Zastupnička inicijativa vezana za pitanje ostvarivanja prava na pomoć za osobe oboljele od celikalije

Sabina Ćudić
Inicijativa

Zastupnička inicijativa vezana za pitanje ostvarivanja prava na pomoć za osobe oboljele od celikalije

Odgovor: 

O D G O V O R

U skladu sa članom 5 Zakona o lijekovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 109/12) i članu 6. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u FBiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstva zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenja lijekova („Službene novine FBiH“ broj 45/13) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva utvrđuje Listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine- A i B Lista lijekova i Listu lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine. Lijekovi sa navedenih listi obavezno ulaze u sastav pozitivne liste lijekova kantona, koje donosi vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva.
Prema članu 12. pomenutog Pravilnika, kantoni koji raspolažu viškom finansijskih sredstava, a nakon donošenja kantonalnih listi lijekova u koje su uvršteni svi lijekovi sa federalnih listi lijekova, mogu pristupiti nabavci lijekova kroz posebne prioritetne programe, posebno lijekova koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji, kao i hormona rasta. Slijedom navedenog, bezglutensko brašno je sadržano u Prilogu 2. Odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, 94/15) pod rednim brojem 12. Preporučenog sadržaja prioritetnih programa za lijekova koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji, kao i hormona rasta. Stoga snabdjevanje stanovništva sa bezglutenskim brašnom putem liste lijekova nije moguće jer se pozicioniranjem lijeka u preporučeni sadržaj ograničila mogućnost finansiranja kroz Listu lijekova.

S obzirom da se navedeni prioritetni programi formiraju u skladu sa finansijskim mogućnostima kantona, ovo Ministarstvo podržava pokrenutu inicijativu te će u saradnji sa Komisijom za lijekove i sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, pokrenuti aktivnosti na izradi posebnog programa kojim će se osigurati redovno snabdjevanje oboljelih od celijakije sa bezglutenskim brašnom, kao osnovnom terapijom za liječenje ovog oboljenja, na teret sredstava obaveznog osiguranja.

S poštovanjem,

M I N I S T R I C A
Zilha Ademaj dipl.oec

Odgovor: