Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da mi dostavi info o broju inspekcijskih nadzora Inspektorata pojoprivrede, vodne i šumarske inspekcije nad šumskim radovima u Šumskogospodarskom području "Trnovsko"

Mersiha Mehmedagić
Pitanje

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da mi dostavi info o broju inspekcijskih nadzora Inspektorata pojoprivrede, vodne i šumarske inspekcije nad šumskim radovima u Šumskogospodarskom području "Trnovsko" sa sažetim pregledom inspekcijskih nalaza u posljednje tri godine.
Molim Kantonalnojavno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo da mi dostavi:
-REalizaciju plana sječe, plana proizvodnje šumskih drvnih sortimenata te plana šumsko uzgovjnih radova, zaštite šuma i investicija shodno važećoj Šumskoprivrednoj osnovi za Šumskogospodarsko područje "Trnovsko" zaključno sa danom upućivanja zastupničkog pitanja;
-Opravdanost sječe u odjelu 8 Šumskogospodarskog područja "Trnovsko", aktuelne parametre prodaje i plan šumsko-uzgojnih radova.
Molim Ministarstvo privrede KS da me informiše:
-Da li je
Općinsko vijeće Općine Trnovo dalo pozitivno mišljenje na važeću Šumskoprivrednu osnovu za šumskoprivredno područje "Trnovsko",
-Da li je bilo primjedbi na implementaciju iste od strane navedenog organa i na šta su se konkretno odnosile ukoiko ih je bilo?

Postavljeno dana: 
Petak, 9 Februar, 2024
Pošalji mail: 
Da