Zastupnička pitanja

Admela Hodžić

Admela Hodžić

10.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem vremenskom periodu uputi zahtjev svim nadležnim istražnim organima za provođenje istrage u Kantonalnom javnom preduzeću "Sarajevo šume" d.o.o. Sarajevo zbog sumnje u činjenje nezakonitih radnji koje su iz Ured za reviziju institucija u FBiH svojim izvješćem o financijskoj reviziji broj: 01-02-09-11-4-25908/21 utvrdili kao osnovu za negativno mišljenje.....


10.02.2023
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje Vladi Kantona Sarajevo, u vezi sa Inicijativom koju sam uputila dana 20.07.2022.godine, s obzirom da nisam bila zadovoljna odgovorom koji sam dobila od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo broj: 11-03/02-345587-29-1/22 od 22.03,2022.godine.


23.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15,
48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22) upućujem ministru Ministarstva privrede Kantona
Sarajevo, gospodinu Deliću, i ljubazno ga molim da nas izvjesti o rezultatima
dosadašnjih provedenih aktivnosti proizvodnje žitarica u KS, odnosno o incijativi
koju sam uputila prema Ministarstvu kojom sam tražila da se u narednom period
planiraju i izdvoje sredstva za Općinu Hadžići a koja će se koristiti za stavljanje u
funkciju Silosa za žitarice u Tarčinu, te da se također sredstva izdvoje i kreiraju
programi podsticaja za narednu sezonu sjetve za poljoprivrednike Kantona Sarajevo
koji žele isključivo zasijati žitarice ove godine.


Admela Hodžić

31.01.2023
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativ kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve potrebne aktivnosti kako bi se provela anketa u kojoj bi učestvovale osobe sa invaliditetom u KS sa jedne strane gdje bi unijeli podatke o obrazovanju, stepenu invalidnosti, koje poslove mogu obavljati i mjesečnim primanjima i sa druge strane prikupili podaci iz ministarstava, javnih preduzeća i javnih ustanova Kantona Sarajevo o svakom 16-om radnom mjestu koje osobe sa invaliditetom sljeduje po Zakonu i koje bi mogle obavljati u tim javnim organizacijama. Radna mjesta kao što su operateri na telefonskim centralama, mjesta fizio terapeutskih tehničara, mjesta za unos i obradu podataka, za inavalidne osobe a naročito za slijepe i slabovidne osobe i sva radna mjesta za koja se osobe sa invaliditetom anketom izjasne da bi mogli obavljati u skladu sa svojim obrazovanjem i sposobnostima, te da javne orgnizacije KS označe kao radna mjesta za koja pioritet pri zapošljavanju nakon ispunjenih općih i posebnih uslova imaju osobe sa invaliditetom prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10).


06.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo i ministru saobraćaja i ljubazno molim da nas izvjeste o rezultatima provedenih aktivnosti o Zaključku koji je Skupština Kantona Šaraj evo usvojila 13.09.2021. godine na 41. Radnoj sjednici, kojim je upućna inicijativa, da se u što kraćem periodu obzbijede jednaki uslovi za korištenje prevoza željezničkim saobraćajem za stanovnike Tarčina i Raštelice, te da se na isti način kao i na relaciji Šaraj evo-Pazarić-Šaraj evo postigne dogovor sa ŽFBiH i uspostavi prijevoz u istim terminima.


01.02.2023
Puni tekst pitanja:

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u narednom period planira i izdvoji sredstva za Općinu Hadžići a koja će se koristiti za stavljanje u funkciju Silosa za žitarice u Tarčinu, te da se također sredstva izdvoje i kreiraju programi podsticaja za narednu sezonu sjetve za poljoprivrednike Kantona Sarajevo koji žele isključivo zasijati žitarice ove godine.


31.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem vremenskom periodu izdvoje sredstva u iznosu od 200.000,00 KM za pomoć Općini Hadžići, koju je u proteklom periodu zadesilo veliko nevrijeme uslijed čega su u kratkom vremenskom periodu bujične poplave nanijele znatnu materijalnu štetu lokalnom stanovništvu Trčina a dijelom i Pazarića, te da se novčana sredstva usmjere za rekonstrukciju i sanaciju lokalnih potoka, potpornih zidova, putne infrastructure kao i nastale materijalne štete građanima na privatnim posjedima.

OBRAZLOŽENJE


31.01.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje premijeru Kantona Sarajevo, gospodinu Forti, i ljubazno ga molim da nas izvjesti o rezultatima provedenih aktivnosti o incijativi kojom smo prije 6 mjeseci tražili od Vlada Kantona Sarajevo da poduzme sve potrebne aktivnosti za dostavljanje izvještaja za svaki zaključeni ugovor svih ministarstava, kantonalnih institucija i javnih preduzeća, obezbijedi punu transparentnost i dostupnost podataka koji podliježu tretmanu načela transparentnosti i javnosti.

Također i kvartalno izvještavanje o fizičkom napretku postignutog u implementaciji projekata do određenog dana tokom cijelog perioda realizacije, stvarne ili očekivane poteškoće ili odlaganja u implementaciji projekata i njihov utjecaj na plan implementacije, te konkretne korake poduzete ili planirane da bi se prevazišle poteškoće i izbjegla odlaganja, očekivane ili neočekivane promjene datuma završetka projekata, ključne kadrovske promjene osoblja projektnih entiteta, jedinica za implementaciju projekta, konsultanata ili izvođača, pitanja koja mogu utjecati na troškove projekata i svaki događaj ili aktivnost koja može štetno djelovati na ekonomsku održivost bilo kojeg dijela projekata.

Inicijativom tražim i dostavljanje finansijskih izvještaja koji pokazuju detaljne izdatke nastale po svakom dijelu projekata i povlačenja sredstava po zajmovima, zajedno sa izvještajima koji pokazuju: originalne predviđene troškove, revidirane predviđene i nepredviđene troškove, ako ih ima, sa razlozima promjena, predviđene i stvarne izdatke do određenog datuma, razloge odstupanja stvarnih izdataka od predviđenih izdataka do određenog datuma i procjene izdataka za preostale kvartale te godine. Kratki pregled o statusu poštivanja svih obaveza sadržanih u ugovoru o kojem se izvještava.

Molim Vladu Kantona Sarajevo da zastupnike izvjesti o poduzetim aktivnostima, na narednoj sjednici SKS.


Admela Hodžić

12.01.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo zdravstva KS dobilo zahtjev za zapošljavanje specijalista koji su i dalje na birou, a ako jeste kada će odlučivati po tom pitanju


Admela Hodžić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 211. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13,
47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22) postavljam pitanje ministru
komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite
okoliša, gospodinu Enveru Hadžiahmetoviću, koje se odnosi na Javni poziv za
subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u Kantonu Sarajevo
tačka II, stavka c) da ima prebivalište na području Kantona Sarajevo neprekidno
u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.
Ono što interesuje mlade ljude KS kod ovog uslova jeste sljedeće:
- Zbog čega i na osnovu kojih parametara je određen ovaj uslov u Javnom
pozivu o prebivalištu u trajanju od najmanje tri godine?
- Da li su mladi koji imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo duže od 3 godine
vrijedniji od onih koji nemaju te tri godine prebivalište u Kantonu Sarajevo ili
čak od onih koji žele da započnu život i osnuju porodicu u Kantonu Sarajevo?
- Da li su mladi mogli prijaviti prebivalište kako žive, rade ili studiraju u KS,
ako nemaju vlastitu nekretninu?
- Mladi pitaju kakva se poruka šalje mladim ljudima iz drugih gradova Bosne i
Hercegovine koji rade ili studiraju u Kantonu Sarajevo i planiraju preseliti,
kupiti neretninu i ovdje osnovati porodicu i nastaviti živjeti ako im ovakvim
uslovima ne dajemo ni priliku da apliciraju za ovu vrstu pomoći?
- Mladi također pitaju zašto Vlada KS i resorno ministarstvo u ovome ne vidi
jedan oblik strategije KS za zadržavanje mladih (kao jedno od mjesta ugodnog
življenja) i pomoć ovoj populaciji?