Tačke dnevnog reda po sjednicama

Šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu


15. Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2018. godinu


16. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2018.godinu


17. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


18. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2018. godinu


19. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2018. godinu;


20. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2018.godinu


21. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Prednacrta zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca


22. Prijedlog Odluke o ispravci odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2019. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2019. godine


Izvještaji radnih tijela


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. b. Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za mjesec januar 2019. godine sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01.01.2019.-31.01.2019. godine


2. a. Informacija o radu KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo


3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo"-skraćeni postupak;


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu;


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”;


7. Prijedlog odluke o verifikaciji Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"-Prečišćen tekst


8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


9. b. Prijedlog odluke o davanju Saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


9. a. Prijedlog odluke o davanju Saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina- etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3,izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti o statusnoj promjeni Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida


12. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


13. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo


13. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo


14. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI 84” OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o. Sarajevo