Skupštinske inicijative i zaključci

"Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prenijela sva prava potpisivanja ugovora za nabavku prirodnog plina sa Gaspromom sa pravnog subjekta Energoinvest d.d. koji je u većinskom vlasništvu Federacije BIH na pravnog subjekta BH Gas d.o.o. i time ukine jedan pravni subjekt u lancu nabavke prirodnog gasa koji utiče da cijena prirodnog gasa bude bespotrebno viša, a to u konačnici utiče na planove Vlade KS u cilju suzbijanja aerozagađenja, te također bespotrebno utiče na kućne budžete građana Kantona Sarajevo."

"Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim odgovornim javnim organima i preduzećima ubrzala radove na izgradnji Južne interkonekcije kao alternativnog pravca snabdjevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo."

1. Obavezuje se Vlada KS i resorna ministarstva da pristupe ODMAH sprovođenju svih potrebnih koraka za totalnu zabranu korištenja uglja na području Kantona Sarajevo koja će stupiti na snagu 01.01.2023. godine.
2. Obavezuje se Vlada KS i resorna ministarstva da pristupe ODMAH sprovođenju mjera ka totalnoj zabrani korištenja uglja ne čekajući izradu Studije o porijeklu emisija, uključujući sve izvore, i to: industriju, kotlovnice, saobraćaj i mala ložišta koja koriste ugalj, teška ulja, čvrsto gorivo ili pelet na kvalitet zraka na području KS.

"Budući da je planiran sastanak sa predstavnicima viših nivoa vlasti, vezano za migrantsku krizu, predlaže se da u sastav Vlade Kantona Sarajevo uvrste i tri zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, koji bi dali doprinos da se iznađu što bolja rješenja za rješavanje ovog gorućeg problema."

1. Obavezuju se svi predstavnici etažnih vlasnika da shodno članu 54. stav (1) tačka a) ("Službene novine Kantona Sarajevo" br.: 19/17) odmah provjere da li se procenat naknade koju upravnici uzimaju shodno članu 31. stav (1) Zakona koji se nalazi na kvartalnim i godišnjim izvještajima upravnika podudara sa onim koji se nalazi u važećim ugovorima između etažnih vlasnika i upravnika.

1. Da se u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kantona Sarajevo provede procedura radi usklađivanja svih zakona, izmjena i dopuna zakona ili autentičnih tumačenja zakonskih propisa koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo, a za koje je Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da su usvojeni kršenjem Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona Sarajevo ili koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima u Federaciji BiH ili su rezultat kršenja Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo.

1. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, da upozori sve upravnike o zakonskoj obavezi shodno članu 41. stav (1) tačka k) Zakona o upravljanju zajedničkim djelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 19/17) kojom su dužni da izrade i dostave predstavniku etažnih vlasnika prijedlog godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade kao i predvidivih troškova i finansijskog opterećenja u narednoj kalendarskoj godini najkasnije do 31.

"Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonka Marića, kojom se nalaže Vladi Kantona Sarajevo da u narednoj budžetskoj godini obustavi svako finansiranje bilo kojeg sindikata iz budžeta Kantona Sarajevo, osim ako nije definirano drugačije, važećim Kolektivnim ugovorom."

"Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonka Marića, kojom se nalaže Vladi Kantona Sarajevo da sve inicijative koje su do sada podnosili zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo, u okviru tačke dnevnog reda "zastupnička pitanja i inicijative" u ovoj godini, a odnose se na zahtjev za izdvajanjem sredstava, budu sastavnim dijelom javne rasprave o Nacrtu budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu."

"Prihvata se inicijativa zastupnice Bilsene Šahman, kojom se traži organizovanje Dječijeg parlamenta koji bi bio posvećen afirmaciji i edukaciji djece i njihovo učešće u procesima koji se tiču njihovih prava, obrazovanja, prevencije nasilja, zanemarivanja i ostalih potreba mladih. Na Dječijem parlamentu bi učesnici osnovnih i srednjih škola postavljali pitanja na koja bi odgovarali zastupnici, ministri u Vladi Kantona Sarajevo, premijer i ostali koji budu pozvani na datu temu."