Zastupnička pitanja

Hodžić Sabahudin

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hodžić Sabahudin je na Desetoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.12.2011 godine, u okviru tačke Dnevnog reda “Zastupnička pitanja , inicijative i odgovori”, između ostalog postavio zastupničko pitanje ;
Zastupničko pitanje 1 :
“Tražim da mi se pismeno dostavi koliko je bilo prisutnih pojedinačno iz svih Javnih preduzeća, ministarstava i općina iz Kantona Sarajevo, koliko je ovaj seminar koštao iste i koji su efekti ovog seminara?”.


Puni tekst pitanja:

U decembru mjesecu u Dubrovniku u trajanju dva dana održan seminar pod nazivom “Korporativno upravljanje, stanje i prespektive ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine” gdje su bili predstavnici Kantonalnih javnih preduzeća, ministarstava, općina iz Kantona Sarajevo, te da je kotizacija po osobi iznosila 300KM plus troškovi smještaja i upotreba službenih vozila.


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

„Da policija intenzivira aktivnost i sankcioniše vozače koji se bez posebnih odobrenja kreću „žutom trakom“.


Puni tekst pitanja:

Da nadležni organi, policija, eko policija, pauk služba i sudstvo, intenziviraju aktivnost i sankcionišu nepropisno i bahato parkiranje automobila na trotoaru i zelenim površinama, koje graniče s trotoarima?


Tanović Danis

Puni tekst pitanja:

Da se iz namjenskih sredstava zaštite okoliša koja dolaze u Kanton po osnovu registracije motornih vozila, prisutpi sistematskom rješavanju korita rijeke Miljacke, što obuhvata izradu tri kolektora, čišćenje rijeke, te regulisanje vodostaja rijeke Miljacke.


Puni tekst pitanja:

Dokle je došla inicijativa koju sam pokrenuo oko uvođenja sistematskog naplačivanja korištenja plastičnih kesa u Kantonu Sarajevo?


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Koliko novca je JU „Sarajevska filharmonija“ dobila od BH Telecoma za protekle četiri godine, jer na programima, web stranici i najavama u pisanim i elektronskim medijima stoji da je BH Telecom GENERALNI PARTNER SARAJEVSKE FILHARMONIJE?“
„Da li je taj novac prikazan u završnim računima JU „Sarajevske filharmonije“ ?“
„Zašto Upravni odbor JU „Sarajevo art“ nikad nije odgovorio ni na jedan zahtjev koji im je upućen po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, niti se izjasnio po zahtjevima Helsinškog komiteta i Ombdusmena BiH?“


Puni tekst pitanja:

Kako je moguće, ako postoje kriteriji za dodjelu beskamatnih pozajmica, odnosno kredita, da Klačar Nermina, 25.11.2011.godine dobije 39.000,00 KM na rok otplate 25 godina, a da ne pripada populaciji šehidskih porodica, niti je udavana, niti ima djecu, niti je pripadnik boračke populacije, već je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, gdje je provela čitav rat, a gdje i danas radi kao administrativni radnik?“


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

Da se daju ingerencije, ovlaštenja revizorima GRASA, kao što su Eko policijaci.“


Puni tekst pitanja:

„Da Vlada Kantona pokrene inicijativu prema Federalnoj Vladi odnosno Parlamentu, da budžetski korisnici koji žive i rade u Kantonu Sarajevo, a koji se naslanjaju na federalni budžet izdvoje sredstva i da im bude naloženo da pristupe kupovini kupona.“


Puni tekst pitanja:

Da se iznađe rješenje za ovaj dio građana, odnosno za rješavanje problema autobuskog stajališta u mjestu Nebočaj, Općina Vogošća obzirom da ne postoji pješačka staza i da se građani kreću putem, čime je ugrožena njihova bezbjednost


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

Poslanik Kenan Ademović na 10. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 28.12.2011. godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ postavio slijedeća pitanja:
o Kojim je kupcima i sa kojim pojedinačnim obrazloženjem prolongirano izvršenje obaveza na osnovu kupoprodajnih ugovora potpisanim sa Kantonalnom agencijom za privatizaciju Sarajevo?
o Sa kojim kupcima su potpisani aneksi ugovora, na koji vremenski period i kolika je ukupna vrijednost po tim obavezama i to pojedinačno za svaki potpisani aneks ugovora?


Alić Haris

Puni tekst pitanja:

„Da se zastupnicima dostavi informacija, izvještaj u kojoj je fazi izrada Studije, te i sama Studija, kako bi zastupnici imali uvida u istu.“
Nadalje, obzirom da se o problematici voda i zaštite slivova rijeka u Kantonu Sarajevo ne vodi dovoljno računa, te na osnovu prijedloga i dopisa građana, poslanik je pokrenuo inicijativu:
„Da se svake godine upriliči obilježavanje Svjetskog dana voda kroz Svečanu akademiju pod pokroviteljstvom Kantona Sarajevo i to 22.marta.“


Talović Munir

Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Kantona Sarajevo ima opredjeljenje da nogometna reprezentacija BIH zvanično svoje utakmice igra u Sarajevu i ako ima, šta u tom smislu čini da se stadion Koševo osposobi za predstojeći kvalifikacioni ciklus za Svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje u septembru?“


Radeljaš Esed

Puni tekst pitanja:

„Da se riješi ruglo pored ceste na Stupu kada je pijaca nedeljom i da se omogući da saobračaj funkcioniše normalno.“


Brigić Ivan

Puni tekst pitanja:

«Da Vlada Kantona na svojoj sjednici razmatra Informaciju ili Izvještaj o provođenju Odluka Ustavnog suda Federacije BiH, obzirom da postoje četiri Odluke Ustavnog suda i dva rješenja.Za neprovođenje tih odluka se krivično odgovara, i to ne organ, nego pojedinac, što je u ovom slučaju premijer Vlade Kantona.»


Čomor Eldar

Puni tekst pitanja:

Poslanik Eldar Čomor, na Desetoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.12.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući o problemima prevoza zbog kojeg učenici imaju probleme u redovnom pohađanju nastave JU „Srednjoškolski centar Hadžići“, a koja u školu dolaze autobusima i kombijima GRASA iz pravca Mokrina i Lepenice, te učenika sa šireg područja Tarčina, gdje je ukinuta linija koja ide za Tarčin , pokrenuo je slijedeću inicijativu:
„Da se riješi problem prevoza učenika do njihovih škola.“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Ko daje autentično tumačenje odluka, zaključaka, preporuka i stavova Skupštine Kantona Sarajevo?“


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

Da li će i kada će se napokon stati maloljetničkoj delikvenciji u ovom gradu na rep? Da li će se i kada napokon učiniti nešto da se barem smanji ovo što se dešava, s obzirom da droga nikad i nigdje nije iskorjenjena?”


Hodžić Dževad

Puni tekst pitanja:

„Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo za ove fakultete kao pridružene članice Univerziteta u Sarajevu koje se bave djelatnošću od posebnog javnog interesa i društvenog značaja, predvide određenu finansijsku podršku u 2012.-toj godini.“


Efendić Faruk

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje novom menadžmentu Grasa, da li imaju saznanja, kako su, na koji način i jesu li se ova značajna fininasijska sredstva namjenski utrošila u segment javnog gradskog prevoza kako bi se prevazišli ili barem ublažili gore pomenuti problemi ili su možda utrošena u neke druge svrhe.


Bajrović Izudin

Puni tekst pitanja:

„Do kada ćemo nijemo posmatrati eksploataciju djece i grubo kršenje prava djeteta?“
„Šta se preduzima i šta će se u narednom periodu preduzeti da se tome stane u kraj?“


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

„S obzirom na mišljenje da su delegatske plaće visoke, želio bih da vidim kako iste izgledaju u komparaciji sa plaćama uposlenika u Javnim preduzećima i Javnim ustanovama.“
„Želio bih da se se upoznam sa iznosima plaća posebno u Javnim preduzećima i to sa iznosima po konkretnim pozicijama, prosječna plaća uposlenika, plaća higijeničarke, direktora sektora, generalnog direktora, sekretara i sl.“


Naser Nabil

Puni tekst pitanja:

Da li je novoimenovana vlada i novoimenovani Ministar Zdravstva prim. dr. Zlatko Vuković, imaju u vidu da u praksi, kroz hitne mjere, dovedu privatni sektor u ravnopravan položaj sa javnim iako to već zakonski i formalno jeste?


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

„Da nadležno ministarstvo Kantona Sarajevo obezbjedi finansijska sredstava za ogradu šehidskog mezarja u mjestu Trebečej, Opština Trnovo.“