Skupštinske inicijative i zaključci

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 52. Radnoj sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, na prijedlog zastupnice Admele Hodžić, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12–Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Devetoj radnoj sjednici održanoj dana 03.10.2023. godine, na inicijativu zastupnika Lemezan Redže, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Devetoj radnoj sjednici, održanoj dana 03.10.2023. godine, donijela je sljedeći:

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Devetoj radnoj sjednici, održanoj dana 03.10.2023. godine, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K
Prihvata se Inicijativa zastupnika Čičić Davora, da se Udruženje roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-1995. proglasi udruženjem od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

U prilogu: Inicijativa.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Prvoj hitnoj sjednici, održanoj dana 09.06.2023. godine, donijela je slijedeće:

Z A K LJ U Č K E

1. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da svim samofinansirajućim studentima koji su položili sve ispite u prethodnoj akademskoj godini 2021/2022., sa prosjekom 8,0 i većim, izvrši plaćanje školarine u 2022/2023. godini.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Prvoj hitnoj sjednici, održanoj dana 09.06.2023. godine, donijela je slijedeće:
Z A K LJ U Č K E

1. Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vršenje pojačanih preventivnih i represivnih mjera koje se ogledaju u sljedećem:

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12–Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Zahiragić Harisa, na Osmoj radnoj sjednici održanoj dana 30.05.2023. godine, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo da u što kraćem roku zakaže hitnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo, na temu sigurnosti u saobraćaju.

Na osnovu čl. 3., 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo na Sedmoj radnoj sjednici održanoj dana 19.04.2023. godine, donijela je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Skupština Kantona Sarajevo formira Radno tijelo za izradu novog Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, u sljedećem sastavu:

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Šestoj radnoj sjednici, održanoj dana 29.03.2023. godine, na prijedlog zastupnice Smiljane Viteškić, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K