Zaključak Mirza Čelik (30.05.2022)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 52. Radnoj sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, na prijedlog zastupnika Čelik Mirze, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da iznađe rješenje stalnog zaposlenja osoba koje dolaze iz šehidskih porodica, a trenutno su uposlene po osnovu Ugovora o radu na određeno vrijeme u javnom sektoru.

U prilogu: Inicijativa

Broj: 01-04-22154-2/22 PREDSJEDAVAJUĆI
30.05.2022. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: