Skupštinske inicijative i zaključci

1. Obavezuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da ODMAH objavi javni poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djece i omladine, do 26. godine života, iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo, da u cilju efikasnog i transparentnog planiranja i utroška javnog novca do usvajanja novog rebalansa:

1. Izvrši detaljnu objektivnu analizu načina planiranja rebalansa budžeta KS po svim funkcionalnim cjelinama i preduzme konkretne mjere usmjerene na objektivno, realno i efikasno planiranje prihoda i rashoda budžeta u narednom rebalansu.

2. Sve isplate iz budžeta koje se odnose na realizaciju programa socijalnih i ekonomskih mjera za sanaciju posljedica pandemije virusa objavljuju transparetno na WEB stranici vlade.

1. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Ilidža da svako iz svoje nadležnosti HITNO pristupi rješavanju problema ispuštanja otpadnih voda sa visokim koncentracijama arsena i sulfata bez tretmana direktno u rijeku Željeznicu koja pripada trećoj vodozaštitnoj zoni.

Prije svega svim zdravstvenim radnicama i radnicima koji su se stavili na raspolaganje, mobilizirali se i svoje kapacitete stavili u funkciju borbe protiv pandemije, potisnuli vlastiti strah i sa pažnjom, znanjem, empatijom pomogli svakom pacijentu, odgovorno i predano pristupivši organizaciji i prilagođavanju na do sada nepoznatu bolest, vrlo jasno poručujući građanima da nisu sami i pokazujući da su najbolji stub odbrane na prvoj liniji fronta borbe protiv nevidljivog neprijatelja, aktivno usporavajući i zaustavljajući rapidno širenje ove bolesti; ali ništa manje i našoj policiji, prosvje

1. Obavezuje se Tim Vlade Kantona Sarajevo za borbu protiv korupcije i Ured za kvalitet da na osnovu člana 7. Odluke o bazi podataka o javnim nabavkama za korisnike budžeta u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 49/16) provede nadzor nad institucijama iz člana 1. Odluke, a sve u vezi provedbe Odluke u skladu sa članom 5. koja nalaže institucijama da u roku od 30 dana od dana realizacije ugovora unesu tražene podatke o javnim nabavkama

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16 i 9/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

I

Na osnovu člana 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 23.03.2020. godine, donijela je sljedećI:

Z A K LJ U Č A K

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuju se sva pravna i fizička lica sa područja Kantona Sarajevo, koja u svojoj djelatnosti imaju emisiju zagađujućih materija u zrak (postrojenja za sagorijevanje, tehnološka postrojenja i privredni subjekti koji imaju emisije u zrak) da u roku od mjesec dana dostave potrebne podatke za Listu pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan, koji su obavezni primjenjivati odredbe Plana, u skladu sa Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo.

1. Obavezuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa Ministarstvon prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša, putem upravnika zgrada obavjesti etažne vlasnike o novoj zakonskoj obavezi nabavke protupožarne opreme, shodno članu 25. stav (1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine F BiH" 64/09).

2. Obavezuju se upravnici koji obavljaju poslove upravljanja i održavanja zgrada da podatke o stanju protupožatne opreme dostavljaju Civilnoj zaštiti Kantona Sarajevo, koja ima zadatak da ih objedinjava i obrađuje.

1. Obavezuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo prilikom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Gradski centar Marijin Dvor za lokalitet Kvadrant "B" usvojenog 24.04.2019. godine.