Zastupnička pitanja

Naser Nabil

Puni tekst pitanja:

„ Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina, još uvijek u fazi nacrta i to od polovice 2011. godine ( tačnije od 21.07.2011.) a bilo bi bitno da se usvoji prije početka turističke sezone 2012. godine, posebno sa aspekta ljetnih bašti i sl. pa se postavlja pitanje šta je sa tim zakonom i kada će ovaj zakon u formi prijedloga se naći na dnevnom redu Skupštine radi usvajanja ?“


Puni tekst pitanja:

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva je prošle godine pokrenula inicijativu da Zavod Zdravstvenog Osiguranja Kantona Sarajevo omogući izdavanja tromjesečnog recepta hroničnim bolesnicima što je i učinjeno, ali ne na valjan način. Naime, Zavod ZOKS je dao uputu ljekarima propisivačima da mogu izvršiti izdavanje tromjesečne potrebe lijekova hroničnim bolesnicima na isti način kao kod standardnog recepta sa izuzetkom da moraju napraviti 3 recepta sa 3 pripadajuća koda.


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

Da li je firma City car registrovana i da li ima svu potrebnu dokumentaciju za obavljanje tj. dozvolu za rad, za obavljanje taksi djelatnosti, obzirom da firma vrši prevoz sa aerodroma širom Kantona Sarajevo?


Solaković Adnan

Puni tekst pitanja:

Po kojoj zakonskoj odredbi uposlenici u Kantonu Sarajevo, angažovani po ugovorom o djelu se upućuju na službena putovanja.


Puni tekst pitanja:

Kako je samo na osnovu ugovora iz 2010.godine gospodinu Budnji omogućeno da već šestu godinu obavlja usluge fizikalne terapije i po toj osnovi bude mu ispla ćeno više od pola miliona maraka sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo?


Konaković Elmedin

Puni tekst pitanja:

„Šta je sa Zaključkom uvojenim na Kolegiju o preuzimanju duga GRAS-a?“


Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi se nalazi, ako je pokrenuta, istraga o prijetećim mail-ovima ministru Emiru Suljagiću ? Ako nije, molim resorno ministarstvo da se očituje iz kojih razloga nije


Puni tekst pitanja:

„Šta se dešava sa GRAS-om?“


Backović Zaim

Puni tekst pitanja:

„Koliko je investicionih radova u prethodnoj godini na području Kantona Sarajevo otvoreno, naime koliko je realnog investicionog rada koji se implementira urađeno na Kantonu Sarajevo, a to je direktno vezano za ukupnu uposlenost privrede ovog Kantona?“


Puni tekst pitanja:

„Da li se išta radi po pitanju izmjenu propisa, obzirom da je iz prakse koja je poznata više stoljeća, pojava PTSP-a vremenski neograničena?“


Crnogorac Branislav

Puni tekst pitanja:

Tražim od resornih ministarstava da revidiraju, realiziraju i ocjene izvještaj u posljednjih pet godina, pravnih lica u nadležnosti Kantona i to kantonalnih javnih preduzeća, javnih ustanova, agencija, zavoda, direkcija sa imenima rukovodilaca i sastavima upravnih i nadzornih odbora uz navedeno i pitanje istim upravljačkim strukturama, ima lica koja obnašaju upravljačku funkciju u više upravnih i nadzornih odbora, revidiranje, nadzor i ocjena bi imala jednu jedinu zadaću, a to da ustanovi kolika je odgovornost menadžera, direktora, predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora u stvaranju


Vajzović Hanka

Puni tekst pitanja:

„Zašto se voda uopće isključuje kad je nedvojbeno ima dovoljno u ovim danima i previše, i do kad će biti tako?“


Puni tekst pitanja:

„Zašto se u gradu ne čiste slivnici, ili se barem bolje ne održavaju?“


Fazlija Nedžad

Puni tekst pitanja:

"Hoće li se umanjivati februarski iznos naknade za boravak djece u vrtićima s obzirom da neki vrtići nisu radili dvadesetak dana zbog proglašenja stanja elementarne nepogode?"


Puni tekst pitanja:

"Koji su razlozi da se već dva, tri puta dešava pomor ribe u rijeci Bosni na dužini od 2-3 kilometra? Radi se o dijelu korita rijeke Bosne od izvorišta Bačevo do sliva u rijeku Željeznicu."


Čardžić Damir

Puni tekst pitanja:

„Da se na prilazima zajedničkim parkinzima i prilaznim putevima prema glavnoj gradskoj saobračajnici na Dobrinji postave znakovi o zabranjenom zaustavljanju i parkiranju.“


Rađo Dževad

Puni tekst pitanja:

Da se dostavi mišljenje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, ko je i zašto odobrio povećanje spratova u Stupskoj ulici?


Pindžo Mirsad

Puni tekst pitanja:

Da li su ministarstva Kantona u skladu sa članom 7. Zakona o koncesijama, izradila srednjoročni (trogodišnji) i godišnji plan dodjele koncesija i da li je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila listu projekata koji se u 2012. godini planiraju realizirati putem davanja koncesija? Ako nije zašto, ako jeste, tražim da se zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo dostave pomenuti planovi sa naznakom na čiji prijedlog su ti projekti uvršteni u navedene planove (općine, ministarstvo, privredno društvo).“


Naser Nabil

Puni tekst pitanja:

„Šta Vlada Kantona Sarajevo namjerava poduzeti da se zaustavi daljnje opasno kršenje Zakona i da se napokon stane u kraj otvorenoj pljački osiguranika i građana Kantona i ko je personalno odgovoran za smanjenje primanja uposlenika u javnim i zdravstvenim ustanovama i niži nivo zdravstvenih usluga građana, jasno da su ova sredstva trebala pripasti zdravstvenim radnicima i osiguranicima, a ne za kapitalna ulaganja?“


Jurić Mira

Puni tekst pitanja:

Kako KJKP „GRAS“ sa tako malo vozila može opsluživati građane Kantona Sarajevo, da li je rješenje GRAS-a u smjenjivanju jednog po jednog direktora, a da pritom Kanton koji je vlasnik GRAS-a ne čini ništa ili ako čini, to je nedovoljno da bi KJKP „GRAS“ koliko toliko mogao poslovati i obavljati poslove za koje je nadležan, a to je prevoz građana Kantona Sarajevo


Papo Edina

Puni tekst pitanja:

„Da li je svečana sjednica u povodu 1.marta Dana nezavisnosti BiH bila obavezujuća, pitam za one koji su primili ovakav poziv?“


Pećanac Nermin

Puni tekst pitanja:

„Da se most kod Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, koji spaja obalu Kulina bana sa Obalom Maka Dizdara, a koji je još u izgradnji, nazove po imenu Nijaza Durakovića. Sav minuli rad Nijaza Durakovića svrstava ga u red najznačajnijih političkih radnika našeg vremena. Zašto most?- zato što je njegova simbolika i njegov omiljeni stih bio od Maka Dizdara autorsko djelo „Sanjah da ću jednom izgraditi most do sunca od želje ostade temeljac na dnu srca“ i ovo je on često i citirao. Upravo most nek bude hvala za razdoblje doba jedinstva humanističke vizije ljudskog bivstvovanja.“


Ademović Kenan

Puni tekst pitanja:

„Tražim mišljenje, da li je u skladu sa Zakonom odluka o donošenju kapitalnih investicija ZZO KS?“
„Da li je usvajanje finansijskog plana ZZO KS bez prethodne rasprave sa prijedlogom finansijskog plana, zakonito, a da nisu prije toga o tome bili upoznati pacijenti, zdravstveni radnici, ljekarska komora, privatni zdravstveni sektor, postavlja se pitanje gdje se vodila rasprava?“


Filipović Selma

Puni tekst pitanja:

Poštovana predsjedavajuća prof.Malić,poštovane kolegice i kolege zastupnici ,uvaženi premijeru i članovi vlade,dragi gosti i poštovani građani Kantona Sarajevo koristim ovu priliku da postavim sljedeće pitanje ,a isto je vezano za poštovanje Zakona o javnim nabavkama, kao i pružanje podrške nezaposlenim u Kantonu Sarajevo, kojih po zadnjem biltenu zaključno sa decembrom 2011.godine ima 69.842 (šezdesetdevethiljadaosamstotinačetrdesetdva).
1. Da li Ustav Kantona Sarajevo omogućava izvršnim organima vlasti potpisivanje sporazuma kojom se stvaraju obaveze Kantona van njegove teritorije?


Zeković Enes

Puni tekst pitanja:

"Za izmjenu Zakona o prekršajima Federacije BiH tj. davanje veće ovlasti kontrolorima u javnom prevozu davanje ovlasti kao komunalnim redarima tj. davanje da budu ovlaštene službene osobe.“