Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Haris Zahiragić,

Saziv: Aktuelni
28.12.2022

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo da odmah i bez odlaganja utvrdi adekvatan Program subvencije za energente (plin, drva, pelet, Toplane) u procentualnom iznosu koji prati rast inflacije, a imajući u vidu poskupljenja svih energenata i ukupnu inflaciju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo da obezbijedi finansijska sredstva za financiranje svih troškova odbrane za sve optužene branioca pred Sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Dobrovoljačka.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo, da odmah i bez odlaganja, započne Projekat uvođenja mjerača u sva domaćinstva koja su u sistemu javnog centralnog grijanja sa ciljem ukidanja paušalnog plaćanja usluge grijanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Irfan Čengić,

Saziv: Aktuelni
28.12.2022

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS planiralo da u prvom kvartalu 2023.
godine predloži nacrt Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u Kantonu
Sarajevo?
Smatram da je ovaj u ovaj zakon potrebno uvrstiti da je online prostor javni prostor u
definiciji javnog prostora ovim zakonom
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo u prvom kvartalu nije planirala utvrditi takav zakon
molim vas da me o tome obavijestite, kako bih ja kao ovlašteni predlagač mogao
predložiti takav zakon.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo jeste planirala usvajanje takvog zakona stavljam se
na raspolaganje prilikom izrade navedenog zakona.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa
invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti
na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima
lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima,
privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje
lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom dužni su ta lica zapošljavati srazmjerno
ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to najmanje jedno lice sa
invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.
Subjekti koji ne ispune navedenu obavezu dužni su mjesečno pri isplati plaća
obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa
invaliditetom novčani iznos u visini 25% od prosječne plaće u Federaciji za svako lice
sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Uzimajući u obzir da trenutna Uredba o postupku prijema u radni odnos u
javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo ne predviđa mogućnost
raspisivanja posebnog javnog oglasa na koji bi se mogle prijaviti samo Osobe sa
invaliditetom, niti da u redovnoj proceduri zapošljavanja osobe sa invaliditetom imaju
prednost, smatram da je potrebno u Uredbi o postupku prijema u radni odnos u
javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo usvojiti poglavlje o posebnim
procedurama zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi se osigurala inkluzija i
minimalni omjer 1 osoba sa invaliditetom na 16zaposlenih u javnom sektoru u
Kantonu Sarajevo.
Također svako zapošljavanje osoba sa invaliditetom u organe državne službe u
Kantonu Sarajevo bi bilo finansijski podržano o strane federalnih vlasti ukoliko se radi
o osobama sa invaliditetom većim od 60%
Uzimajući u obzir da za ovu inicijativu potrebno izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo,
molim da se o inicijativi izjasni na narednoj sjednici Skupštine.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Strategijom razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. kao problem je definisano
nedovoljna razvijenost sistema upravljanja sportom, a kao prioritet u rješavanju tog
problema definisan razvoj infrastrukture u funkciji sporta.
U vezi sa implementacijom Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. u ovoj
oblasti zanima me koliko je sredstava planirano u 2023. godini za ulaganje u stadione
Grbavica i Asim Ferhatović Hase jer su to dva najvažnija infrastrukturna objekta u
oblasti sporta, također koliko je sredstava planirano u Dokumentu okvirnog budžeta
za period 2023.-2025.
Da li postoji projekat izgradnje nacionalnog stadiona za reprezentaciju
rekonstrukcijom stadiona Asim Ferhatović Hase?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Koji infrastrukturni projekti iz oblasti saobraćaja su realizovani na području Općine Stari Grad Sarajevo u 2021. i 2022. godini te koji projekti su planirani za 2023.godinu.
Molim Vas da dostavite tabelarni pregled sa iznosima vrijednosti navedenih radova.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS planiralo da u prvom kvartalu 2023.
godine predloži nacrt Zakona o gorskoj službi spašavanja u Kantonu Sarajevo?
Smatram da je ovaj zakon od velike važnosti kada je riječ o spašavanju ljudskih
života, te da ova oblast treba biti uređena sistemski i da kanton i jedinice lokalne
samouprave trebaju podržavati rad gorskih službi spašavanja.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo u prvom kvartalu nije planirala utvrditi takav zakon
molim vas da me o tome obavijestite, kako bih ja kao ovlašteni predlagač mogao
predložiti takav zakon.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo jeste planirala usvajanje takvog zakona stavljam se
na raspolaganje prilikom izrade navedenog zakona.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo je planiralo u 2023. godini
obnovu zgrade „Hotela Nacional“ koja je u vlasništvu Kantona Sarajevo?
Ukoliko jeste za koje potrebe, te koji su očekivani datumi početka projekta i početka
radova?

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Vlada Kantona Sarajevo je 10. oktobra informisala javnost da je utvrdila tekst nacrta
Zakona o sportu Katona Sarajevo.
Da li je nacrt navedenog zakona dostavljen u skupštinsku proceduru, te ukoliko jeste
kada će biti razmatran na Skupštini Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova KS planiralo da u prvom kvartalu 2023.godine predloži nacrt Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija.
Postojeći zakon je preuzet iz vremena Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine te
je nekoliko puta dopunjavan, smatram da je postojeći zakon neadekvatan za
trenutno vrijeme i razvojne potencijale Kantona Sarajevo.
Također izmjenama i dopunama zakona su usvajane odredbe koje nisu u skladu sa
Zakonom o upravnom postupku, te su rađene prema zahtjevima određenih lokalnih
zajednica odnosno izvršne vlasti tih lokalnih zajednica.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo jeste planirala usvajanje takvog zakona stavljam se
na raspolaganje prilikom izrade navedenog zakona.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

U skladu sa članom 18. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom prilikom zapošljavanja lica sa invaliditetom pod općim uvjetima subjekti na otvorenom tržištu rada, u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima,privrednim društvima i drugim pravnim licima koja nisu osnovana za zapošljavanje lica sa invaliditetom u skladu sa zakonom dužni su ta lica zapošljavati srazmjerno ukupnom broju zaposlenih u tom subjektu i to najmanje jedno lice sa invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.

Subjekti koji ne ispune navedenu obavezu dužni su mjesečno pri isplati plaća obračunati i uplatiti u Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom novčani iznos u visini 25% od prosječne plaće u Federaciji za svako lice sa invaliditetom koje su bili dužni zaposliti u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Uzimajući u obzir da trenutni Zakon o državnoj službi Kantona Sarajevo ne predviđa mogućnost raspisivanja posebnog javnog oglasa na koji bi se mogle prijaviti samo Osobe sa invaliditetom, niti da u redovnoj proceduri zapošljavanja osobe sa invaliditetom imaju prednost, smatram da je potrebno u Zakonu o državnoj službi Kantona Sarajevo usvojiti poglavlje o posebnim procedurama zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kako bi se osigurala inkluzija i minimalni omjer 1 osoba sa invaliditetom na 16zaposlenih u organima državne službe u Kantonu Sarajevo.
Također svako zapošljavanje osoba sa invaliditetom u organe državne službe u kantonu Sarajevo bi bilo finansijski podržano o strane federalnih vlasti ukoliko se radi o osobama sa invaliditetom većim od 60% Uzimajući u obzir da za ovu inicijativu potrebno izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo, molim da se o inicijativi izjasni na narednoj sjednici Skupštine.

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U pripremi budžeta da li su planirana povećanja plata u ovim ovlastima u 2023.
godini, te ako jesu u kojim okvirnim iznosima.
Također Dokumentom okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine da li su
planirana povećanja plata radnicima u ovim oblastima u 2024. i 2025. godini?
Posebno pitanje za DOB se odnosi za oblast zdravstva jer u važeći kolektivni ugovor
je na snazi do marta 2024.
M

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o
plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu
Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 18/22) kojim se socijalnim
radnicima uvećavaju plaće po osnovu otežanih uslova rada, te je propisan rok od 30
dana da se podzakonski akti o plaćama usklade sa ovim zakonom.
Molim Vas da dostavite tabelarni pregled ustanova koje su završile ovaj posao i
kojima je ministarstvo odobrilo pravilnike sa pregledom datuma kada je taj posao
završen za svaku od ustanova.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Puni tekst pitanja:

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je 2020. godine donio Izmjene i dopune
Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovania sportskim klubovima kojim su
uvedene pogodnost sportskim klubovima za otpis poreznih dugovanja nastalih do
2020.godine.
Pojedini sportski klubovi su iskoristili odredbe navedenog zakona i smanjili sportska
dugovanja, međutim postoji veliki broj klubova koji nemaju dovoljno sredstava kako
bi iskoristili pogodnosti federalnog zakona koji omogućava djelimični otpis dugovanja.
Da li Ministarstvo kulture i sporta KS planira u prvom kvartalu 2023. godine utvrditi
nacrt zakona kojim bi se regulisalo pravo sportskim klubovima da od Kantona
Sarajevo dobiju sredstva kojim bi vraćali porezna dugovanja nastala do 2020. godine
a koja su vezana za budžetske prihode Kantona Sarajevo kao što su doprinosi za
zdravstvo, nezaposlenost, porez na dohodak i slično.
Sa takvim zakonom bi klubovi mogli pronaći nedostajuća sredstva i iskoristiti
federalni zakon za otpis dijela duga.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo u prvom kvartalu nije planirala utvrditi takav zakon
molim vas da me o tome obavijestite, kako bih ja kao ovlašteni predlagač mogao
predložiti takav zakon.
Ukoliko Vlada Kantona Sarajevo jeste planirala usvajanje takvog zakona stavljam se
na raspolaganje prilikom izrade navedenog zakona.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta

Kemal Ademović,

Saziv: Aktuelni
28.12.2022

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

S ciljem ublažavanja posljedica inflatornog udara najugroženijih kategorija stanovništva u Kantonu
Sarajevo, pokrećemo inicijativu da se izdvoji najveći mogući iznos iz Budžeta KS, a koji neće ugroziti
stabilnost Budžeta, te raspodijeli najugroženijim kategorijama stanovništva: dugoročno nezaposlenim
osobama, penzionerima, komunalnim radnicima, osoblju s najnižim primanjima u javnim
ustanovama poput higijeničara i sl., onih s najnižim primanjima koji rade teže fizičke poslove.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Kenan Magoda,

Saziv: Aktuelni
28.12.2022

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

S obzirom da sam putem media vidio da će se nakon više od šest (6) godina četverosjed na
lokalitetu Bjelašnice staviti u funkciju, a znamo da je prvobitni projekat instalacije četverosjeda
na vrhu Bjelašnice, a koji je finansiran od strane Vlade Kantona Sarajevo doživio apsolutni
propast i nikada nije stavljen u funkciju.
Postavljam zastupničko pitanje prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, odnosno
ministru Adnanu Deliću koliko je ukupno koštao projekat postavljanja četverosjeda na lokaciju
koja nije bila adekvatna i izmještanje istog na drugu lokaciju, a sve u svrhu stavljanja istog u
funkciju skijaša, bordera, planinara, turista.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
28.12.2022

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Isplata pomoći radnicima u Kantonu Sarajevo u iznosu od 1080,00 KM

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Nihad Uk,

Saziv: Aktuelni
28.12.2022

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu Odluke o cijenama korištenja javnih površina

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Rusmir Pobrić,

Saziv: Aktuelni
28.12.2022

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

S ciljem ublažavanja posljedica inflatornog udara najugroženijih kategorija stanovništva u Kantonu
Sarajevo, pokrećemo inicijativu da se izdvoji najveći mogući iznos iz Budžeta KS, a koji neće ugroziti
stabilnost Budžeta, te raspodijeli najugroženijim kategorijama stanovništva: dugoročno nezaposlenim
osobama, penzionerima, komunalnim radnicima, osoblju s najnižim primanjima u javnim
ustanovama poput higijeničara i sl., onih s najnižim primanjima koji rade teže fizičke poslove.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Samir Avdić,

Saziv: Aktuelni
28.12.2022

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Tema: Nelegalna deponija u 1. vodozaštitnoj zoni, u blizini korita rijeke Željeznice (Sokolović kolonija, polje od Mosta spasa stotinjak metara uzvodno, lijeva obala)

Proslijeđeno:
AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO, Aarhus centar Sarajevo, Federalna uprava za inspekcijske poslove, KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zavod za javno zdravstvo KS

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
28.12.2022

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada Prijedloga Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone?.

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje svjetlosne signalizacije i stacionarnog radara u blizini Osnovne škole Stari Ilijaš.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada Prijedloga zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, koji je povučen sa dnevnog reda na jednoj od prethodnih sjednica.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se sredstva planirana u Budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2023.god.sa stavke 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama UAN004 Tekući transferi vatrogasnim društvima u iznosu od 200.000 KM isplati vatrogasnim društvima

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave civilne zaštite KS, broj: 01-04-1576-1/23 od 05.01.2024. godine

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona