Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Samir Avdić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se donese nova Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica KS na medicinska sredstva na način da se..

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Sanela Klarić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi rješavanju problema grijanja u JU Srednjoškolski centar Vogošća te da odobre sredstva za energetski efikasnu sanaciju

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa kojom tražim da svoje aktivnosti izgradnje stambenih objekata, za početak jedan pilot objekat, prilagode poljednjim standardima zelene gradnje EU kako slijedi:-Da mjere energetske efikasnoti budu u službi zaštite okoliša..

Proslijeđeno:
Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, za ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, Kantonalni stambeni fond, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mirko uzgajivače voća i povrća

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se pristupi rješavanju otkupa parcela planiranih regulacionim planom Alipašin most za izgradnju vrtića i osnovne škole za potrebe stanovnika stambenih naselja u ovom dijelu Kantona, a prema rastućim potrebama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa se odnosi na JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti SArajevo: da se izvrše provjere česti pozivi policije u školi?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se po hitnom postuopku da saglasnost za uspostavu ambulanti za veterane odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 sa ciljem unapređenja zdravstvene zaštite boračke populacije

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Kada ćete u skupštinsku proceduru uputiti Strategiju razvoja kulture u KS 2022.-2027. g. i Zakon o kulturi KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

inicijativa se odnosi na održavanje pothodnika na Stupu, održavanje higijene, sigurnosti i održavanje pokretnih stepenica

Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Zašto se ne izvršavaju presude i ko će odgovoarati za to, direktori škola, Min.fin.ili Min.obraz.? Kako jedna škola može imati dva direktora? Koliko je ukupno oštećen Budžet KS za 8 godina..

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se ispitaju navodi te postupi po pristigloj peticiji roditelja da li jedna od odgajateljica ne postupa u skladu sa utvrđenim pravilima i normama ponašanja a sve zbog hitnijeg rješavanja problema zbog sigurnosti djece i njihovog psiho-fizi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Vedrana Vujović,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu i dostavljanje Izvještaja o realizaciji projekta/programa za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih organizacija i dr. pr.l.sa područja Srebenice, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na osnovu kojih zakonskih odredbi su dodijeljene specijalizacije za 2023. godinu tj kako su utrošena 4 miniona KM iz Budžeta KS i Ministarstva zdravstva za ovu namjenu?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje zakona o Gorskoj službi spašavanja KS

Proslijeđeno:
Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija
Puni tekst pitanja:

U kojoj su fazi sljedeći projekti: Projekat utopljavanja javnih objekata, Projekat daljinskog grijanja, Rekonstrukcija kotlovnice ..

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05/01-04-42543-26/23 od 28.12.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Vibor Handžić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za osnivanje Fonda za nauku, inovacije i razvoj Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

Vildana Bešlija,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje produženog boravka u osnovnim školama u KS i to tako da se dodatno spusti propisani broj djece u produženom boravak kroz izmjene i dopune pedagoških standarda i normativa

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
30.05.2023

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme u saradnji sa stručnjacima iz oblasti ostvarivanja zakonskih prava o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Fondom za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom pripremi i relizira edukativne prezentacije o značaju ostvarivanja zakonskih prava za ovu populaciju u Kantonu Sarajevo s posebnim akcentom na svako šesnaesto radno mjesto u javnom sektoru prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10), te edukacije za sredstva koja se uplaćuju u Fond s detaljnim pojašnjenjem s usporednim pokazateljima o tome koliko osoba s invaliditetom ima benefita od jednog radnog mjesta, a koliko od uplate u Fond ukoliko se osoba ne uposli javnim pozivom. Također, provesti edukaciju donosiocima odluka o svakoj narednoj sistematizaciji radnih mjesta u javnom sektoru o poboljšanju kreiranj a i prilagođavanja svakog šesnaestog radnog mjesta, ukoliko je to moguće, osobama s invaliditetom.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05/02-04-24618-7/23 od 10.07.2023. godine
Odgovor Direkcije za puteve, broj: 04-11-202-4/23 od 20.07.2023. godine

Proslijeđeno:
Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo:
-Koliko je angažovano asistenata u nastavi u KS i koliko od toga je na neodr.i na određ.vrijeme,
-Koliko je od ukupnog broja asistenata u nastavi po općinama na određeno i neodređeno vrijeme i broj djece po općinama u KS kojima je ova vrsta pomoći i podrške potrebna,
-Na koji način su angažovani na radna mjesta asistenta u nastavi, odnosno po kojim javnim pozivima i projektima, i koja prava ostvaruju u smislu plaća i novčanih naknada,
-Koliko je plaćen asistent u nastavi na određeno i neodređeno vrijeme,
-Koliko asistenata u nastavi ostvaruje pravo na isplatu regeresa,
-Na koji vremenski period i koliko su ukuono puta angažovani sa prekidima i koliko ukupno imaju radnog staža od 01.01.2022. godine do kraja ove školske godine,
-Da li je obim poslova, radnih zadataka i odgovornosti isti kod asistenata u nastavi na određeno i neodređeno vrijeme,
-Da li asistenti u nastavi koji rade na određeno i neodređeno vrijeme imaju ocjenu za rad tokom svog radnog angažmana u KS,
-Da li svi asistenti u nastavi posjeduju certifikate o završenoj edukaciji za ovu vrstu posla i koliko se boduju ti certifikati prilikom zapošljavanja.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 11-03/02-04-24618-184/23 od 15.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu Vladi Kantona i Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme poduzmu sve potrebne uslove kako bi se usvojio Prijedlog izmjene i dopune Zakona o dopunskim pravima boraca

Odgovor:

Ministarstva za boračka pitanja KS

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Koliko su ukupno dobili zahtjeva u posljednje 2 godine za korištenje prostora udruženja građana s kulturnim predznakom i nezavisnih slobodnih umjetnika, te udruženih profesionalnih umjetničkih skupina koje imaju potrebu da za svoj rad koriste prostore javnih ustanova kulture..

Odgovor:

Odgovor JU Narodno pozorište Sarajevo, broj: 05-4833/23 od 17.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU BKC, JU Kamerni teatar ’55, Sarajevo, JU Narodno pozorište Sarajevo, JU Pozorište mladih Sarajevo, JU Sarajevski ratni teatar - SARTR, Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

Podnosim incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se na isti način kao što su do sada subvencionirali troškovi potrošnje plin građanima Kantona Sarajevo u narednoj grijnoj sezoni subvencioniraju troškovi nabavke energenata za zagrijavanje koji koriste ekološki prihvatljive energente kao što su drva za ogrev, pelet, potrošnja elktrične energije i svi ostali ekološki prihvatljivi energenti po principu po kojem je Vlada već subvencionira potrošnju plina. Naime, energenti kao što su drva za orjev i pelet poskupjeli su kao i plin preko 30% ali se do sada građanima Kantona Sarajevo nisu subvencionirali kao potrošnja plina, te su prouzrokovali svojevrsnu diskriminaciju Vlade prema građanima koji za zagrijavanje ne koriste plin i koji su korisnici usluga Toplana Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim Inicijativu Vladi KS, Ministarstvu za boračka pitanja i Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje histrorijskih događaja i ličnosti da na svim ulazima u Kanton Sarajevo postave table sa natpisima sa historijski potvrđenim činjenicama o svim žrtvama

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za boračka pitanja KS, broj: 06-11-33322-3/23 od 04.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS i Ministarstvu za boračka pitanja KS za prijedlog izmjene i dopune zakona o dopunskim pravima boraca-mjenjanje stava (1) člana 1. i člana 2.zakona

Odgovor:

Ministarstvo za boračka pitanja KS, broj: 06-04-24618-53/23 od 13.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona