Zastupnička pitanja

Sabina Ćudić

Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Sabina Ćudić, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Sabina Ćudić je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavila zastupničko pitanje vezano za "e-registar u Javnoj ustanovi "Kantonalni centar za socijalni rad".

Pitanje se nalazi u prilogu.


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

“1. Tražim da mi se dostavi informacija o broju trenutno upisanih studenata, koji studiraju po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, na svim organizacionim jednicama (fakultetima i akademijama) u sklopu Univerziteta u Sarajevu.
2. Od Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica (fakulteta i akademija) tražim preciznu informaciju o načinu na koji rješavaju ili namjeravaju pristupiti rješavanju statusa studenata koji su upisani po predbolonjskom načinu studiranja a koji studij nastavljaju po Bolonjskom procesu, kako u slučaju prelaska na način studiranja po Bolonjskom procesu na zahtjev samog studenta, tako i u slučaju nezavršetka započetog studija do najkasnije zakonski predviđenog roka u skladu sa članom 71. važećeg Zakona o visokom obrazovanju. Zanima me kako se vrši, u ovom članu spomenuta, ekvivalencija, na koju godinu studija i u kojem statusu ovi studenti budu upisani na fakultet/akademiju nakon prelaska na način studiranja po Bolonjskom procesu”?


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

“Tražim da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavi informaciju o broju korisnika prava na refundaciju po osnovu Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje od 26.09.2016. od kada je na snazi do danas, te broja korisnika prava na refundaciju po izmjenjenoj odluci od 18.01.2017." .


Puni tekst pitanja:

“Tražim da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavi informaciju o iznosu i planu potrošnje novca izdvojenog prema Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu sa namjenom za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje te da izvijesti o načinu realizacije ovih sredstava" .


Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezana za pitanje ostvarivanja prava na pomoć za osobe oboljele od celikalije

Odgovor:

O D G O V O R

U skladu sa članom 5 Zakona o lijekovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 109/12) i članu 6. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u FBiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstva zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenja lijekova („Službene novine FBiH“ broj 45/13) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva utvrđuje Listu lijekova obaveznog...


Puni tekst pitanja:

“Tražim da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavi informaciju o broju korisnika prava na refundaciju po osnovu Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje od 26.09.2016. od kada je na snazi do danas, te broja korisnika prava na refundaciju po izmjenjenoj odluci od 18.01.2017." .


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

Inicijativa o izmjeni Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje.....

Odgovor:

U vezi sa postavljenom zastupničkom inicijativom Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je dostavilo odgovor zastupnici Ćudić Sabini (akt broj 10-05-33506/16 od 10.01.2017 godine), te s tim u vezi ovom prilikom dostavljamo i dopunu odgovora.
Dana 30.01.2017 godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dostavio je dopunu odgovora na zastupničku inicijativu zastupnice Sabine Ćudić akt broj 03-02-II-S.S.-38377/17 od 23.01.2017 godine, u prilogu kojeg je dostavljena i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinske potpomognute oplodnje...


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

Inicijativa vezana za obilježavanje svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća, sa ciljem podizanja svijesti o ovom oboljenju i njegove prevencije

Odgovor:

Ministarstvo zdravstva podržalo je inicijativu uvažene zastupnice Sabine Čudić, koja se odnosi na obilježavanje svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP-a).
Ministarstvo zdravstva, u skladu sa evidencijom značajnih datuma vezanih za zdravstvo, provodi određene aktivnosti u saradnji sa zdravstvenim ustanovama, a u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti prevencije određenih bolesti, pa tako i hronične opstruktivne bolesti pluća.
S tim u vezi, a povodom obilježavanja Svjetskog dana hronične opstruktivne bolesti pluća ovo ministarstvo, je u saradnji sa Općom...


Puni tekst pitanja:

" Koje je obrazloženje Ministarstva obrazovanja KS za donošenje odluke o poništavanju revizije NPP-a koju je prethodno samo iniciralo, učestvovalo u njenoj izradi, usvojilo je i objavilo" ?

Odgovor:

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti planiralo reviziju nastavnih sadržaja svih nastavnih predmeta, što smo i realizirali u prošloj školskoj godini. Sadržaji svih nastavnih predmeta su revidirani, pa i sadržaji iz nastavnog predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost.
Nastavni sadržaji nastavnog predmeta Bosanski, hrvatski jezik i književnost su revidirani od prvog do devetog razreda devetogodišnje osnovne škole.

U školskoj 2016./2017. godini nastavni sadržaji od 1-og do 4-og...


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje ministrici zdravstva Kantona Sarajevo da li je bila upoznata sa pismom Ljekarske komore koje je 17.05.2016. upućeno prema zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevu, a na koje je Ljekarska komora dobila istovrsni odgovor od Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i Zavoda za hitnu mediicnsku pomoć, u kojem se umjesto da se obrazlože postojeći problemi u vezi sa redovnim i urgentnim pacijentima, odgovara sa kontrapitanja, propitivanja kompetencije Ljekarske komore i optužbama da se građanima 'plasiraju netačne informacije'? Napominjem da je ovaj dopis o zabrintutosti i pozivom na hitnu reakciju stigao par dana prije nedavnog tragičnog ishoda nakon petosatne drame oko prebacivanja pacijenta radnika koji je pao sa skele na Ilidži 23.05.2016.? Šta će Ministarstvo zdravstva poduzeti po ovom pitanju?


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za izmjenu Uredbe o subvencioniranju troškova prijevozau javnom gradskim saobraćaju na području Kantona Sarajevo kojom će se omogućiti da slijepa i slabovidna lica mogu ostvariti pravo neovisno o članstvu pri Udruženju slijepih i slabovidnih lica Kantona Sarajevo, a na osnovu dokaza o stepenu invaliditeta


Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za pokretanje programa subvencioniranog taxi prevoza za lica – korisnike kolica, te slijepa i slabovidna lica, sa fokusom na dijelove grada koji nisu povezani adekvatnim javnim prevozom u smislu povezanosti, učestalosti linija, odnosno nisu opremljeni u svrhu primanja putnika koji su korisnici kolica


Sabina Ćudić

Odgovor:

Odgovor :
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu nisu predviđena sredstva za subvencioniranje nabavke posebnih vozila za prijevoz osoba sa invaliditetom.
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu predviđena su sredstva za nabavku vozila KJKP “GRAS”-u d.o.o. Sarajevo za obavljanje linijskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo će u saradnji sa KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo potencirati nabavku određenog broja vozila, prilagođenih za prijevoz invalidnih osoba, a koja imaju hidrauličnu platformu kojom se omogućava nesmetan...


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

Skupština Kantona Sarajevo pokreće inicijativu prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za hitne izmjene člana 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/02, 22/05), kako bi se ukinula odredba kojom lica koja ostvare mjesečni prihod veći od 25% prosjećne plaće gube status nezaposlene osobe


Sabina Ćudić

Puni tekst pitanja:

"Tražim od zastupnica i zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo da podrže zajedničku inicijativu prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za hitne izmjene člana 3. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, broj 41/02, 22/05), kako bi se ukinula odredba kojom lica koja ostvare mjesečni prihod veći od 25% prosječne plaće gube status nezaposlene osobe.”