Skupštinske inicijative i zaključci

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnice Neire Dizdarević, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa za imenovanje Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (CIS), kao „Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu – Zdravko Grebo (CIS – Zdravko Grebo)“.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuje se Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo da pripremi Nacrt zakona o visokom obrazovanju za narednu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da na narednoj radnoj sjednici na dnevni red uvrsti tačku o stanju prostornog uređenja, građenja, te zaštite šuma na prostoru planina Bjelašnica i Igman.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnika Zvonke Marića, prihvatila je sljedeću:

I N I C I J A T I V U

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se inicijativa za izmjenu Uredbe o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo.

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnice Segmedine Srna Bajramović, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 41 /12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, u okviru razmatranja Informacije o zaštiti zraka u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Neire Dizdarević, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 41 /12- Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, u okviru razmatranja Informacije o zaštiti zraka u Kantonu Sarajevo, a na prijedlog zastupnice Neire Dizdarević, donijela je slijedeći
Z A K LJ U Č A K

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnice Bilsene Šahman, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K