Zaključak Bilsena Šahman (05.05.2021)

Z A K LJ U Č A K

Traži se od ministra Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, da formira tijelo (od zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Upravnog odbora ZZO) koje će preispitati /revidirati ugovor sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu u roku od 15 dana.

Formirano tijelo treba utvrditi nove kriterije po kojima će se Klinički centar Univerziteta u Sarajevu finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo zdravstva
Zastupnik: