Tačke dnevnog reda po sjednicama

54. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2022.-2024. godina


53. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i na Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni i dopunama Statuta JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog Odluke o obezbjeđivanju stambenog zbrinjavanja lica koja nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje na području Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za privremeno zauzimanje zemljišta u svrhu nadogradnje diplomatsko-konzularnog predstavništva objekta A-6 u ulici Zmaja od Bosne, Sarajevo


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Serhatlić Seada sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21)


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Kahriman Muje sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ulici Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21)


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve KS i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Juzbašić Neđada sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama označenim kao k.č. br. 848 i k.č. br. 847 k.o. Sarajevo VIII, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 78, k.č. br. 43, k.č. br. 73 i k.č. br. 32 k.o. SP Sarajevo Mahala CXXIX, na Grad Sarajevo bez naknade


10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva Kantona Sarajevo u korist sticaoca Općine Ilidža, bez naknade


11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Sporazuma o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na zgradi u ulici Josipa Vancaša broj 4, Sarajevo, između Vlade Kantona Sarajevo koju zastupa Premijer Kantona Sarajevo i Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, koju zastupa direktor, na jednoj stani, i Caritas Bosne i Hercegovine, koga zastupa advokat Jančik August iz Sarajeva, ul. Maršala Tita br. 6, na drugoj strani


13. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje medicinske škole Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih;


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2022. godinu


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


16. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu


17. Izvještaj o radu za 2021. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01. - 31.12.2021. godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”


18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koji je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2021. godinu


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period januar-mart 2022. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o rješavanju problematike u vodozaštitnoj zoni izvorišta “Sarajevsko polje” broj: 07-05-21-16909/22 od 19.04.2022. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2022. godine


VII nastavak 52. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

51. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2021. godinu


52. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


53. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2021. godinu


54. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2021.godinu


55. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2021. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2022. godinu


56. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo u 2021. godini