Tačke dnevnog reda po sjednicama

25.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

ZAPISNICI I STENOGRAMI


RADNA TIJELA


Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2019. godinu;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2020. godine


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period septembar-decembar 2019. godine


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2019. godinu;


9.Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo -hitni postupak


2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu -hitni postupak


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu -hitni postupak;


4. Informacija o nabavci zaštitnih maski maski od firme PANTA REI doo Sarajevo


24.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu


4. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa druge strane bez naknade


7. Prijedlog Programa rada SKS za 2020. godinu


8. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2020. godine


9. Informacija Vlade Kantona Sarajevo i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, o poduzetim akitvnostima po resorima u vezi sporovođenja mjera radi sprječavanja širenja zarazne bolesti koronavirus


10. Informacija o ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa na privredu u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


INFORMATIVNI MATERIJALI


ZAPISNIK I STENOGRAM


Osma Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu


7 Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


23.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o epidemiološkoj situaciji i stanju zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, kao i efekti isth na privredu u Kantonu Sarajevo


3. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.07. do 01.10.2019. godine


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnine - zemljišta (označeno kao k.č. 286 po kulturi cvijetnjak, površine 150 m2, zk ul. Broj 148 k.o. Sarajevo LV, državno vlasništvo sa upisanim pravom raspolaganja u korist Javne ustanove Centar za zaštitu žena i materinstva sa 1/1, stari premjer) koje predstavlja okućnicu objekta u ulici Džidžikovac broj 7 u Sarajevu, u kome je smještena Ambasada Republike Austrije;


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o poslovnoj saradnji između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja na realizaciji Projekta izgradnje stambeno - poslovnog objekta u ul. Grbavička, kao zamjenske lokacije u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u objekatu u ul. Grbavička br. 62-68, koji se uklanja radi izgradnje saobraćajnice - Južne longitudinale;