Tražim od Ministarstva finansija Kantona Sarajevo da obrazloži, odnosno objasni član 2. Ugovora o ustupanju bankarskih poslova br. 08-05-14-1157/99, sačinjen 23.09.1999.godine između Ministarstva finansija i UPI banke d.d. Sarajevo.

Eldar Čomor
Pitanje

Tražim od Ministarstva finansija Kantona Sarajevo da obrazloži, odnosno objasni član 2. Ugovora o ustupanju bankarskih poslova br. 08-05-14-1157/99, sačinjen 23.09.1999.godine između Ministarstva finansija i UPI banke d.d. Sarajevo.

Član 2. Ugovora glasi: Ministarstvo banci ustupa 50% naplaćene kamate na ime naknade za obavljene bankarske poslove, koje će banka naplatiti od svake uplate dužnika. Knjiženje i naplata naknada vršit će se dnevno. Banka će odvojeno sintetički pratiti sredstva naplate i sredstva kamate.

Pitanje: 
Proslijeđeno: