Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme u s

Admela Hodžić
Inicijativa

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme u saradnji sa stručnjacima iz oblasti ostvarivanja zakonskih prava o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Fondom za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom pripremi i relizira edukativne prezentacije o značaju ostvarivanja zakonskih prava za ovu populaciju u Kantonu Sarajevo s posebnim akcentom na svako šesnaesto radno mjesto u javnom sektoru prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10), te edukacije za sredstva koja se uplaćuju u Fond s detaljnim pojašnjenjem s usporednim pokazateljima o tome koliko osoba s invaliditetom ima benefita od jednog radnog mjesta, a koliko od uplate u Fond ukoliko se osoba ne uposli javnim pozivom. Također, provesti edukaciju donosiocima odluka o svakoj narednoj sistematizaciji radnih mjesta u javnom sektoru o poboljšanju kreiranj a i prilagođavanja svakog šesnaestog radnog mjesta, ukoliko je to moguće, osobama s invaliditetom.

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05/02-04-24618-7/23 od 10.07.2023. godine
Odgovor Direkcije za puteve, broj: 04-11-202-4/23 od 20.07.2023. godine

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da