Skupštinske inicijative i zaključci

1. Obavezuju se svi predstavnici etažnih vlasnika da shodno članu 54. stav (1) tačka a) ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.: 19/17) odmah provjere da li se procenat naknade koju upravnici uzimaju shodno članu 31. stav (1) Zakona koji se nalazi na kvartalnim i godišnjim izvještajima upravnika podudara sa onim koji se nalazi u važećim ugovorima između etažnih vlasnika i upravnika.

1. Da se u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kantona Sarajevo provede procedura radi usklađivanja svih zakona, izmjena i dopuna zakona ili autentičnih tumačenja zakonskih propisa koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo, a za koje je Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da su usvojeni kršenjem Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona Sarajevo ili koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima u Federaciji BiH ili su rezultat kršenja Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo.

1. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, da upozori sve upravnike o zakonskoj obavezi shodno članu 41. stav (1) tačka k) Zakona o upravljanju zajedničkim djelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 19/17) kojom su dužni da izrade i dostave predstavniku etažnih vlasnika prijedlog godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade kao i predvidivih troškova i finansijskog opterećenja u narednoj kalendarskoj godini najkasnije do 31.

"Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonka Marića, kojom se nalaže Vladi Kantona Sarajevo da u narednoj budžetskoj godini obustavi svako finansiranje bilo kojeg sindikata iz budžeta Kantona Sarajevo, osim ako nije definirano drugačije, važećim Kolektivnim ugovorom."

"Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonka Marića, kojom se nalaže Vladi Kantona Sarajevo da sve inicijative koje su do sada podnosili zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo, u okviru tačke dnevnog reda "zastupnička pitanja i inicijative" u ovoj godini, a odnose se na zahtjev za izdvajanjem sredstava, budu sastavnim dijelom javne rasprave o Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu."

"Prihvata se inicijativa zastupnice Bilsene Šahman, kojom se traži organizovanje Dječijeg parlamenta koji bi bio posvećen afirmaciji i edukaciji djece i njihovo učešće u procesima koji se tiču njihovih prava, obrazovanja, prevencije nasilja, zanemarivanja i ostalih potreba mladih. Na Dječijem parlamentu bi učesnici osnovnih i srednjih škola postavljali pitanja na koja bi odgovarali zastupnici, ministri u Vladi Kantona Sarajevo, premijer i ostali koji budu pozvani na datu temu."

. S obzirom na uznemirenost javnosti, te upućenih zahtijeva građana, za operativne zahvate iz dječije ortopedije i kardiologije, urođene srčane mane, te zbog otežanog sistemskog zbrinjavanja djece, traži se od nadležnih Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, hitno rješavanje i zbrinjavanje djece kojoj je potrebna pomoć, uključujući u to i druge medicinske ustanove u Federaciji BiH i van zemlje.

"Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo, da se hitno izdvoje novčana sredstva u visini od 2 miliona KM, kao preventivna mjera i kratkoročno rješenje za izgradnju nove sanitarne plohe i "grobnica" za animalni otpad."

Dopunjavaju se mjere pod tačkom 1. i 8. u Izvještaju o stanju i aktivnostima u okviru RCUO Smiljevići, sa prijedlogom mjera koje je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i to:

- Reforma obrazovnoga sistema u Kantonu Sarajevo je generacijski projekat i kao takva treba da predstavlja najveći prioritet u budućem radu Skupštine Kantona Sarajevo u narednim desetljećima.