Ministarstvo saobraćaja

Molim da mi se u što kraćem roku dostave tačne informacije o kontroli taxi saobraćaja u Kantonu Sarajevo. Broj kontrolisanih vozila, broj vozila sa neispravnom dokumetacijom, broj pokrenutih prijava...

Postavljeno na: 
24. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri