Skupštinske inicijative i zaključci

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnika Zvonka Marić, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnika Vedrana Jakupović, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Obavezuje se Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo da zakaže nastavak 27.radne sjednice u periodu od 7 dana od 28.09.2020.godine.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Segmedine Srna Bajramović, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Obavezuju se sve institucije javnog sektora Kantona Sarajevo da HITNO izvrše ažuriranje podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru, uključujući evidenciju ugovora o djelu, kao i ugovora na određeno vrijeme.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnika Seada Milavica, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa i upućuje prema Vladi Kantona Sarajevo da se izvrši promjena naziva JU Zavod za zaštitu žena i materinstva u JU Zavod za zaštitu žena i materinstva-Belma Šoljanin.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnika Damira Nikšić, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa o proglašenju arhitektonskog kompleksa Skenderija za arhitektonsko i kulturno nasljeđe prvog reda u izvornom obliku.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Danijele Kristić, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Danijele Kristić, donijela je sljedeće:

Z A K LJ U Č K E

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Bilsene Šahman, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa da se prestane sa štampanjem materijala za sjednice Skupštine Kantona Sarajevo.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnice Bilsene Šahman, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se inicijativa i dostavlja Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo na nadležno postupanje.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine, na prijedlog zastupnika Čampara Aljoše, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K