Inicijativa "za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići"

Eldar Čomor
Inicijativa

Zastupnik Eldar Čomor, na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu "za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići" uz sljedeće obrazloženje:

"Početak je školske godine, a kroz navedene ulice se kreće ogroman broj djece. Ulica od centra Hadžića do naselja Grivići i centralna ulica u Tarčinu su nedavno rekonstruisane i obnovljene, te se pojedini vozači ne vodeći računa o toj djeci kreću velikim brzinama, te ugrožavaju sigurnost djece i ostalih građana.
Postavljanje usporivača brzine bi nesavjesne vozače spriječilo da ugrožavaju djecu i doprinijelo većoj sigurnosti istih."

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Zastupnik Eldar Čomor na Šestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 02.09.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda “ Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori “, pokrenuo je zastupničku inicijativu:
“ na ovoj skupštini želim da pokrenem inicijativu za postavljanje usporivača brzine u ulici Anđelka Lažetića, centralnoj ulici u Pazariću i centralnoj ulici u Tarčinu, Općina Hadžići”

Na gore navedeno dajemo slijedeću informaciju:
Članom 47. Zakona o osnovama sigurnosti, saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13 ) propisano je da se na osjetljivim mjestima u naselju, s intezivnim saobraćajem pješaka, a posebno djece, može se ograničiti brzina kretanja vozila postavljanjem posebnih objekata na putu.
Pravilnikom o postavljanju posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila (“ Službeni glasnik BiH” broj 17/07 ) određuju se vrste posebnih objekata na cesti, mjesta i način postavljanja i pribavljanje odobrenja za postavljanje posebnih objekata.
Saglasnost za postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije daje se na osnovu odobrenog projekta saobraćajne signalizacije, a u skladu sa članom 76.Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ( “Službene novine Federacije BiH broj 12/10, 16/10 i 66/13 ). Ministarstvo saobraćaja daje saglasnost na projekat saobraćajne signalizacije dostavljen od strane upravitelja ceste. Na osnovu člana 30. Pravilnika o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta ( “ Službene novine Federacije BiH “ broj 69/10 ). Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa članom 43. Pravilnika. Na osnovu date saglasnosti saobraćajnu signalizaciju postavlja upravitelj ceste. Troškove izrade projekta kao i postavljanje saobraćajne signalizacije snosi upravitelj ceste.
S obzirom na gore navedeno obavještavamo Vas da za navedene ulice ne postoji projekat postavljanja saobraćajne signalizacije . Kad se steknu uslovi za postavljanje saobraćajne signalizacije u skladu sa zakonom Ministarstvo saobraćaja u vladi Kantona Sarajevo će izdati saglasnost .

S poštovanjem,
M I N I S T A R

Dr.sc.Mujo Fišo

Odgovor Ministarstva saobraćaja možete naći u prilogu.