Vlada Kantona

Zastupničko pitanje: “Da li je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo donijelo odluku o izmještanju autobuskog terminala iz Ulice Sutjeska, te da li je poznata nova lokacija terminala?”

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Da li su tačni navodi da konpanija Nexe doo Sarajevo koristi naftu i naftne derivate u pogonu za proizvodnju opeke na lokalitetu Rapailo – Gladno polje, Općina Ilidža.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa za poduzimanje mjera hitne deratizacije na lokaciji Zastupnička inicijativa KAMPUS – Univerziteta u Sarajevu, jer se glodari šire ka naseljenim mjestima, prema ulici Hamdije Čemerlića.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo donese odluku o sufinansiranju ili subvencioniranju cijene niskozagađujućih čvrstih goriva, a sve kako bi se kratkoročno smanjila emisija štetnih čestica i plinova.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se koriguje plan interventnih mjera u slučaju prekomjernog zagađenja zraka i to na način da se granična vrijednost za proglašenje epizode uzbune spusti sa sadašnjih 300 na 250 µg/m3 kada su u pitanju lebdeće čestice PM 10.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se pod hitno na nivou VLADE KS definiše i usvoji UREDBA s ciljem javne objave metodologije izračuna svih društveno korisnih investicija kod komunalnih preduzeća (SROI — Social Return on Investment).

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da kantonalna vlada prilikom nabavke svih budućih novih vozila javnih komunalnih preduzeća (automobili, kamioni, autobusi) razmotri definisanje obaveze nabavke vozila na CNG.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se u skladu sa normativnim aktima društva pripremi odgovarajuća dokumentacija i putem nadležnih organa odobri proširenje djelatnosti KJKP „Sarajevogas" d.o.o. u domenu prepravke vozila za korištenje CNG punionice.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: