Inicijativa za nabavku adaptiranog vozila za potrebe osoba sa invaliditetom

Sabina Ćudić
Inicijativa
Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor :
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu nisu predviđena sredstva za subvencioniranje nabavke posebnih vozila za prijevoz osoba sa invaliditetom.
Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu predviđena su sredstva za nabavku vozila KJKP “GRAS”-u d.o.o. Sarajevo za obavljanje linijskog prijevoza putnika na području Kantona Sarajevo. Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo će u saradnji sa KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo potencirati nabavku određenog broja vozila, prilagođenih za prijevoz invalidnih osoba, a koja imaju hidrauličnu platformu kojom se omogućava nesmetan ulaz/izlaz invalidnih osoba.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo u saradnji sa ostalim kantonima i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija Uredbom uredilo je način obavljanja posebnog vanlinijskog prijevoza osoba sa posebnim potrebama na području Federacije BiH.
Takođe, Ministarstvo vodi aktivnosti pripreme propisa o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu Federacije BiH, a kojim će se između ostalog propisati i slijedeće:
"Na linijama javnog prijevoza putnika Ministarstvo mrežom linija određuje broj vozila javnog prijevoza putnika, kojima se omogućava olakšan pristup osobama sa teškoćama u kretanju.”
S poštovanjem,

Dostaviti:
- Skupština Kantona Sarajevo
- Vlada Kantona Sarajevo
- evidencija arhiva
Predmet obradio: Muamer Kukan