Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Ilijaz Pilav,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da u roku od mjesec dana izvrši sveobuhvatnu analizu stanja i potreba medicinskog kadra i kao rezultat te analize sačini dokument koji bi mogao imati radni naziv Revizija sadašnjeg stanja i utvrđivanje stvarnih potreba medicinskog kadra u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Irfan Čengić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Kao Delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran iz Skupštine Kantona Sarajevo sam dobio mnogo upita u vezi Fonda dolidarnosti.

Naime poznato je da kako je to CCI naveo: „Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, ne izvršavajući svoje obaveze u protekle dvije decenije, oštetila Fond solidarnosti za više od milijardu i po maraka, i time indirektno ugrozila zdravlje pacijenata oboljelih od najtežih bolesti u Federaciji. Ovo su potvrdili rezultati analize Centara civilnih inicijativa. Zakonski je definisano da se Fond solidarnosti finasira iz doprinosa za obavezno i zdravstveno osiguranje te budžeta FBiH.

Zbog nedovoljnog izdvajanja novca u Fond solidarnosti, ugroženo je zdravlje oboljelih. To potvrđuju sve duže liste čekanja. I sve je manje onih koji dočekaju lijek. Najveći broj je onih koji su oboljeli od karcinoma.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Jasmin Šaljić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a vezano za činovanje pripadnika/službenika ministarstva: da li je tačno da u protekle četiri godine nije bilo činovanja u MUP-u Kantona Sarajevo?

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvrštavanje predstavnika Direkcije za robne rezerve KS u članove Štaba civilne zaštite KS

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uspostavi program subvencioniranja postavljanja solarnih panela na individualne i kolektivne objekte stanovanja u Kantonu Sarajevo kako bismo potaknuli korištenje obnovljivih izvora energije i smanjili troškove električne energije

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se djeci koja borave u hraniteljskim porodicama omogući boravak/upis u predškolskim ustanovama-vrtićima prema mjestu stanovanja hranitelja

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Da li je Senat visokoškolske ustanove u ovom sl.Univerziteta u Sarajevu propisao načine i uslove pod kojima se može zaključiti i obavljati studentski rad, kao i pripadajuća prava i obaveze studenata i poslodavaca?

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za kreiranje promotivne kampanje i podizanje svijesti o važnosti vakcinacije protiv humanog papiloma virusa (HPV-a)

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje troškova korištenja usluga produženog boravka za djecu sa poteškoćama u razvoju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uspostavi program i donese odluka o subvencioniranju uspostave krovnog zelenila, fasadnog zelenila i privatnih parkovskih površina u užem urbanom području te raspisivanje javnog poziva za potencijalne korisnike

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno riješi pitanje interno raseljenih lica na području općine Novo Sarajevo a koja imaju status nosioca stanarskog prava u objektima koji se nalaze na teritoriji općine Novo Sarajevo koji su ratnim dejstvima uništeni ili oštećeni

Odgovor:

Odgovor općinskog načelnika Općine Novo Sarajevo, broj: 01-19-5-8939/23 od 25.12.2023. godine

Proslijeđeno:
Općina Novo Sarajevo

Kenan Magoda,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Da se zimski raspust produži za još 6 (slovima:šest) radnih dana, tako da nastava u drugom polugodištu počinje 09.02.2023. godine”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je dana 01.06.2022.godine imenovana direktorica Direkcije za turizam KS, a koja se nalazi u sastavu Ministarstva Privrede Kantona Sarajeva molim vas da se dostavi izvještaj o radu direkcije za turizam, odnosno koje je mjere predlažila za razvoj turizma i razvoj privatnog sektora u turizmu u KS, da li je formirala turističke zone radi valorizacije nacionalnih parkova i zaštićenih zona sa turističkog aspekta i valorizacije njihovih ekonomskih prednosti, da li je predlažila mjere za unapređenje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i koje su to mjere, da li prati projekte iz oblasti turizma koji se finansiraju iz budžeta Kantona, kao i turističkih destinacija na području Igman - Bjelašnica i da li su navedni projekti u funkciji turista i građana KS , da li je unaprijedila postupak izdavanja licenci putničkim agencijama-organizatorima putovanja.

S obzirom na gore navedeno kao zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo me zanima šta je Direkcija za turizma KS uradila u prokelih 6 (šest) mjeseci na gore navedenim radnim zadatcima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje da li je kurikularna reforma usklađena sa Koncepcijom devetogodišnjeg obrazovanja, zahtjevima i temeljnim principima reforme obrazovanja.

Utvrditi transparentnost kurikularne reforme uključivo sa procesom donošenja reforme kao i transparentnost samih rezultata.

Da li su Nastavni planovi i programi potpisani i imaju li sadržaji NPP jasno definisane kriterije i koji su kriteriji za koleraciju predmeta ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi hitnog rješavanja pitanja ostvarivanja prava djeteta na zdravstveni Ijekarski pregled radi izdavanja Ijekarskog uvjerenja neophodnog za upis u vrtić

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa koju upućujem u ime građana sa ciljem njihove zaštite od mogućeg ponavljajućeg fizičkog napada od strane osobe zakoje postoje indicije da je ustatusu beskućnika i stanja socijalne potrebe u smislu institucionalnog zgbrinjavanja neophodne skrb

Proslijeđeno:
JU Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi pitanje da li je kurikularna reforma usklađena sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz i revizija utrošenih sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo za izradu i realizaciju kurikularne reforme. Tražim da mi se dostave ugovori članova radnih tijela koji su radili na kurikularnoj reformi.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde rezultati evaluacije Pilot programa podučavanja zasnovanog na ishodima učenja i kompetencijama. Je li provedena analiza uspješnosti programa

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz izrade i procesa donošenja kurikularne reforme.

Utvrditi normative zakonske regulative kojima se definiše proces donošenja kurikularne reforme i svi bitni elementi obrazovnog sistema.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi zašto E-dnevnik nije stavljen u tehničku funkciju sa početkom školske godine.

Na koji način vršite monitoring sprovedbe kurikuluma kada tehničke predispozicije nisu zadovoljene

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Odluke o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće zaposlenima koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo za 2023 godinu koju je usvojila Vlada Kantona Sarajevo, a koja podrazumjeva uvećanje plaće za 5% za više od 14.500 zaposlenika.

Molim da se izvrši ravnomjerno povećanje plaća, u iznosu jednakom za sve zaposlene bez namjere degradiranja i sa punom pažnjom socijalne osjetljivosti. U ovo teško vrijeme inflacije moramo voditi računa posebno o onim zaposlenicima sa najnižim plaćama.

Vjerujem da ste u prilici iznaći modus koji u zadatim budžetskim okvirima može stvoriti ambijent jednake materijalne podrške.

Takođe sugerišem saradnju sa Kantonalnim odborom SSVOONK i da se razmotri njihov prijedlog po pitanju rješavanja ove Odluke

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje koje su to nove nastavne metode koje su obuhvaćene kurikuralnom reformom, koji su reformski ciljevi i kakvi su benefiti sa učenike Na koji način se vrši praćenje i procjenjivanje napredovanja djece ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi da li su obezbjeđeni besplatni Priručnici za nastavnike osnovnih i srednjih škola iz oblasti kurikularne reforme. Jesu li zabilježeni primjeri prodaje Priručnika kurikularne reforme finansiranog od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrde aktivnosti koje planirate poduzeti u smislu poboljšanja statusa nastavnika

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona