Da li je izvodivo i pod kojim uvjetima da alternativa tretirane kanalizacijske mreže bude priključak na kanalizacijsku mrežu Kasarne u Butilima?“