Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Inicijativa Smiljana Viteškić 29.03.2023

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo na Šestoj radnoj sjednici, održanoj dana 29.03.2023. godine, na prijedlog zastupnice Smiljane Viteškić, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Molim Vas da mi dostavite informaciju o broju žalbi koji ste zaprimili od korisnika vezano za realizovani tender u 2022.godini za test trakice za mjerenje šečera koji je realizovan preko ZZOR FBIH.

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Podnosim inicijativu da se finansiraju troškovi nabavke kontinuiranih mjerača - senzora za mjerenje nivoa šećera u krvi za sve oboljele od dijabetesa tipa 1, kao što je regulisano u drugim kantonima.

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postoj

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Poštovani, na osnovu molbe JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo dostavljam Prijedlog plana realizacije otvaranje dnevne bolnice za preventivni i terapijski program za pacijente sa posttraumatskim poremećajem, kao i pacijente sa stresom i traumom uv

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Pitanje vezano za amandmane na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osig. KS.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori