Vlada Kantona

Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo da prilikom izrade novog zakona o komunalnoj policiji posebnu pažnju obrate na neodgovorne subjekte koji nezakonitim djelovanjem uništavaju okolinu kreirajuci divlje deponije.

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Na koji način je za VD direktora JP ZOI 84 imenovan gospodin Jasmin Mehić, budući da prema informacijama kojima ja raspolažem isti ne posjeduje diplomu visoke stručne spreme nostrificirane u BiH?

Postavljeno na: 
41. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključak Admela Hodžić 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Hodžić Admele, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zaključak Amra Hasagić 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Hasagić Amre, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa da se do kraja godine, a u skladu sa ranijim zaključcima Skupštine, organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo o statusu mladih u Kantonu Sarajevo.