Vlada Kantona

Inicijativa Senad Hasanović (22.02.2022)

Na osnovu čl. 106., 117., 120., i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo na je 48. Radnoj sjednici održanoj dana 22.02.2022. godine, na prijedlog zastupnika Hasanović Senada, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Prihvata se inicijativa da se organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se razmatrati aktuelna situacija na Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Smiljevići“.