Zaključak Haris Zahiragić (30.05.2022)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 52. Radnoj sjednici održanoj dana 30.05.2022. godine, na prijedlog zastupnika Zahiragić Harisa, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Zadužuju se Vlada Kantona Sarajevo i Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo da za ovu godinu, ali i za svaku narednu, napravi i realizira Program prvog zapošljavanje svih mladih doktora iz Kantona Sarajevo na period od godinu dana, a kako bi stekli prvo radno iskustvo i uslove za specijalizaciju.

U prilogu: Inicijativa

Broj: 01-04-22154-3/22 PREDSJEDAVAJUĆI
30.05.2022. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
JU Služba za zapošljavanje KS
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: