Skupštinske inicijative i zaključci

Prihvata se Inicijativa da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, revidira i ispravi naredbu od 02.02.2021.godine br: 11/04-34-2024-3/21 i uskladi je sa Odlukom o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda br: AP-3683/20, u dijelu koji se odnosi na nošenje maski, za vrijeme boravka učenika razredne nastave u školama na području Kantona Sarajevo.

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na XV Hitnoj sjednici, održanoj dana 28.01.2021. godine, na inicijstivu zastupnika Harisa Zahiragića, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na XV Hitnoj sjednici, održanoj dana 28.01.2021. godine, a na prijedlog zastupnika Elvisa Vrete, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na XV Hitnoj sjednici, održanoj dana 28.01.2021. godine, a na prijedlog Kluba zastupnika SBB, usvojila sljedeću:

I N I C I J A T I V U

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo je na XV Hitnoj sjednici, održanoj dana 28.01.2021. godine, donijela sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12-Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na XIV Hitnoj sjednici održanoj dana 29.12.2020. godine, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-04-35283-3/20 od 28.09.2020 i Zaključak o izmjeni i dopunama Zaključaka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-45862/20 od 17.11.2020.godine, ostaju na snazi do 29.01.2021.godine.

1. Obavezuje se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da Skupštini Kantona Sarajevo dostavi informaciju o zabilježenim djelima korupcije u sektoru izdavanja građevinskih dozvola i neplanske gradnje.
2. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, kao i sve općine na području Kantona Sarajevo da poduzmu sve aktivnosti na rješavanju problema korupcije u sektoru izdavanja građevinskih dozvola i neplanske gradnje.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 30. Radnoj sjednici održanoj dana 03.11.2020.godine, u okviru razmatranja Informacije o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Srna Bajramović Segmedine, donijela je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 30. Radnoj sjednici održanoj dana 03.11.2020.godine, u okviru razmatranja Informacije o aktuelnoj epidemiološkoj slici u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Srna Bajramović Segmedine, donijela je sljedeće

Z A K LJ U Č K E

Z A K LJ U Č A K

1.Prihvata se Inicijativa o formiranju Komisije koja će obići sve zdravstvene ustanove koje finansira Kanton Sarajevo, te će na terenu utvrditi stvarno stanje i o tome izvjestiti Skupštinu Kantona Sarajevo, u roku od 7 dana.

2.Komisiju će činiti zastupnici:

- Jasmina Bišćević Tokić;
- Elmedin Konaković;
- Sead Milavica;
- Amra Junuzović Kaljić;
- Zvonko Marić;
- Igor Stojanović;
- Neira Dizdarević;