Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje zvučne signalizacije u vozilima javnog prevoza u KS


Marijela Hašimbegović

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Centralna uprava HKD Napredak dostavila ponudu Vladi KS za kupovinom Napretkovog doma Trebević obzirom na zakonska prava prvokupa i ograničenja u pravnoom prometu


Adi Kalem

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izgradnju i rekonstrukciju dijela 0 (nulte) transverzale od ul.Zmaja od Bosne a do raskrsnice sa Vilsonovim šetalištem u dužini od 220 m

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve KS, broj: 01-04-45131-12/23 A.J. od 08.01.2024. godine


Miomirka Melank

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta KS preuzme nadležnost nad upravljanjem Kantonalnim javnim preduzećem Skenderija d.o.o


Elza Gaković

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je posjeta ministar Bečarević imao RCUO "smiljevići? Dali je upoznat sa programom aktivnosti predviđenih za 2023. godinu? Da li su realizirana sredstva predviđena za ovu namjenu izdvojena u Budžet KS za 2023. godinu


Davor Čičić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje posebnog zakona (Lex specialis) kojim bi se definiralo finansiranje institucijakulture sa nivoa BiH koje djeluje na prostoru KS iz budžeta KS, kao i njihova prava i obaveze po pitanju tog finansiranja i pravdanja utoška sredstava


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno postavljanje usporivača brzine na više lokacija u ulici Nikole Šopa, općina Ilidža, prije svega na prostoru kod Osnovne škole KŠC "Sv.Josip" i post.zvučne i svjetl.sing.upozorenja na lokaciji navedene škol


Damir Marjanović

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vladi KS organizira tematsku sjednicu pod radnim nazivom kurikularna reforma


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Šta su ministarstva uradila po pitanju zaštite prava i osiguranja neometanog nastavka školovanja učenika D.R. kojeg je majka drugog dječaka pretukla u prostorijama osnovne škole Saburina?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS zatraži hitnu reviziju svih diploma u Zavodu Pazarić


Marijela Hašimbegović

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

koliko je inspekcijskih prekršajnih nalog/kazni plaćeno od strane KJKP u periodu od 01.01.2023. godine do danas? Tražim da mi se naznači vrsta prekršaja sa iznosom i sa koje budžetske stavke se vrši naplata ovih kazn


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

U kojem statusu je projekat izgradnje krematorija na sarajevskom gradskom groblju Vlakovo' Da li je pribavljena okolinska dozvola?


Smiljana Viteškić

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Kada ćete u skupštinsku proceduru uputiti Strategiju razvoja kulture u KS 2022.-2027. g. i Zakon o kulturi KS


13.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto se ne izvršavaju presude i ko će odgovoarati za to, direktori škola, Min.fin.ili Min.obraz.? Kako jedna škola može imati dva direktora? Koliko je ukupno oštećen Budžet KS za 8 godina..


Arijana Memić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li ste kao glavna tužiteljica pokrenuli disc.post.protiv službenika za informisanje koji je postupajući po zahtjevu Amine Smajlović donio Rješenje koje su Ombudsmeni BiH označili kao suprotno zakonu pa ste kanisje i Vi poništili..?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto se u predmetu ostećene Nadin Smajlović nikad nije pristupilo ispitivanju postojanja krivičnog djela iz člana 193. KZ FBiH, kao kr.dj.nedozvoljenog korištenja ličnih podataka


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Iz Tužilaštva je potekla info da Vi (Sabina Sarajlija) znate da je Dalida Burzić nezakonito otuđila dokumentaciju iz Kantonalnog tužilaštva KS a koja se odnosi na predmet Dženan Memić. Koje radnje ste poduzeli po tom pitanju?


Jelena Pekić

05.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se unaprijedi realizacija refundacije troškova na ime plata, pripadajućih poreza i doprinosa, a po odobrenim sredstava u okviru Programa sufinansiranja saozapošljavanja za 2023. godinu


Danijela Kristić

10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih uslov da kupoprodajna cijena stana ili kuće ne prelazi iznos od 180.000,00 KM


Sanela Klarić

19.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


Vedrana Vujović

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu i dostavljanje Izvještaja o realizaciji projekta/programa za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih organizacija i dr. pr.l.sa područja Srebenice, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje zakona o Gorskoj službi spašavanja KS


Kristina Petrović

06.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se Roditeljska kuća - Sarajevo - Srce proglasi od posebnog značaja za Kantona Sarajevo


Elvis Vreto

20.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koje aktivnosti se provode na ispunjavanju uslova i kakvi su rokovi važenja kako uslovne tako i vodne dozvole?


Adi Kalem

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu novog Prostornog plana KS i produženje važenja starog prostornog plana KS