Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se status perspektivnog sportiste veže za školsku godinu, a ne kalendarsku

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se u Javnom pozivu za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih sa kriterijima za dodjelu subvencija u dijelu kr.: -ugovor kupopr. ovjeren kod notara doda "ili potpisan i ovjeren predugovor za stanove u izgradnji sa vlasnikom-inv

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

inicijativa da se nabavi neophodna oprema (digitalni logopedski set Behringer, logopedski set vibrafon, logopedske sonde, interaktivni panel...) za rac dva logopedska kabineta u amblanti Hrasno brdo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Davor Čičić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za urgentno postavljanje usporivača brzine na više lokacija u ulici Nikole Šopa, općina Ilidža, prije svega na prostoru kod Osnovne škole KŠC "Sv.Josip" i post.zvučne i svjetl.sing.upozorenja na lokaciji navedene škol

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Općina Ilidža, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje posebnog zakona (Lex specialis) kojim bi se definiralo finansiranje institucijakulture sa nivoa BiH koje djeluje na prostoru KS iz budžeta KS, kao i njihova prava i obaveze po pitanju tog finansiranja i pravdanja utoška sredstava

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koje aktivnosti se provode na ispunjavanju uslova i kakvi su rokovi važenja kako uslovne tako i vodne dozvole?

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu Turističke zajednice KS za 2024. godinu za projektovanje i sufinansiranje I faze rekonstrukcije "Ljetne pozornice ilidža" zajedno sa općinom Ilidža u iznosu od 500.000,00 KM

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Turistička zajednica Kantona Sarajevo, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za planiranje sredstava u Budžetu KS za 2024.godinu za projekat podrške porodiljama kao nosilac aktivnosti uz sufinansiranje sa lokalnim zajenicama iu KS putem "Torbe za porodilje"

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Ilijaš, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

Elza Gaković,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se provedu aktivnosti u svrhu namjenskog izdvajanja sredstava za funkcionisanje RCUO "Smiljevići" u Budžetu za 2024. godinu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se za potrebe KJU "Terapijske zajednice" smještanja osoba ženskog spola koje konzumiraju pshoaktivne supstance planira izgradnja certificiranog montažnog objekta za te potrebe

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se obezbjede sredstva za kupovinu ili izgradnju nove zgrade za potrebe KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba"

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

koliko je posjeta ministar Bečarević imao RCUO "smiljevići? Dali je upoznat sa programom aktivnosti predviđenih za 2023. godinu? Da li su realizirana sredstva predviđena za ovu namjenu izdvojena u Budžet KS za 2023. godinu

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ilijaz Pilav,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koliki je ukuoan iznos sredstava doznačen za pomoć povratnicima u Srebrenici? Koliko udruženja i organizacija je dobilo sredstva, koji subjekti i iznosi sredstava? Koliko tih subjekata ima sjedište u Sarajevu ili izvan Srebrenice?

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zašto još uvijek nije formiran Ured Vlade KS za podršku Srebrenici?

Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Vlada Kantona

Irfan Čengić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim objektima u KS

Proslijeđeno:
Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za zamjenu sijalica na stubovima javne rasvjete u Općini Stari Grad Sarajevo

Proslijeđeno:
KJKP Park

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada KS prilikom dostavljanja izvještaja o finansijskoj reviziji javnog sektora KS, dostavlja i Program mjera/akcione planove za otklanjanje nepravilnosti revidiranih subjekata i unapređenje rada i poslovanja

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se koriguju kriteriji na način da kriterij za dobijanje stana bude kvadratura stana, a ne vrijednost stana i da se u obuhvat osoba koje mogu aplicirati uzme u obzir period od dana objavljivanja javnog poziva prošle godine

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno pokrene procedura sa ciljem objavljivanja javnog poziva za subvencioniranje mladih u rješavanju njihovog stambenog pitanja u KS za 2023. godinu

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se unaprijedi realizacija refundacije troškova na ime plata, pripadajućih poreza i doprinosa, a po odobrenim sredstava u okviru Programa sufinansiranja saozapošljavanja za 2023. godinu

Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Kristina Petrović,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poduzmu aktivnosti na povećanju stepena sigurnosti u blizini osnovne škole Edhem Mulabdić

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se Roditeljska kuća - Sarajevo - Srce proglasi od posebnog značaja za Kantona Sarajevo

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Marijela Hašimbegović,

Saziv: Aktuelni
03.10.2023

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi hitnog uklanjanja otpada-azbestnog krova koji je deponovan na lokalitetu vodozaštitne zone kao i drugog otpada koji se nalazi na ovoj deponij

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za pokretanje postupka procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu ili ako postoji ovakva Studija tražim da se preispita uticaj na okoliš za prostorno plansku dokum.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Incijativa da se preispitaju okolnosti suspenzije nastavnice Suade Karić u Srednjoj školi poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti koja je izvršena od strane direktorice škole

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona