Zaključak Elvedin Okerić (04.10.2023)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12–Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Devetoj radnoj sjednici održanoj dana 04.10.2023. godine, na inicijativu zastupnika Okerić Elvedina, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da izvrši analizu zakonskog osnova i mogućnosti eventualnog spajanja Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, uz zadržavanje nadležnosti istih.

U prilogu: Inicijativa.

Broj: 01-04-41045-4/23 PREDSJEDAVAJUĆI
04.10.2023. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Prilog: 
Zastupnik: