Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se planiraju i izdvoje sredstva u iznosu od 1 milion za adptaciju, odnosno nastavak izgradnje tribine Fudbalskog kluba Radnik Hadžići na glavnom terenu, gdje se odigravaju utakmice Prve lige Federacije BiH sa kojom bi zadovoljili propozicije za ovaj ili veći nivo takmičenja

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi dobrovoljni davaoci krvi, novi i oni koji su određeni broj puta dartivali krv, u KS ostvarili određena "priznanja i pakete u znak zahvalnosti za humanost dobrovoljnim davaocima krvi"

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se poduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi se obezbjedili angažmani asistenata u radu prilikom zasnivanja prvog radnog odnosa mladim ljudima u KS, koji su proces obrazovanja pohađali i završili prema individualno prilagođenim programima uz pomoć asistenata u nastavi

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Arijana Memić,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Zakona o radu, tj. Pravilnik o radu policijskih službenika KS, u smislu da se boravak policijskim službenicima za vrijeme trajanja radnog vremena, ali u svakom slučaju i izvan radnog vremena ukoliko su u datom trenutku uniformisani, boravak u ugostiteljskim objektima, uključujući one koji su dio Benzinskih pumpi, izričito dozvoli samo po službenoj dužnosti, kada je njihovo prisustvo potrebno

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju o tome da li se rukovodilac policijskog organa (Policijski komesar Uprave policije MUP-a KS) odnosno organ uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, može pozvati na Zakon o zaštiti ličnih podataka, i ako da, u kojim uslovima

Proslijeđeno:
Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

S obzirom da je uspostavljanje pobrojanih lokacija u očiglednoj suprotnosti sa odredbama
pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima, kao i načinu i postuipku njihove verifikacije, koji donosi Ministar zdravstva, molim vas da o prednje navedenom zauzmete Vaš stav i date Vaše tumačenje ovog propisa u slijedećim dijelovima:....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Zašto se roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju ne uručuje evaluacija rada po IEP ili IPP iako istu potpisuju i isti je slučaj kao i sa samim dokumentom usvajanja IPPa ili IEPa?

Odgovor:

Odgovor ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije

Odgovor:

Odgovor KJKP Toplane Sarajevo, broj: 03-02/01-2279/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u svim školama u KS unificiraju obrasci prilagodbe, izrade IEP/a i IPP/a, te evaluacija za učenike sa poteškoćama

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Zašto neke škole u KS ne dozvoljavaju ulazak članova MST na nastavu kako bi mogli pomoći u prilagodbi i pristupu u radu za dijete sa poteškoćom, pod izgovorom da bi to ometalo nastavu?

Odgovor:

Odgovor ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se hitno krene u izmjenu Pravilnika i inkluzivnom obrazovanju od strane kakao Ministarstva za odgoj i obrazovanje tako i relevantnih stručnih timova

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Šta znači u odgovoru od 13.03.2024. godine, br: 01-03/02-04-46892-74/23, da u velikom broju škola u KS imamo izradu IEP/a ili IPP/a za djecu "za koju nije potreban"-radi li se o djeci tipičnog razvoja ili o djeci sa poteškoćama koja su iste prevazišla i napravila takav progres da imprilagodba nije potrebna?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Zašto roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju nije omogućeno da dobiju primjerak IEP ili IPP svog djeteta iako je zakonska obaveza roditelja da isti potpisuju i daju saglasnost za izradu i sprovođenje istih?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Molim Vas da mi navedete kako se prikazuje ukupan broj učenika koji rade po IEP ili IPP ako znamo da za neke učenike se zapravo radi kombinovani pristup pa za neke predmete imaju IEP, a za neke IPP?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se koordinatori za inkluziju pri Osnovnim i Srednjim školama u KS zaduže za arhiviranje i osnivanje baze podataka prilagođenih planova i programa svake škole, a koju im je nastavno osoblje dužno dostaviti za svako dijete

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Na koji način nastavno osoblje dokumantuje izradu IEP/a ili IPP/a, gdje ih arhivira, kako ih sprovodi, obzirom da svaki učitelj/ica/nastavnik/ca imaju određeni procenat na platu za ovaj posao?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 01-07/02-04-25816-32/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Davor Čičić,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u sklopu KJKP ViK osiguraju blagajne gdje će građani moći plaćati račune bez provizije na platni promet ili da se sa operaterom "BH pošta" dogovori plaćanje računa bez provizije

Proslijeđeno:
KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Elvis Vreto,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za ponovno uspostavljanje minibuske linije Hadžići-Mokrine koja nije u funkciji više od godinu dana

Odgovor:

Odgovor KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. SArajevo, broj: 4576 od 14.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje da mi se dostave pojedinačno podatci po općinama u KS o uplati i iznosima sredstava na osnovu vodnih naknada za 2022 i 2023. godinu

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Faruk Selmanović,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je štrajk upozorenja prosvjetnih radnika bio zakonit i koja je struktura zaposlenika učestvovala u štrajku?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, broj: 11-07/01-07-23307-4/24 od 08.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Zašto niste postupili u skladu sa članom 25. Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava BiH i dostavili izjašnjenja na čak triurgencije?

Odgovor:

Odgovor Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-5050/24 od 09.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Univerzitet u Sarajevu
Puni tekst pitanja:

Da li je tačna informacija da su prije donošenja Odluke io raspisivanja konkursa o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka za 2024. godinu na području KS iste već dodjeljene i ko je rukovodio cijelim procesom?

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva i ministru finansija KS da upute prijedlog prema Vijeću ministara BiH da se reguliše i uredi pitanje oslobađanja od plaćanja PDV na donirane lijekove u BiH

Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva dr. Enisu Hasanoviću da u narednom periodu nađe rješenje, organizira i pomogne da se operacija Fibrotomija po Ulzibatu može raditi u Kliničkom centru ili Općoj bolnici

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Jelena Pekić,

Saziv: Aktuelni
24.04.2024

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju zašto je "Park šuma prijateljstva" zatvoren te zašto se ništa ne poduzima na rješavanju ovog za građane iznimno bitnog pitanja, kao i da li je zakupac poslovnog objekta deložiran s obzirom da je bespravni korisnik istog

Proslijeđeno:
JKP Sarajevo Šume, Ministarstvo privrede