Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo broj:20-02-23-819/23, Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo;