza po korisnicima za eksploataciju mineralnih sirovina i voda po osnovu potpisanih Ugovora o koncesiji i Odluke o plaćanju nadoknade za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i vode za 2014.i 2015.godinu; te pregleda zahtjeva za pokretanje tužbi za korisnike koji krše potpisani Ugovor i Odluku.

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove usmjeravam drugi dio pitanja koji se odnosi na korisnike koji eksploatišu prirodne resurse bez zaključenog Ugovora I subjekte koji, pod firmom istraživanja vrše eksploataciju mineralnih sirovina i vode, a za koje Uprava ima inspekcijske nalaze ili vodi postupak.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Pravobranilaštvo KS

Mirza Čelik,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

"Smatram neophodnim da Vlada Kantona Sarajevo osigura zaštitu ili minimalno ravnopravan položaj objektima u vlasništvu Kantona Sarajevo u odnosu na važeći normativni okvir koji uređuje pitanje organizacije i realizacije izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi."

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

nstitut za istoriju u Sarajevu je javna naučna ustanova Kantona Sarajevo. Prije rata Institut je bio republička ustanova, a nakon rata KS je zbog značaja ove ustanove preuzeo osnivačka prava.

Prema informacijama kojima raspolažemo stanje u toj ustanovi je kritično.

ođ Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade tražim sljedeće odgovore.

1. Da li je tacno da je na čelu Instituta već 14 godina ista osoba i da je u svakom mandatu izbor bio nezakonit.

2. Da li je tačno da je direktor Instituta, zajedno sa svojom zamjenicom formirao Vijeće naučnog instituta (Naučno vijeće) u kojem su od uposlenika samo njih dvoje. S obzirom na činjenicu da Vijeće broji pet članova, ostala tri su vanjski članovi (od čega dva penzionera, uz to teškog zdravstvenog stanja). Budući da Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti (čl. 28) nalaže da su članovi Vijeća svi uposlenici u stalnom radnom odnosu u zvanju doktora nauka i punim radnim vremenom, kao i odgovarajući broj magistara, očigledno je da je ovo Vijeće formirano suprotno zakonu. Ovako sastavljeno Naučno vijeće do sada je bilo potpuno u funkciji direktora. S obzirom na činjenicu da ovo Vijeće vrši izbor direktora Instituta, ono je dobilo zadatak da postavi dosadašnju zamjenicu, koja je zajedno sa direktorom učestvovala u svim mahinacijama, a sve s ciljem da se nezakonitosti koje su činili u proteklih 14 godina zataškaju. Napominjem da je u toku procedura za izbor direktora........

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Neira Dizdarević,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Po kojem osnovu su ljekari koji su napustili Opću bolnicu primljeni u Klinicki centar, ukoliko znamo da je na snazi moratorij, kako na kantonalnom tako i na federalnom nivou? Da li ce se nadoknaditi ti kadrovi u Općoj bolnici, odnosno hoce li Ministarstvo zdravstva i Vlada dati saglasnost na isto? I na koji način se planira ''zanoviti'' kadar, jer se doktor ne može dobiti uslovno rečeno ''preko noći'', već su potrebne godine, pa se nameće pitanje – ko će sutra liječiti građane?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo.....

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Neira Avdibegović, je pokrenula zastupničku inicijativu da se zdravstvenim ustanovama distribuira brošura koju je izradilo Udruženje gluhih Kantona Sarajevo, a koja je dostavljena u prilogu akta, sa ciljem da se ista dostavi svim zdravstvenim profesionalcima koji zdravstvene usluge pružaju gluhim osobama, kao i pacijentima sa teškim oštećenjem sluha, radi lakše komunikacije sa istim

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

"Po kojem zakonskom osnovu su ljekari, koji su napustili Opću bolnicu “Prim. Dr. Abdulah Nakaš” primljeni u Klinicki centar Univerziteta u Sarajevu, ukoliko znamo da je na snazi moratorij na zapošljavanje, kako na kantonalnom tako i na federalnom nivou? Da li ce se ti kadrovi nadoknaditi u Općoj bolnici i na koji način? Kakav je plan Ministarstva zdravstva po ovom pitanju – kako se planira “zanoviti” kadar? Svjesni smo činjenice da se doktorom ne postaje, uslovno rečeno, “preko noći”, već su potrebne godine i godine školovanja i usavršavanja, pa je neizbježno pitanje ko će sutra liječiti građane?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, gdje se radi o interresornoj nadležnosti, a odnosi se na problem nedostatka certificiranih tumača znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo:

Naime, Udruženje gluhih Kantona Sarajevo na raspolaganju ima svega 5 tumača znakovnog jezika, i neophodno je povećanje ovog broja.

Na osnovu čl. 19. Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Bosni i Hercegovini, Vijeće ministara imenuje Komisiju za znakovni jezik, u čijoj je nadležnosti, između ostalog, obrazovanje, osposobljavanje i rad tumača znakovnog jezika, te izdavanje certifikata. Međutim, Komisija od 2009. godine do danas nije uradila apsolutno ništa, što znači da je potpuno onemogućeno povećanje broja tumača znakovnog jezika.

Ujedno, Udruženje gluhih KS nije u mogućnosti voditi evidenciju niti izdati iskaznice tumačima znakovnog jezika, jer je članom 16. Zakona o upotrebi znakovnog jezika Kantona Sarajevo precizirano da se u evidenciju tumača znakovnog jezika unosi i "broj i datum upisa tumača u Registar tumača znakovnog jezika", koji vodi Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine.

Stoga upućujem inicijativu da se u skorijem vremenskom periodu iznađe rješenje za navedeno, da li na način da upravo Kanton Sarajevo bude inicijator i delegira ovu problematiku ka višim nivoima, ili da se eventualno Udruženju gluhih Kantona Sarajevo, koje broji oko 320 aktivnih članova, omogući da vrši provjeru znanja tumača znakovnog jezika i na osnovu toga izdaje Certifikate, o čemu mišljenje trebaju prvenstveno dati Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo pravde i uprave KS.

Iskoristiću ovu priliku da se obratim i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, s obzirom na probleme sa kojima se gluhe osobe susreću u zdravstvenim ustanovama, gdje uposlenici vrlo često nisu senzbilini prema njihovom invaliditetu. Predlažem da se ova kratka brošura koju je izradilo Udruženje gluhih, koju prilažem uz inicijativu, distribuira doktorima i medicinskom osoblju koje komunicira sa pacijentima, a gdje je detaljno navedeno kako komunicirati sa osobama koje imaju ove poteškoće.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Po kojem zakonskom osnovu su ljekari koji su napustili Opću bolnicu "Prim dr Abdulah Nakaš" primljeni u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, ukoliko znamo da je na snazi moratorij na zapošljavanje, kako na kantonalnom tako i na federalnom nivou?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Rasim Lakota,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zašto se sanacioni plan koji je sačinila ZOI 84 a usvojila Skupština Kantona Sarajevo 2014. godine nije provodio onako kako je planirano, zašto su nefakturisane investicije nakon usvajanja sanacionog plana naglo i iznenada postale fakturisane?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

"Zašto se sanacini plan koji je sačinila firma ZOI 84, a usvojila Skupština Kantona Sarajevo 2014. godine nije provodio onako kako je planirano, zašto su nefakturisane investicije nakon usvajanja sanacionog plana naglo i iznenada postale fakturisane?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Segmedina Srna Bajramović,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na zakonitost utroška javnih sredstava u okviru studentske organizacije SPUS

Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Puni tekst pitanja:

S obzirom da u javnosti već mjesecima slušamo zabrinjavajuće informacije oko zakonitosti utroška javnih sredstava u okviru SPUS radi se o stotinama hiljada maraka, smatram kako je izuzetno važno da zbog cjelokupne studentske populacije raščistimo navedenu situaciju. Iz gore navedenih razloga tražim od nadležnih da se dostave finansijski izvještaji za sve one godine za koje nisu dostavljeni.......

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Selma Filipović,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

"Iz kojih razloga još nije ponovo pušten u promet za saobraćaj u mirovanju parking prostor kod Narodnog pozorišta u Sarajevu, te kada se može očekivati njegovo otvaranje, kao i koliko novih parking mjesta na teritoriji Kantona Sarajevo možemo očekivati u 2016. godini?"

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

"Da li je ijedan organ Kantona Sarajevo pokrenuo postupak utvrđivanja odgovornosti za nastale propuste u radu Kantonalnog tužilaštva koji su navedeni u izvještaju o radu Kantonalnog tužilašva za 2015. godinu, koji je usvojila Skuptina KS?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Semir Halilović,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Postavljam zastupničko pitanje da mi se dostavi informacija koliko u Tužilaštvu Kantona Sarajevo ima predmeta neriješenih slučajeva ubistva po poznatom i nepoznatom počiniocu bez obzira na period počinjenog krivičnog djela. U odgovor pored broja neriješenih ubistava u Kantonu Sarajevo zahtijevam da mi se dostave imena oštećenih ovim krivičnim djelom, godina počinjenja krivičnog djela i stepen stanja rada na predmetu

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Zvonko Marić,

Saziv: 2014-2018
27.04.2016

14.radna sjednica - Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Budući da sam već jednom postavio pitanje sektoru za upravni inspektorat, na koje sam dobioneumjesan odgovor u kojem gospođa Čaušević insinuira da sam iznio netačne podatke, lično sam se uvjerio za razliku od nje , o stvarnom stanju na terenu. U mom prisustvu bio je i ministar za boračka ppitanja Muharem Fišo, kojem se također obratio demobilisani borac RVI Memso Agović. Inspektorica Čaušević je u svom odgovoru i sama kazala da nadležnosti njene službe nisu da izlazi na teren pa mi nije jasno kako je mogla da iznese ovu vrstu insinulacije jer naprosto nevjerujem da se iz njenog ureda vidi selo Svrake kod Vogošće...........

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Amel Mekić,

Saziv: 2014-2018
30.03.2016

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori

Puni tekst pitanja:

Kao zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo podržavam dostavljeni Prijedlog financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

Ovim putem pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se u navedenom Prijedlogu otvori pozicija za podršku povećanja nataliteta u Kantonu Sarajevo što bi se

najviše odnosilo na finansiranje postupaka vantjelesne oplodnje ženama. U nekim kantonima su takve procedure već zakonski uređene.

Naime, suočeni smo sa činjenicom da u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i Kantonu Sarajevo, dolazi do alarmantnog pada nataliteta, što se osjeti po znatno manjem broju upisa djece u osnovne i srednje škole. Zvanična statistika pokazuje zabrinjavajuće podatke da se u Bosni i Hercegovini godišnje rode 83 bebe na 10.000 stanovnika, te prema natalitetu BiH zauzima posljednje mjesto u regionu.

S toga, molim Vladu Kantona Sarajevo da prihvati moju inicijativu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona