Zastupnička pitanja

Eldar Čomor

Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

1. Da li su sistematizacijom radnih mjesta obuhvaćena prava i uzete u obzir slijepe i slabovidne osobe?

2. Koliko je slijepih i slabovidnih osoba uposleno u vašoj upravnoj organizaciji, te na kojim radnim mjestima?


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Tražim da mi se dostavi spisak registrovanih udruženja od 2015.-2018.godine, kao i podatke o tome ko su odgovorna lica u tim udruženjima, u kojim općinama su registrovana i na kojim adresama”.


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi KS "da pozitivno riješi zahtjev ministarstva zdravstva KS o prijemu novih ljekara porodične medicine u JU Domovi zdravlja KS, čime bi uveliko problem liječenja pacijenata bio potpomognut".


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za izmjenu i dopunu Zakona o sudskim taksama (Službene novine Kantona Sarajevo 36/14) po hitnom postupku".

Inicijativa uz obrazloženje u prilogu.


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo i nadležnom ministarstvu "da razmotre odredbe Zakona socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom, koje se odnose na dodatak za djecu naročito članove od 132. do 136."

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "za donošenje Zakona o socijalnoj karti stanovništva Kantona Sarajevo".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za prijem dva ljekara u OJ Dom zdravlja Hadžići. Građani, pacijenti na teritoriji općine Hadžići se konstantno susreću sa problemom ostvarivanja osnovnih prava iz oblasti zdravstva zbog hroničnog nedostatka dovoljnog broja medicinskog kadra, odnosno ljekara opće prakse" .


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

" Koliki je trenutni broj timova porodične medicine po svakoj OJ u okviru JU “Domovi zdravlja Kantona Sarajevo” a koliki je broj timova na bazi standarda u zdravstvu”?


Puni tekst pitanja:

" Šta je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove poduzela po pitanju nelegalnog rada kamenoloma Lokve i nelegalne eksploatacije sirovina na Ormanju, lokacija Pandurice, Općina Hadžići”?

Odgovor:

O D G O V O R :

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, organizacijski djeluje Inspektorat tehničke inspekcije u okviru kojeg je sistematizovano radno mjesto kantonalni rudarski inspektor. Isti shodno odredbama Zakona o rudarstvu ("Sl.novine Kantona Sarajevo"broj 29/12) vrši nadzor nad primjenom istog, što podrazumjeva inspekcijski nadzor nad radom kamenoloma.

Postupajući u skladu sa ovlaštenjima, kantonalni rudarski inspektor je prema planu i programu rada u toku 2015. i 2016. god. vršio redovne inspekcijske nadzore nad radom kamenoloma lokalitet...


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

" 1.Koji je broj oduzetih vozila u Kantonu Sarajevo od 1996. godine do danas?
2.Koje je brojno stanje oduzetih vozila na dan 30.11.2016. godine?
3.Kakav je status oduzetih vozila?
4.Koja je procjenjena vrijednost oduzetih vozila?
5.Na kojim lokacijama su smještena oduzeta vozila?
6.Koliki iznos sredstava se izdvaja za smještaj (ležarinu, placarinu) oduzetih vozila na predmetnim lokacjama“?


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

Tražim od Ministarstva finansija Kantona Sarajevo da obrazloži, odnosno objasni član 2. Ugovora o ustupanju bankarskih poslova br. 08-05-14-1157/99, sačinjen 23.09.1999.godine između Ministarstva finansija i UPI banke d.d. Sarajevo.

Član 2. Ugovora glasi: Ministarstvo banci ustupa 50% naplaćene kamate na ime naknade za obavljene bankarske poslove, koje će banka naplatiti od svake uplate dužnika. Knjiženje i naplata naknada vršit će se dnevno. Banka će odvojeno sintetički pratiti sredstva naplate i sredstva kamate.


Puni tekst pitanja:

Tražim da mi se dostavi relevantna dokumentacija o registraciji Udruženja "Čuvari Bosne", registrovanog pri Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo.
Tražim da mi se dostavi informacija o eventualnoj uplati novčanih sredstava iz Budžeta Kantona Sarajevo Udruženju "Čuvari Bosne" u proteklom periodu.


Eldar ČomorPuni tekst pitanja:

"-Koliko je podzakonskih akata, od navedenih devetanaest, doneseno u proteklih jedanaest godina otkad je zakon na snazi?
-Da li je do danas donesen podzakonski akt za oblast kafilerijskih usluga koja je naročito problematična u proteklih pet-šest godina otkad je na snazi državni Zakon o zaštiti dobrobiti životinja?"


Puni tekst pitanja:

Zakon o komunalnim djelatnostima („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 31/04), donesen je krajem 2004 godine.

Članom 3. ovog zakona određeno je ukupno devetnaest komunalnih djelatnosti, a u članu 4. date su definicije istih. U stavu 2. člana 4. stoji: „Podzakonskim aktima će se regulisati obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti”.

Član 52. glasi: „Vlada Kantona će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonske akte iz člana 4. stav 2. ovog zakona”.

Većina podzakonskih akata do danas nije donesena iz čega se da zaključiti da se Zakon o komunalnim djelatnostima na primjenjuje (nije ga moguće primijeniti) u punom kapacitetu.

Poznato je da je 2013 godine (osam godina poslije donošenja zakona), Vlada donijela Uredbu o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 29/13).

Što se tiče komunalne čistoće, ova oblast je još uvijek regulisana Zakonom o komunalnoj čistoći, iako je predviđeno da bude regulisana podzakonskim aktom u skladu sa prije navedenim.

Koliko je podzakonskih akata, od navedenih devetnaest, doneseno u proteklih jedanaest godina otkad je Zakon na snazi?
Da li je do danas donesen podzakonski akt za oblast kafilerijskih usluga koja je naročito problematična u proteklih pet-šest godina otkad je na snazi državni Zakon o zaštiti dobrobiti životinja?

Odgovor:

ODGOVOR:

Pitanja koja je uvaženi zastupnik Eldar Čomor postavio, ne odnose se na upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, a koje vrši Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
U skladu sa članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj; 8/15), utvrđeno je da Ministarstvo prostornog uređenja,...


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim da nam se dostave analitičke kartice izdatih faktura za vodu i odvodnju vode za hotele, motele, restorane, autopraonice, te ostale privredne subjekte u KS, a za period u proteklih 12 mjeseci".
Ova inicijativa je pokrenuta u mjesecu julu 2015. godine, a ponovljena na 8. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Ovom prilikom Vas molim da na istu odgovorite u što kraćem roku.

Odgovor:

JKP "KOMUNALAC" D.O.O. HADŽIĆI JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI I ONE SE NALAZE U PRILOGU.

JKP "TRNOVO" D.O.O. JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRAVNIH LICA SA PODRUJA OPĆINE TRNOVO.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Pokrećem inicijativu da budžetska inspekcija Kantona Sarajevo odnosno Ministarstvo finansija, Skupštini Kantona Sarajevo u što kraćem roku dostavi potpuni izvještaj o utrošku sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo dodijeljenih Fondaciji za zaštitu istorijskih činjenica Pravednost Sarajevo, za 2013., 2014. i 2015. godinu".
"Od Ministarstva za boračka pitanja KS tražim da nam se dostavi informacija o tome ko je osnivač Fondacije Pravednost Sarajevo, ko su danas, a i do sada bili predsjednici i članovi UO ove Fondacije, te ko je u proteklom periodu vršio funkciju direktora iste? Također od Ministarstva za boračka pitanja KS tražim da nam dostave svu dokumentaciju koja se tiče javnih poziva za 2013., 2014., 2015. godinu i odluke o dodjeli sredstava odabranim projektima i institucijama, a koji su se finansirali iz sredstava namjenjenih za sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH?"


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Upućujem inicijativu Ministarstvu zdravstva i Zavodu za zaštitu žena i materinstva. Naime odjel Zavoda za zaštitu žena i materinstva koji radi i djeluje na prostorima Doma zdravlja Hadžići je odjel koji ima jednog uposlenika, specijalistu, koji svoj posao obavlja uspješno i odgovorno. Međutim zbog velikog broja korisnica usluga ovoga Zavoda, isti nije u mogućnosti da svoj posao obavlja sam, te s tim u vezi bi bilo potrebno upošljavanje još jednog ginekologa na ovom lokalitetu, a sve u cilju poboljšanja pružanja usluga. Pokrećem inicijativu prema Zavodu i Ministarstvu da se iznađe mogućnost upošljavanja još jednog ginekologa na odjelu Zavoda za zaštitu žena i materinstva u Hadžićima".
Pored ovoga nedostatka kadra postoji i problem opreme. Naime na istom lokalitetu koristi se UZ aparat stariji od 10 godina koji je gotovo neupotrebljiv i u vrlo lošem je stanju, te bi bilo potrebno da se pristupi nabavci novog UZ aparata na istom lokalitetu.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva i JU Zavod za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo nalazi se u prilogu.


Eldar Čomor

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja kako slijedi:

1. Koliko podzakonskih akata, po donesenim zakonskim rješenjima od strane Skupštine Kantona Sarajevo, su resorna ministarstva Vlade Kantona Sarajevo bila dužna izraditi, utvrditi i propisati?
2. Koliko ih je urađeno i koji su to podzakonski akti?
3. Koliko ih je neurađenih i koji su to podzakonski akti?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja,Ministarstva saobracaja,Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša I Ministarstva za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i raseljena lica nalaze se u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu "za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići" uz sljedeće obrazloženje:

"Početak je školske godine, a kroz navedene ulice se kreće ogroman broj djece. Ulica od centra Hadžića do naselja Grivići i centralna ulica u Tarčinu su nedavno rekonstruisane i obnovljene, te se pojedini vozači ne vodeći računa o toj djeci kreću velikim brzinama, te ugrožavaju sigurnost djece i ostalih građana.
Postavljanje usporivača brzine bi nesavjesne vozače spriječilo da ugrožavaju djecu i doprinijelo većoj sigurnosti istih."

Odgovor:

Zastupnik Eldar Čomor na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ na ovoj skupštini želim da pokrenem inicijativu za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići”

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o osnovama sigurnosti, saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 6/06...


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu "da Ministarstvo odmah pristupi aktivnostima na utvrđivanju prekršajne i eventualno krivične odgovornosti direktora osnovnih i srenjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo " uz sljedeće obrazloženje:

"Smatram da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo treba HITNO pristupiti aktivnostima na utvrđivanju prekršajne i eventualno krivične odgovornosti direktora osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo. Naime, u javnosti je poznata činjenica da je određeni broj direktora osnovnih i srednjih škola zloupotrebljavao zakonom dana ovlaštenja na način da je suprotno pozitivnim zakonskim propisima donosio odluke iz svoje nadležnosti. Navedena pojava je najznačajnije izražena u postupku prijema zaposlenika. U tom smislu tražim da Ministarstvo uputi zahtjev Upravi za inspekcijske poslove da putem inspekcijskog nadzora, utvrdi koji su direktori zloupotrebili dana ovlaštenja, te da iste prekršajno ili krivično procesuira u ovisnosti od težine zloupotrebe službene dužnosti. Smatram da bi Ministarstvo pored navedenih aktivnosti trebalo i naložiti školskim odborima da po hitnom postupku pokrenu smjenu direktora u slučaju dokazanog kršenja zakona. Imajući u vidu navedeno, pokrećem ovu inicijativu i ujedno tražim od ministra da dostavi informaciju o radnjama koje Ministarstvo planira preduzeti u cilju realizacije ove inicijative."