Vlada Kantona

Zastupničko pitanje: Molim da mi se dostavi Elaborat o utrošku sredstava namijenjenih za unaprijeđenje stanja na deponiji Smiljevići koji je KJKP RAD dostavio Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS dana 28.11.2019.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša izvrši izmjenu i dopunu U​PUTSTVA O ZAPISNIKU O ODLUČIVANJU ETAŽNIH VLASNIKA (Služebni list KS 30/17)...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se subvencije za grijanje koje dodjeljuje obustavi za ugalj, te ih z​amijeni sa potrebnom količinom drva, i da se grijna tijela koja su trošila ugalj zamijene sa toplotnim pumpama ili grijnim tijelima koja mogu trošiti pelet kao gorivo.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za poduzete aktivnosti po pitanju pripreme Pravilnika o održavanju i bližim uslovima za korištenje deponije Smiljevići i mjerama zaštite sa aspekta zaštite tla, vodotoka i vazduha...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje o poduzetim aktivnostima po pitanju pripreme Pravilnika o održavanju i bližim uslovima za korištenje deponije Smiljevići i mjerama zaštite sa aspekta zaštite tla, vodotoka i vazduha...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori