" Koje je obrazloženje Ministarstva obrazovanja KS za donošenje odluke o poništavanju revizije NPP-a koju je prethodno samo iniciralo, učestvovalo u njenoj izradi, usvojilo je i objavilo" ?

Sabina Ćudić
Pitanje

" Koje je obrazloženje Ministarstva obrazovanja KS za donošenje odluke o poništavanju revizije NPP-a koju je prethodno samo iniciralo, učestvovalo u njenoj izradi, usvojilo je i objavilo" ?

Pitanje: 
Odgovor: 

ODGOVOR

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je u okviru svojih redovnih programskih aktivnosti planiralo reviziju nastavnih sadržaja svih nastavnih predmeta, što smo i realizirali u prošloj školskoj godini. Sadržaji svih nastavnih predmeta su revidirani, pa i sadržaji iz nastavnog predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost.
Nastavni sadržaji nastavnog predmeta Bosanski, hrvatski jezik i književnost su revidirani od prvog do devetog razreda devetogodišnje osnovne škole.

U školskoj 2016./2017. godini nastavni sadržaji od 1-og do 4-og razreda realiziraju se prema revidiranim nastavnim programima.
Od petog do devetog razreda, bilo je određenih primjedbi, prijedloga i sugestija vezane za interpretaciju književnih tekstova bosansko-hercegovačkih pisaca, a dostavljene su nam na samom početku školske godine, kada nismo imali dovoljno vremena da se navedene primjedbe, prijedlozi i sugestije uzmu u ozbiljno razmatranje. Zato je odlučeno da se u predmetnoj nastavi iz predmeta Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost nastava realizira prema Nastavnom planu i programu kao i u prošloj školskoj godini.
Napominjemo da će se odluke o navedenim primjedbama donositi na stručnim aktivima nastavnika Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, u proširenom sastavu sa predstavnicima profesora-metodičara iz ove oblasti, kako bi se svaka primjedba, prijedlog i sugestija prihvatila ili odbacila uz adekvatno stručno obrazloženje.

Ovoj odluci su doprinijele i aktivnosti koje trenutno realiziramo, a odnose se na stručno usavršavanje nastavnika Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, koji realiziraju nastavu u predmetnoj nastavi, o primjeni ishoda učenja u nastavi Bhs jezika, a koje će dovesti do toga da se sadržaji iz navedenog predmeta realiziraju i usvajaju u skladu sa jasno definisanim ishodima učenja i u skladu sa zahtjevima kurikularne reforme, koja je također programski cilj Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Urađeni su ishodi učenja na osnovu kojih bi nastavnici mogli usmjeravati kvalitet nastave, birajući sadržaje iz važećeg NPP-a (realizacija više časova lektire, posvećivati više vremena učeničkom pisanju, razvijati kod učenika želju za čitanjem...).
Problem je nastao u nerazumijevanju revidiranog dokumenta, odnosno mišljenju da komisija nije uvrstila djela pojedinih pisaca u revidirani dokument.
Komisija je samo objavila dokument u kojem se nalaze ishodi, po razredima i prijedlog dodatne lektire ukoliko nastavnici procijene da je potrebno raditi i dodatnu lektiru sa učenicima.
Naglašavamo da – prijedlog lektire nije zamjena za lektiru iz važećeg NPP-a, već sugestija da se na časovima s gimnazijalcima mogu raditi i neka druga književna djela koja bi poslužila dostizanju postavljenih ishoda učenja.