Inicijativa"da Ministarstvo obrazovanja odmah pristupi aktivnostima na utvrđivanju prekršajne i eventualno krivične odgovornosti direktora osnovnih i srenjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo "

Eldar Čomor
Inicijativa

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu "da Ministarstvo odmah pristupi aktivnostima na utvrđivanju prekršajne i eventualno krivične odgovornosti direktora osnovnih i srenjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo " uz sljedeće obrazloženje:

"Smatram da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo treba HITNO pristupiti aktivnostima na utvrđivanju prekršajne i eventualno krivične odgovornosti direktora osnovnih i srednjih škola kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo. Naime, u javnosti je poznata činjenica da je određeni broj direktora osnovnih i srednjih škola zloupotrebljavao zakonom dana ovlaštenja na način da je suprotno pozitivnim zakonskim propisima donosio odluke iz svoje nadležnosti. Navedena pojava je najznačajnije izražena u postupku prijema zaposlenika. U tom smislu tražim da Ministarstvo uputi zahtjev Upravi za inspekcijske poslove da putem inspekcijskog nadzora, utvrdi koji su direktori zloupotrebili dana ovlaštenja, te da iste prekršajno ili krivično procesuira u ovisnosti od težine zloupotrebe službene dužnosti. Smatram da bi Ministarstvo pored navedenih aktivnosti trebalo i naložiti školskim odborima da po hitnom postupku pokrenu smjenu direktora u slučaju dokazanog kršenja zakona. Imajući u vidu navedeno, pokrećem ovu inicijativu i ujedno tražim od ministra da dostavi informaciju o radnjama koje Ministarstvo planira preduzeti u cilju realizacije ove inicijative."