Inicijativa Davor Čičić (03.10.2023)

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Devetoj radnoj sjednici, održanoj dana 03.10.2023. godine, donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K
Prihvata se Inicijativa zastupnika Čičić Davora, da se Udruženje roditelja ubijene djece Sarajeva 1992.-1995. proglasi udruženjem od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

U prilogu: Inicijativa.

Broj:01-04-41045-3/23 PREDSJEDAVAJUĆI
03.10.2023.godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Prilog: 
Zastupnik: