Zastupnička pitanja

Admela Hodžić

Admela Hodžić

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu da se iznađu sredstva u iznosu od približno 5.500.000 KM za isplatu razlike iznosa pojedinačne subvencije u visini do 10.000 KM za rješavanje stambenog pitanja mladih po javnom pozivu iz 2023. godine


28.02.2024
Puni tekst pitanja:

Koliko je do danas ukupno isključenih korisnika sa centralnog grijanja?
Koliko je do danas podnijetih zahtjeva za isključenje koji su odbijeni, a koiko je od tog broja isključeno?
Koliko je isključenih na jednocjevnom sistemu, a koiko na dvocijevnom sistemu centralnog grijanja?
Koliko je isključenih bez da imaju dug, a koliko zbog dugovanja?
Koliko je isključeno do 2018. godin, a koliko nakon 2018. godine?


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

1. Zašto se do danas nije udovoljilo zahtjevima stanara novoizgrađenog stambeno-poslovnog objekta Sarajevo Tower za isključen je sa toplifikacijskog sistema centralnog grijanja sa "Toplane - Sarajevo" d.o.o. Sarajevo?
2. Građani imaju informaciju za novoizgrađenop stambeno-poslovnog objekta Penthaouse na Otoci da su svi zahtjevi za isključenje sa centralnog grijanja "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo pozitivno riješeni i da su stanari isključeni sa sistema centralnog grijanja, te zbog toga pitaaju koliko stanara te zgrade je podnijelo zahtjev za isključenje, koliko je isključeno sa sisitema centralnog gijanja i po kojem osnovu?
3.
4.
5.


Admela Hodžić

18.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS-premijeru da se sredstva planirana u Budžetu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2023. godinu u iznosu od 200.000 KM isplati vatrogasnim društvima na području KS


Admela Hodžić

27.11.2023
Puni tekst pitanja:

1. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo izvršiti izmjenu svih postojećih Ugovora o korištenju toplotne energije sa korisnicima usluga u pogledu sadržaja ugovora..2. Kada će KJKP "Toplane-Sarajevo" d.o.o. Sarajevo prestati da krši pravo na imov


27.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se odmah poduzmu sve potrebne aktivnosti i obezbjede svi potrebni uslovi kako bi se izvršila revizija starih/postojećih ugovora o korištenju toplotne energije i zaključivanju novih ugovora sa postojećim korisnicima uslugan u pogledu sadržaj


Admela Hodžić

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da osnivači općinskih domova zdravlja, koji su sada praktično organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS, organizuje tako da osnivači budu općine KS


Admela Hodžić

27.10.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je moguće dobiti tačne podatke za period od 01.01.2022. godine do danas kome su, po kojim uslovimai kriterijima, ustanove kulture dodjeljivale prostore pod zakup..


01.11.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostave podaci o mladim ljudima koji su u protekle dvije školske godine tokom svog obrazovanja u srednjim školama KS počinili neka od sljedećih djela kao što su: krađa, konzumiranje, podsticanje na konzumiranje, odnosno pomaganje..?


Admela Hodžić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje koje se tiče zapošljavanja slijepih i slabovidnih lica u KS koji su, po odobrenju Ministarstva iobrazovanja KS, a koje su završile neki od programa dokvalif. i prekvalif. u Ks, na koji način im institucije mogu pomoći za zapošlj.?


18.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koje aktivnosti su poduzete po pitanju mog Zaključka usvojenog na 52. Radnoj sj.Skupštine KS i kakve rezultate ste dobili?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa kojom se traži da se nevladinim udruženjima, fondacijama..odobri besplatno korištenje scenckih prostora i pratećih prostorija javnih ustanova KS u svrhu realizacije svojih umjetničkih projekat


Admela Hodžić

23.06.2023
Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo:
-Koliko je angažovano asistenata u nastavi u KS i koliko od toga je na neodr.i na određ.vrijeme,
-Koliko je od ukupnog broja asistenata u nastavi po općinama na određeno i neodređeno vrijeme i broj djece po općinama u KS kojima je ova vrsta pomoći i podrške potrebna,
-Na koji način su angažovani na radna mjesta asistenta u nastavi, odnosno po kojim javnim pozivima i projektima, i koja prava ostvaruju u smislu plaća i novčanih naknada,
-Koliko je plaćen asistent u nastavi na određeno i neodređeno vrijeme,
-Koliko asistenata u nastavi ostvaruje pravo na isplatu regeresa,
-Na koji vremenski period i koliko su ukuono puta angažovani sa prekidima i koliko ukupno imaju radnog staža od 01.01.2022. godine do kraja ove školske godine,
-Da li je obim poslova, radnih zadataka i odgovornosti isti kod asistenata u nastavi na određeno i neodređeno vrijeme,
-Da li asistenti u nastavi koji rade na određeno i neodređeno vrijeme imaju ocjenu za rad tokom svog radnog angažmana u KS,
-Da li svi asistenti u nastavi posjeduju certifikate o završenoj edukaciji za ovu vrstu posla i koliko se boduju ti certifikati prilikom zapošljavanja.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 11-03/02-04-24618-184/23 od 15.08.2023. godine


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se na isti način kao što su do sada subvencionirali troškovi potrošnje plin građanima Kantona Sarajevo u narednoj grijnoj sezoni subvencioniraju troškovi nabavke energenata za zagrijavanje koji koriste ekološki prihvatljive energente kao što su drva za ogrev, pelet, potrošnja elktrične energije i svi ostali ekološki prihvatljivi energenti po principu po kojem je Vlada već subvencionira potrošnju plina. Naime, energenti kao što su drva za orjev i pelet poskupjeli su kao i plin preko 30% ali se do sada građanima Kantona Sarajevo nisu subvencionirali kao potrošnja plina, te su prouzrokovali svojevrsnu diskriminaciju Vlade prema građanima koji za zagrijavanje ne koriste plin i koji su korisnici usluga Toplana Sarajevo.


03.07.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu Vladi KS, Ministarstvu za boračka pitanja i Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje histrorijskih događaja i ličnosti da na svim ulazima u Kanton Sarajevo postave table sa natpisima sa historijski potvrđenim činjenicama o svim žrtvama

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja KS, broj: 06-11-33322-3/23 od 04.08.2023. godine


13.05.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo da provede cjelokupnu proceduru kontrole ispravnosti provođenja postupka kojim nezaposleni demobilisani branioci mlađi od 57 godina ostvaruju prava "egzistencijalnih mjesečnih naknada nezaposlenih demobiliziranih branioca mlađih od 57 godina", u svim općinama Kantona Sarajevo za zahtjeve za ostvarivanje ovih prava koji su predati općinskim službama od 01.10.2022. godine do 30.04.2023. godine i dostave izvještaj svim zaposlenicima Skupštine Kantona Sarajevo o stvarnom stanju i poduzetim mjerama.


06.07.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu privrede KS i Direkciji za turizam KS da mi dostave odgovore na slijedeća pitanja: Koji su to poslovi koje je Direkcija za turizam KS vršila u posljednje 3 godine a koji se odnose na poslove njihove nadležnosti kao što su stručni i s njima povezani upravni poslovi koji se odnose na razvoj turizma na području Kantona i razvoj turističkih područja od značaja za Kanton?...


14.06.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu Vladi Kantona i Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme poduzmu sve potrebne uslove kako bi se usvojio Prijedlog izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca

Odgovor:

Ministarstva za boračka pitanja KS


02.08.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko su ukupno dobili zahtjeva u posljednje 2 godine za korištenje prostora udruženja građana s kulturnim predznakom i nezavisnih slobodnih umjetnika, te udruženih profesionalnih umjetničkih skupina koje imaju potrebu da za svoj rad koriste prostore javnih ustanova kulture..

Odgovor:

Odgovor JU Narodno pozorište Sarajevo, broj: 05-4833/23 od 17.08.2023. godine


21.06.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za boračka pitanja KS za prijedlog izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca-mjenjanje stava (1) člana 1. i člana 2.zakona

Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja KS, broj: 06-04-24618-53/23 od 13.07.2023. godine


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme u saradnji sa stručnjacima iz oblasti ostvarivanja zakonskih prava o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Fondom za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom pripremi i relizira edukativne prezentacije o značaju ostvarivanja zakonskih prava za ovu populaciju u Kantonu Sarajevo s posebnim akcentom na svako šesnaesto radno mjesto u javnom sektoru prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10), te edukacije za sredstva koja se uplaćuju u Fond s detaljnim pojašnjenjem s usporednim pokazateljima o tome koliko osoba s invaliditetom ima benefita od jednog radnog mjesta, a koliko od uplate u Fond ukoliko se osoba ne uposli javnim pozivom. Također, provesti edukaciju donosiocima odluka o svakoj narednoj sistematizaciji radnih mjesta u javnom sektoru o poboljšanju kreiranj a i prilagođavanja svakog šesnaestog radnog mjesta, ukoliko je to moguće, osobama s invaliditetom.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05/02-04-24618-7/23 od 10.07.2023. godine
Odgovor Direkcije za puteve, broj: 04-11-202-4/23 od 20.07.2023. godine


Admela Hodžić

20.04.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje direktoru Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu, zbog čega nije poduzeto ništa po pitanju inicijative koju sam uputila prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (donošenje odluke kojom će naložiti da se važeći cjenovnici usluga za posjetitelje Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja dopune):

1. Populacija RVI - ne plaća uz dokument,

2. Porodice šehida i poginulih boraca - ne plaćaju uz dokument,

3. Osobe s invaliditetom - ne plaćaju uz dokument.


20.04.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo i tražim da nas u što skorije vrijeme izvjesti o javnim kantonalnim preduzećima i ustanovama i svima onima koji se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, a koji imaju obavezu Skupštini Kantona Sarajevo, dostaviti u definiranom roku godišnje poslovne i finansijske izvještaje na razmatranje i usvajanje i razloge zbog propuštaju da izvršavaju svoje poslovne obaveze kao i to šta će premijer poduzeti po tom pitanju.


17.05.2023
Puni tekst pitanja:

Da u što skorije vrijeme poduzme sve potrebne aktivnosti i obezbijedi sve potrebne uvjete kako bi se izradila "Studija o opravdanosti izgradnje fabrike vode na području Kantona Sarajevo".


Admela Hodžić

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje premijeru Kantona Sarajevo, odnosno svim ministarstvima, javnim ustanovama, javnim preduzećima i svim ostalim ustanovama kojima se Budžetom Kantona Sarajevo obezbijede sredstva prema ekonomskom kodu 613900 -Posebna naknada za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i tražim da SKS dostavi odgovor, odnosno podnese izvještaj za proteklu godinu koliko je tih sredstava iskorišteno u odnosu na iznos predviđen Budžetom za 2022. godinu, i detaljnu informaciju koliko je osoba s invaliditetom koristilo ova sredstva za navedene svrhe.