Vlada Kantona

Segmedina Srna Bajramović 28.09.2021

Na osnovu čl.. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Segmedine Srna Bajramović, Skupština Kantona Sarajevo na 42. Radnoj sjednici održanoj dana 28.09.2021. godine, donijela je slijedeće:
Z A K LJ U Č K E

Zastupničko pitanje:Da li i šta Vlada i resorno Ministarstvo konkretno planiraju uraditi kada je u pitanju neophodno hitno poboljšanje uslova života i rada u Kantonalnoj javnoj ustanovi Gerontološki centar?

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za potpisivanje sporazuma o saradnji Kantona Sarajevo i Grada Sarajevo sa ciljem dobijanja urbanističke saglasnosti za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi.

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa "da se vlasnicima Invalidske karte za gradski saobraćaj, naročito onima koji kupuju kupon od 21,70 i 29,00 KM dozvoli da koriste kupon i u vozilima Centroransa".

Postavljeno na: 
42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori