Vlada Kantona

Zastupničko pitanje: Da li je došlo do ukidanja prava na uvećani dječiji dodatak djeci čiji su roditelji osobe koje imaju utvrđen stepen invalidnosti a koji nije proistekao iz rata (invalidi od bolesti, saobraćajne nesreće i slično)?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim da se dostavi i javno objavi spisak svih ugovora o djelu koje su sklopili Vlada, Skupština, javna preduzeća I javne ustanove u KS u period od 3.3.2020. do danas sa imenima i iznosima, te ukupan iznos sredstava koji su planirani u ugovorima?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa: “Da se zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo i javnosti REDOVNO na svakoj redovnoj sjednici skupštine, u vidu posebne tačke, dostavljaju informacije o realizaciji zaključaka Tematske sjednice o obrazovanju održane 22.10.2019.g.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Da li je Vlada KS utvrdila stanje i posljedice negativnog utjecaja koronavirusa na sve aspekte života građana KS (zdravstvene, socijalne, ekonomske, sigurnosne I sl)? Ako jeste, ko je, kada i kako izvršio takvu analizu i kakvi su rezultati iste?

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “Tražim od Ministarstva za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice KS i od Vlade,da mi dostave informacije koliko je registrovanih sindikata u Kantonu, koliko je reprezentativnih i koji od njih traže potpisivanje novih sporazuma...

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa Vildana Bešlija

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnice Vildane Bešlija, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se inicijativa za izmjenu Uredbe o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo.