“1. Tražim da mi se dostavi informacija o broju trenutno upisanih studenata, koji studiraju po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, na svim organizacionim jednicama (fakultetima i akademijama) u sklopu Univerziteta u Sarajevu. 2. Od Univerzi

Sabina Ćudić
Pitanje

“1. Tražim da mi se dostavi informacija o broju trenutno upisanih studenata, koji studiraju po predbolonjskim nastavnim planovima i programima, na svim organizacionim jednicama (fakultetima i akademijama) u sklopu Univerziteta u Sarajevu.
2. Od Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica (fakulteta i akademija) tražim preciznu informaciju o načinu na koji rješavaju ili namjeravaju pristupiti rješavanju statusa studenata koji su upisani po predbolonjskom načinu studiranja a koji studij nastavljaju po Bolonjskom procesu, kako u slučaju prelaska na način studiranja po Bolonjskom procesu na zahtjev samog studenta, tako i u slučaju nezavršetka započetog studija do najkasnije zakonski predviđenog roka u skladu sa članom 71. važećeg Zakona o visokom obrazovanju. Zanima me kako se vrši, u ovom članu spomenuta, ekvivalencija, na koju godinu studija i u kojem statusu ovi studenti budu upisani na fakultet/akademiju nakon prelaska na način studiranja po Bolonjskom procesu”?

Pitanje: 
Odgovor: