Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Zbog sve većeg broja naloga Ministarstva za vraćanje protuzakoniti rasiodovanii novčanii sredstava sa račune zgrada i utvrđenii nepravilnost prilikom nadzora iniciranii od strane zastupnika Skupštne antona Sarajevo ljubazno molim da uputte posljednje upozorenje upravnicimaO IUpraviteljd.o.o.iSarajevostand.d.dasvojeposlovanjevrateuokvireZakonao upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine 19/17) jer će u protvnom odlukom Skupštne antona Sarajevo bit zatraženo ukidanje rješenja za obavljanje poslova upravnika siodno članu 21. stav (1) tačke c) i f)."

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture,prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi odgovori na pitanje: U cilju zaštite izvorišta Sarajevsko polje pokrenut je projekat za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda na Gornjoj Grkarici stim u vezi Vas pitamo: Zašto je obustavljen postupak izdavanja okolinske dozvole za postrojenje za tretman odpadnih voda po PVA MBBR tehnologiji na gornjoj Grkarici?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

1. Da li nadležno ministarstvo u narednom periodu planira pristupiti donošenju novog ili izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Ljubazno molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi primjedbe Ministarstva na Izmjene i dopune Regulacionog plana `Sportsko rekreativno područje Bjelašnica` zbog kojih je Ministarstvo tražilo dalju doradu dokumenta Izvještaj o strategijskoj procjeni Plana na okoliš.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.01.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Puni tekst pitanja:

"Molim da izvršite inspekcijski nadzor na radom upravnika OKI Upravitelj d.o.o. na adresi Babin Do
28 u vezi naloga broj 25482563 od 03.03.2021. godine u vezi sanacije stubišne rasvjete u iznosu
100,98 KM. Po saznanju od etažnih vlasnika navedeni nalog nije potpisao predstavnik etažnih
vlasnika.
Molim da u okviru inspekcijskog nadzora provjerite da li je bivši predstavnik Muharem (Zukan)
Kovač uposlenik upravnika OKI Upravitelj d.o.o.
Molim Ministarstvo da mi od upravnika dostavite sljedeću dokumentaciju:
1. Godišnji izvještaj u skladu sa članom 46. Zakona za 2019 i 2020. godinu
2. Kvartalni izvještaj za prvi kvartal 2021. godine
3. Kopiju naloga broj 25482563 na kojem je vidljiv potpis predstavnika etažnih vlasnika."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim da izvršite inspekcijski nadzor na radom upravnika i predstavnika etažnih vlasnika na adresi Semira Frašte 15 po pitanju rashoda sredstava u 2019, 2020 i 2021 godini.
Molim da utvrdite da li su donešeni godišnji planovi, te da li su sredstva u pomenutim godinama trošena u skladu sa donešenim godišnjim planovima, te da li je upravnik izvršavao sve svoje obaveze shodno članu 41. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17), kao i da utvrdite da li je predstavnik etažnih vlasnika izvršavao svoje obaveze u skladu sa članom 54. Zakona. Molim da utvrdite izvršavanje svih taksativno navednih obaveza upravnika i PEV-a u Zakonu

Molim Ministarstvo da mi od upravnika za pomenutu adresu dostavite sljedeću dokumentaciju:
1. Zapisnik kojim je izabran sadašnji upravnik i predstavnik etažnih vlasnika
2. Kopiju ugovora između etažnih vlasnika i upravnika sa zapisnikom koji potvrđuje saglasnost etažnih vlasnika sa tekstom ugovora
3. Godišnji izvještaj u skladu sa članom 46. Zakona za 2019 i 2020. godinu
4. Kvartalni izvještaj za prvi kvartal 2021. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik HETIG d.d. i METAL-EXPORT-UPRAVITELJ d.o.o. , a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

"Molim da obavite inspekcijski nadzor na svim adresama-zgradama na kojima je prinudni upravnik Sarajevostan d.d., a koje imaju prinudnog predstavnika etažnih vlasnika po pitanju rashoda za osiguranje zajedničkih dijelova zgrade i utvrdite da li su takvih rashodi zasnovani na Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ('Službene novine Kantona Sarajevo 19/17), te da za njih postoji saglasnost etažnih vlasnika potvrđena Zapisnikom o odlučivanju etažnih vlasnika."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe dijela etažnih vlasnika zgrade na adresi Džemala Bijedića 279 K, 279L molim da izvršite nadzor nad izborom upravnika/upravitelja i predstavnika etažnih vlasnika. Shodno kopiji zapisnika koju etažni vlasnici posjeduju na zapisniku se nalazi na poziciji za potpis trećeg etažnog vlasnika ili predstavnika etažnih vlasnika nalazi potpis lica Nevzet Kermo koji nije etažnih vlasnik u pomenutoj zgradi niti je prije datuma skupljanja potpisa (24.10.2020.) izabran za predstavnika etažnih vlasnika, te zapisnik nije sačinjen u skladu sa članom 50. stav (1) i (6), te članom 51. stav (1) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17) gdje izričito stoji da će predstavnik etažnih vlasnika sa još dva etažna vlasnika ili najmanje tri etažna vlasnika za donošenje odluke pribaviti saglasnost etažnih vlasnika putem prikupljanja potpisa na zapisnik koji je sačinjen u skladu sa uputstvom iz člana 50. stav (6) ovog zakona, a gore pomenuto lice nije ispunjavalo zakonske uslove da bude potpisnik zapisnika.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim da mi iz evidencije dostavite sljedeće podatke-tabelarno koji se odnose na period od 2019 do danas i to:

1. Svaki pojedinačni nalog izdat za povrat nezakonito naplaćenih sredstava na račun zgrade od strane upravnika i pravni osnov za nalog
2. Adresa zgrade
3. Datum naloga
4. Naziv upravnika kome je izdat nalog
5. Iznos sredstava
6. Status izvršenja naloga

Molim da mi za svaki izvršeni nalog dostavite kopiju svake bankovne uplatnice za svaku zgradu kojom upravik potvrđuje da je izvršio uplatu protuzakonito naplaćenih sredstava na osnovu naloga koje je potrebno knjižiti na vanredne uplate na račun zgrada čime dokazuje da je sa svog bankovnog računa firme uplatio novac, a ne vršio internu knjigovodstvenu korekciju koju može prikazati sa izvještajem rashoda računa ulaza, te kojim može manipulisati kako je utvrđeno u brojnim slučajevima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
1. Da za svakog građanina, koji je mjestom stanovanja bio prijavljen u Kantonu
Sarajevo, a premine od COVID-19, troškove dženaze/sahrane, u cijelosti ili
dijelom snosi Kanton Sarajevo.
2. Da se zadužuju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i
Ministarstvo za socijalna pitanja KS, svako u svojoj nadležnosti, da u
komunikaciji sa KJKP „Pokop“ i drugim pokopnim firmama i društvima,
općinama u KS i vjerskim zajednicama koje učestvuju u vjerskom dijelu
dženaze/sahrane, iznađu najbolja rješenja i u što hitnijem roku, uz mišljenje
Ministarstva finansija KS, daju prijedlog po tačci 1. ove Zastupničke inicijative
Skupštini Kantona Sarajevo.OBRAZLOŽENJE
Po evidenciji JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u periodu februar
2020.-mart 2021. godine, od COVID 19, preminulo je ukupno 741 građanin KS.
Imajući u vidu da jedna dženaza/sahrana košta u prosjeku minimalno 2.000 KM ,
dolazimo do informacije da su građani KS, u proteklih nešto više od godinu dana,
od pojave COVIDA 19 do danas, za dženaze/sahrane svojih najbližih, potrošili
cca 1.500.000 KM.
Kako Država nije dovoljno uradila da zaštiti i pomogne svoje građane, da nije
nabavila vakcine, da su bile afere oko nabavke respiratora, da se kasnilo i kasni
sa
mjerama, da cijene životnih namirnica stalno rastu, smatram da Kanton Sarajevo
mora omogućiti da porodice preminulih od Covida 19, što jeftinije isprate svoje
najmilije.

Za realizaciju ove inicijative potrebna su finansijska sredstva i neophodno ih
pronaći ili predvidjeti Rebalansom Budžeta KS za 2021.godinu ili učečćem drugih
subjekata koji učestvuju u realizaciji dženaza/sahrana.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, SVIM OPĆINAMA

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se shodno Programu i planu poslova iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje definisano da poslove koje osiguravaju kantonalna javna komunalna preduzeća trebaju finansirati i lokalne zajednice, stoga podnosim inicijativu svim jedinicama lokalne samouprave na području Kantona Sarajevo da obezbijede sredstva za finansiranje pomenutih poslova, te da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša organizuju radne sastanke kako bi dogovorili detalje realizacije, a Ministarstvo molim da me obavijesti o poduzetim koracima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo saobraćaja, SVIM OPĆINAMA, Vlada FBIH, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima:

“Na osnovu prijedloga građana molim javne organe pomenute u naslovu da razmotre izmjenu i dopunu UREDBE O RADNOM VREMENU U ORGANIMA UPRAVE KANTONA SARAJEVO (Službene novine KS 39/17) kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se u zimskom periodu uvelo klizno radno vrijeme u organima uprave i javnim preduzećima čiji je osnovač Kanton Sarajevu i time smanjile saobraćajne gužve, te aerozagađenje koje nastaje zbog gužvi tokom saobraćajnih špica. Ovakvim rješenjem oko 11 hiljada zaposlenih u organima uprave i javnim preduzećima ne bi u isto vrijeme kretali svojim automobilima na posao, kao i vraćali se s njega. Ovu mjeru neophodno je propisati kao obaveznu u okviru Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 44/19), koja bi stupila na snagu sa proglašenjem epizode PRIPRAVNOSTI, a koja bi trajala i tokom ostalih epizoda UPOZORENJA I UZBUNE. Molim da ovakvo rješenje razmotre i javni organi na federalnom i općinskom nivou.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore pomenutim javnim organima i preduzećima:

“Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da na osnovu odgovora na moje zastupničko pitanje o do sada poduzetim koracima na izgradnji savremene kompostane, postojećim problemima i mogućim njihovim rješenjima od strane KJKP PARK broj P-60-4 od 26.01.2020. godine koje je dostavljeno i Ministarstvu organizujete sastanak sa predstavnicima KJKP PARK i dogovorite realizaciju daljih koraka i rješavanje problema pomenutih u odgovoru.
Molim da me taksativno za svaki pomenuti problem i svako predloženo rješenje obavijestite o njegovoj realizaciji i rješenju, kao i ukoliko postoji potreba da Skupština KS poduzme određene korake.”

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Ilidža

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitanje gore navedenim javnim organima:

“Molim Općinu Ilidža, načelnika Općine Ilidža da zbog ranijeg protivljenja izgradnje savremene kompostane na području općine obavijeste me i nadležno ministarstvo o sadašnjem stavu Općine Ilidža po ovom pitanju kako bi Kanton Sarajevo nastavio realizaciju ovog projekta. Molim OV Ilidža da donese odluku o ovom pitanju budući su organ odlučivanja jedinice lokalne samouprave shodno članu 13. Zakona o principima lokalne samouprave (Službene novine FBIH 49/06).”

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo privrede, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu gore navedenim javnim organima, preduzećima i zavodima:

“Podnosim inicijativu da se shodno Elaboratu koji je izrađen za donošenje Privremene odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje ODMAH poduzmu svi koraci ka uspostavi I, II i III vodozaštitne zone na lokalitetu Veliko polje planina Igman, na području ponora `Sitnička lokva` i `Jama`.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona