" Šta je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove poduzela po pitanju nelegalnog rada kamenoloma Lokve i nelegalne eksploatacije sirovina na Ormanju, lokacija Pandurice, Općina Hadžići”?

Eldar Čomor
Pitanje

" Šta je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove poduzela po pitanju nelegalnog rada kamenoloma Lokve i nelegalne eksploatacije sirovina na Ormanju, lokacija Pandurice, Općina Hadžići”?

Odgovor: 

O D G O V O R :

U Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, organizacijski djeluje Inspektorat tehničke inspekcije u okviru kojeg je sistematizovano radno mjesto kantonalni rudarski inspektor. Isti shodno odredbama Zakona o rudarstvu ("Sl.novine Kantona Sarajevo"broj 29/12) vrši nadzor nad primjenom istog, što podrazumjeva inspekcijski nadzor nad radom kamenoloma.

Postupajući u skladu sa ovlaštenjima, kantonalni rudarski inspektor je prema planu i programu rada u toku 2015. i 2016. god. vršio redovne inspekcijske nadzore nad radom kamenoloma lokalitet Lokve u Hadžićima i to kamenolom "Zovik" kao i lokalitet "Ormanj" u Tarčinu.

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatovano je slijedeće:

Na lokalitetu Lokve u Hadžićima na Kamenolomu "Zovik" prilikom vršenja inspekcijskog nadzora konstatovano je da privredno društvo AB Bosnaputevi vrši nelegalnu eksploataciju mineralne sirovine. Nakon sačinjenog zapisnika i dostave dokumentacije koja je bila predmet inspekcijskog nadzora, od strane rudarskog inspektora podnijet je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka br.UP-1-14-07-18.2-08616/15 od 13.07.2015.godine kojim se traži pored izricanje novčane kazne u skladu sa odredbama Zakona o rudarstvu izricanje i zaštitnih mjera i to:

a) oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje prekršaja i to mašine bager gusjeničar i drobiličnog postrojenja,
b) oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja za neovlašten iskop u količini od 67.729 m3 čvrste mase mineralne sirovine sa ležišta Zovik u tržišnoj vrijednosti 677.292.30 KM.

Općinski sud u Sarajevu je Rješenjem broj: 65 0 Pr 525731 15 Pr od 09.12.2015.godine zbog propuštanja, okrivljenog pravno i odgovornog lica u pravnom licu kaznio novčanom kaznom od 50.000,00 KM i izrekao zaštitnu mjeru oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja u periodu od 10.09.2012. do 21.07.2015. godine u iznosu od 677.292,30 KM.

Kamenolom "Zovik" u Hadžićima bio je predmet nadzora kantonalnog rudarskog inspektora tokom 2016.godini. Inspekcijski nadzori nad radom navedenog kamenoloma vršeni su 7 (sedam) puta, te je prilikom inspekcijskih kontrola utvrđeno da privredno društvo AB Bosnaputevi d.o.o. Sarajevo ne vrši eksploataciju mineralne sirovine te da poštuje rješenje o zabrani ekploatacije izdato od strane rudarskog inspektora u 2015. godini.

Na okolnosti iskopa i izvoza mineralne sirovine kamena-dolomita sa lokaliteta Zovik, a što je konstatovano službenom zabilješkom PS Hadžići od 26.09.2016.godine, izvršen je inspekcijski nadzor nakon čega je inspektor za privredno društvo “Ku-bos” d.o.o. Sarajevo izdao prekršajne naloge i isto kaznio novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 KM, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM. Pored pokrenutog prekršajnog postupka, doneseno je rješenje o zabrani izvođenje radova. Kontrolom izvršenja naloženih mjera, utvrđeno je da privredno društvo “Ku-bos” d.o.o. Sarajevo poštuje mjere zabrane određene rješenjem. U cilju potpune kontrole naloženih mjera, zabrane rada, navedeni lokalitet je kontrolisan i izvan radnog vremena kojom prilikom je konstatovano da navedeno privredno društvo ne vrši iskop.

Lokalitet “Ormanj” u Tarčinu bio je predmet nadzora rudarskog inspektora. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je vršena nelegalna eksploatacija mineralne sirovine od strane privrednog društva “Selamanović”export-import d.o.o. Sarajevo, nakon čega je nadležni inspektor podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka broj:UP-1-14-07-18.2-15537/15-07/11 od 10.11.2015.godine za izricanje novčane kazne i zaštitne mjere, oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.
Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 Pr 538 795 15 Pr od 28.10.2016.godine, utvrđena je prekršajna odgovornost pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu iz razloga što je dana 24.i 25.10.2015. god. van granica odobrenog eksplatacionog polja na lokalitetu kamenolom “Ormanj” Tarčin vršio eksploataciju mineralne sirovine, kamena - kamena dolomita te iskopao oko 100 m3 čvrste mase mineralne sirovine kamena dolomita, te što je u istom periodu van granica odobrenog eksploatacionog polja “Ormanj” Tarčin vršio eksplataciju mineralnih sirovina bez odobrenja za eksploataciju i bez dozvole nadležnog organa, te je izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 1.010,00KM i zaštitna mjera oduzimanje imovinske koristi u iznosu od 1.000,00 KM.
U toku 2016.godine rudarski inspektor je izvršio 8 (osam) inspekcijskih nadzora na lokalitetu “Ormanj” u Hadžićima.Nadzori su vršeni u toku radnog vremena tako i izvan radnog vremena i u noćnim satima i tom prilikom nisu zatečena lica u vršenju nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina, ali su uočeni tragovi povremenog izvođenja radova i eksploatacija mineralne sirovine.

Na kraju ističemo da će se inspekcijski nadzori na navedene okolnosti nastaviti i u narednom periodu, te da će mjere zabrane izdate rješenjem inspektora biti redovno kontrolisane po službenoj dužnosti.
S poštovanjem!

DOSTAVITI:
1. Predsjedateljici Skupštine Kantona Sarajevo
2. Sekretaru Skupštine Kantona Sarajevo
3. Sekretaru Vlade Kantona Sarajevo
4. Evidencija
5. Arhiva